Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 3 - 14.02.2005 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Par subsīdiju konkursa rezultātiem
§ 1.2 Par subsīdiju kvotu apstiprināšanu
Projektu kategorijas "Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana, atjaunošana" pieteikumi
§ 2.1 Ekoloģisko klašu robežu noteikšana Rīgas līča austrumu akmeņainās piekrastes ūdeņos
1-08/19/2005 LU Hidroekoloģijas institūts
Noraidīt
§ 2.2 Biodegvielu potenciāls, iespējas un šķēršļi saistībā ar ES direktīvas 2003/30/EK īstenošanu Latvijā
1-08/43/2005 Latvijas Mazās enerģētikas fonds
Piešķirt - 10 671.54 €
§ 2.3 Vēja ģeneratoru parku būvniecībai nevēlamo teritoriju plānojums Kurzemē saskaņā ar ES Putnu direktīvas prasībām un Natura 2000 vietu tīklu
1-08/30/2005 Rietumu Elektrosistēmas
Noraidīt
§ 2.4 Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu informācijas sistēmas papildināšana un aktualizēšana
1-08/38/2005 Vides projekti
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 2.5 Benzīna piedeva oktāna skaitļa palielināšanai - metiltrešbutilēters (MTBE) un tā ietekmes uz vidi novērtējums Latvijā
1-08/47/2005 Vides projekti
Noraidīt
§ 2.6 Aizsprosti Latvijas upēs. Situācijas izpēte, novērtējums un veicamie pasākumi upju atjaunošanā, saistībā ar EK „Ūdens struktūrdirektīvas” (2000/60/EC) ieviešanu un izpildi
1-08/12/2005 Latvijas Makšķernieku asociācija
Atlikt
§ 2.7 Biomasas izmantošanas efektivitātes paaugstināšana, pielietojot inovatīvās tehnoloģijas, ievērojot standartus un normatīvus koksnes kurināmā izmantošanai atbilstoši ES prasībām
1-08/41/2005 LZA Fizikālās enerģētikas institūts
Noraidīt
§ 2.8 Pilnu izmaksu segšanas principa ieviešana atkritumu apsaimniekošanā
1-08/46/2005 Baltijas Vides Forums
Atlikt
§ 2.9 Otrā Latvijas ligzdojošo putnu atlanta (2000-2004) datu apkopošana un sagatavošana publicēšanai
1-08/53/2005 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Atlikt
§ 2.10 XVI Baltijas Valstu mikologu un lihenologu simpozija organizēšana Līgatnē 2005. gada septembrī
1-08/39/2005 Latvijas Mikologu biedrība
Piešķirt - 2 703.46 €
§ 2.11 Funkcionālas bioloģiskas daudzveidības - kukaiņu patogenu - izplatība agroekoloģiskajās cenozēs
1-08/20/2005 LU Bioloģijas institūts
Piešķirt - 4 980.05 €
§ 2.12 Platspīļu vēža populāciju aizsardzība, ilgtspējīga attīstība un izmantošana
1-08/50/2005 Latvijas vēžu un zivju audzētāju asociācija
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 2.13 Cēsu pilsētai nozīmīgu kokaugu izvērtējums un sabiedrības informēšana par tiem
1-08/26/2005 Cēsu pilsētas dome
Atlikt
§ 2.14 Gaujas krastu erozijas cēloņu priekšizpēte Cēsu pilsētas robežās un projekta TEP
1-08/24/2005 Cēsu pilsētas dome
Noraidīt
§ 2.15 Cēsu pilsētas hidroloģiskā tīkla izpēte un tā apsaimniekošanas tehniski ekonomiskais pamatojums
1-08/25/2005 Cēsu pilsētas dome
Noraidīt
§ 2.16 Lēdurgas dendroparka koku un krūmu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Piešķirt - 2 134.31 €
Projektu kategorijas "Multisektoriālie projekti" pieteikumi
§ 3.1 Enerģētiskās koksnes patērētāju un piedāvātāju datubāze
1-08/29/2005 Vides projekti
Atlikt
§ 3.2 REACH regulas projekta ietekmes uz Latvijas ķīmijas rūpniecību izpēte
1-08/61/2005 Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija, (LAĶĪFA)
Piešķirt - 9 960.10 €
§ 3.3 Vides NVO līdzdalība Nacionālā attīstības plāna izstrādē
1-08/31/2005 Latvijas Zaļā kustība
Piešķirt - 4 980.05 €
§ 3.4 Vides vadības un audita sistēmas (EMAS) ieviešana mazos un vidējos uzņēmumos un vides verificētāju kapacitātes palielināšana Latvijā
1-08/58/2005 Latvijas Piesārņojuma profilakses centrs
Noraidīt
§ 3.5 Lietotas pārtikas eļļas pārveidošana videi draudzīgā degvielā
1-08/14/2005 RTU, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Noraidīt
§ 3.6 Rokasgrāmata struktūrfondu izmantošanai vides aizsardzībā
1-08/17/2005 Pasaules Dabas fonds
Noraidīt
§ 3.7 Nedēļas nogale Rojas pagasta dabas objektos
1-08/70/2005 Rojas pagasta padome
Piešķirt - 9 604.38 €
§ 3.8 Automašīnu stāvlaukuma izbūve atpūtas vietā Kaltene
1-08/69/2005 Rojas pagasta padome
Noraidīt
§ 3.9 Baltijas Ekotūrisma Forums 2005
1-08/55/2005 Vides projekti
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 3.10 Konkurss „Latvijas Vides balva”
1-08/42/2005 Latvijas Piesārņojuma profilakses centrs
Noraidīt
Dažādi
§ 4.1 Valsts vides dienesta jauno funkciju un Eiropas savienības prasību zvejas kontroles jomā nodrošināšana 2005. gadā
1-08/103/2005 Valsts vides dienests, Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde
Piešķirt - 45 389.61 €
§ 4.2 Līdaku nārsta kontroles akcijas Latvijas iekšējos ūdeņos 2005.gadā
1-08/104/2005 Valsts vides dienests, Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 4.3 Inspektoru un ekspertu apmācību, praktisko nodarbību un pieredzes apmaiņas nodrošināšana 2005. gadā
1-08/94/2005 Valsts vides dienests
Piešķirt - 17 701.95 €
§ 4.4 Grunts attīrīšana no naftas produktiem
1-08/179/2005 Skultes pagasta padome
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 4.5 Par Slīteres nacionālā parka administrācijas vēstuli "Par informatīvo izdevumu realizāciju"
§ 4.6 Abavas un Ventas ieleju teritoriju vides un dabas aizsardzības nodrošināšanas modelis
1-08/437/2002 Rendas pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas