Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 2 - 10.02.2005 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Subsīdiju konkurss par videi kaitīgu preču atkritumu pārstrādi
§ 1.3 Par nolietotu transportlīdzekļu apstrādes subsīdijām
§ 1.4 Informācija par izsludinātajiem projektu konkursiem kategorijās: Vides izglītība un audzināšana; Ūdeņu aizsardzība
Projektu kategorijas "Gaisa aizsardzība un klimata pārmaiņa" pieteikumi
§ 2.1 Ilgtermiņa plānošanas instrumentu ieviešana klimata pārmaiņu, emisiju samazināšanas un atjaunojamo resursu attīstības scenāriju novērtēšanā
1-08/35/2005 LZA Fizikālās enerģētikas institūts
Piešķirt - 12 805.85 €
§ 2.2 Emisiju prognozēšanas un samazināšanas stratēģiju modelēšanas metodes izstrādāšana un pielietošana transporta sektoram
1-08/34/2005 LZA Fizikālās enerģētikas institūts
Piešķirt - 8 537.23 €
§ 2.3 Globālā klimata mainība un rīcības tās ietekmes samazināšanai Latvijā
1-08/62/2005 LU Bioloģijas institūts
Piešķirt - 11 382.97 €
§ 2.4 SEG emisijas samazināšana paaugstinot enerģijas izmantošanas efektivitāti publiskās ēkās
1-08/16/2005 Nacionālā enerģētikas konfederācija
Atlikt
§ 2.5 Pētījumu: „Izglītības nodrošināšana par klimata pārmaiņām Latvijā” un „Finansu resursi, finansiālie ieguldījumi un aktivitātes tehnoloģiju nodrošināšanā” izstrāde
1-08/18/2005 Ekodoma
Piešķirt - 4 980.05 €
§ 2.6 Smaku izplatīšanās ierobežošana lauksaimniecībā
1-08/45/2005 Baltijas Vides Forums
Piešķirt - 6 402.92 €
§ 2.7 Riebiņu vidusskolas siltumapgādes sistēmas renovācija
1-08/424/2004 Riebiņu novada dome
Piešķirt - 10 386.96 €
§ 2.8 Centrālās katlu mājas rekonstrukcija Pampāļos
1-08/3/2005 Pampāļu pagasta padome
Atlikt
§ 2.9 Siltumapgādes sistēmas modernizācija
1-08/23/2005 Integritāte, SO
Noraidīt
§ 2.10 Pelēču ciemata katlumājas rekonstrukcija 2.kārta
1-08/2/2005 Pelēču pagasta padome
Noraidīt
§ 2.11 Kalsnavas centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija.
1-08/7/2005 Kalsnavas pagasta padome
Noraidīt
Projektu kategorijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība" pieteikumi
§ 3.1 Dabas lieguma "Lielupes grīvas pļavas" dabas aizsardzības plāna ieviešana
1-08/68/2005 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 11 240.69 €
§ 3.2 Zaļo vārnu izpēte un populācijas atjaunošanas pasākumi
1-08/52/2005 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 2 561.17 €
§ 3.3 Dabas lieguma "Ummis" dabas aizsardzības plāns
1-08/65/2005 Latvijas ezeri
Piešķirt - 2 703.46 €
§ 3.4 Akcija "Lašiem būt!" 2005
1-08/13/2005 Latvijas Makšķernieku asociācija
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 3.5 Engures ezera dabas parka apsaimniekošana 2005
1-08/57/2005 Engures ezera dabas parka fonds
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 3.6 Ezerlūķu pilskalna un Zebrus ezera krasta iekopšana
1-08/59/2005 Bikstu pagasta padome
Piešķirt - 1 494.02 €
§ 3.7 Natura 2000 vietu apsaimniekošana – vajadzības, iespējas, perspektīvas
1-08/44/2005 Baltijas Vides Forums
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 3.8 Upespērleņu biotopu aizsardzība
1-08/67/2005 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 11 382.97 €
§ 3.9 Life-Nature projekta ,,Melnā stārķa sugas aizsardzības pasākumu plāna ieviešana Latvijā" pieteikuma sagatavošana
1-08/54/2005 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Noraidīt
§ 3.10 Dabas takas izveide Strenču pilsētas teritorijā
1-08/32/2005 Strenču pilsētas dome
Noraidīt
§ 3.11 Dabas aizsardzības plāna izstrādāšana dabas liegumam "Pilskalnes Siguldiņa"
1-08/8/2005 Pilskalnes pagasta pārvalde
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 3.12 Dabas lieguma “Jašas un Bicānu ezers” dabas aizsardzības plāna izveide
1-08/63/2005 Riebiņu novada dome
Piešķirt - 3 414.89 €
§ 3.13 Saldus rajona dižkoku apzināšana, izpēte, glābšana
1-08/22/2005 Saldus rajona padome
Piešķirt - 3 557.18 €
§ 3.14 Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus - ekoloģija un aizsardzība Latvijā (2004.-2006.)
1-08/51/2005 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Piešķirt - 6 402.92 €
§ 3.15 Bebrenes muižas parka rekonstrukcijas plāna izstrāde
1-08/9/2005 Bebrenes pagasta pārvalde
Piešķirt - 1 422.87 €
§ 3.16 Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka bioloģiskās daudzveidības vērtību saglabāšana
1-08/28/2005 Cēsu pilsētas dome
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 3.17 Pārrobežu upju biotopi kā aizsargājamo sugu migrācijas koridori – monitoringa un apsaimniekošanas stratēģija
1-08/37/2005 Latvijas Entomoloģijas biedrība
Piešķirt - 2 134.31 €
§ 3.18 Latvijas reto un aizsargājamo augu sugu bioloģija: jūras piekrastes zona
1-08/6/2005 Nacionālais botāniskais dārzs
Noraidīt
§ 3.19 Dabas taka "No ligzdas - ligzdā"
1-08/56/2005 Staiceles pilsētas dome
Noraidīt
§ 3.20 VI Baltijas terioloģijas konference Latvijā
1-08/21/2005 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 3.21 Biotehnoloģisko pasākumu izstrādāšana Latvijas izzūdošo augu sugu saglabāšanai int vitro
1-08/11/2005 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 3.22 Reto un aizsargājamo augu kolekcijas pārstrukturēšana Nacionālajā Botāniskajā dārzā
1-08/5/2005 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 2 134.31 €
§ 3.23 „Reģu” muižas parka atjaunošana
1-08/10/2005 Sociālās aprūpes centrs „Reģi”
Piešķirt - 5 406.91 €
§ 3.24 Dabas aizsardzības reģionālās pārvaldes sistēmas modeļa izstrāde
1-08/48/2005 Vides projekti
Atlikt
§ 3.25 NĒ atkritumiem mežos!
1-08/40/2005 Ķekavas pagasta padome
Noraidīt
§ 3.26 Cēsu pilsētas "Avotu ielejas" bioloģiskās daudzveidības veicināšana
1-08/27/2005 Cēsu pilsētas dome
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 3.27 Atbalsta centra teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana Ozolaines pagastā
1-08/33/2005 Lauku sievietes, Asociācija
Noraidīt
§ 3.28 Rokasgrāmatas pilnveidošana un ieviešana dabas aizsardzības kontrolē
1-08/49/2005 Vides projekti
Atlikt
§ 3.29 Medījumu pirmapstrādes vietas izveidošana un labiekārtošana
1-08/64/2005 Šalc zaļais mežs, Mednieku klubs
Noraidīt
§ 3.30 Augsnes ērču kā augsnes kvalitātes indikatoru kolekcijas izveide
1-08/15/2005 Latvijas Entomoloģijas biedrība
Piešķirt - 3 130.32 €
§ 3.31 Vēsturiska Bikstu muižas parka sakopšana un Bērzes upes krasta labiekārtošana
1-08/60/2005 Bikstu pagasta padome
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 3.32 Atpūtas kompleksa "Laimas Nams" zaļās zonas paplašināšana un labiekārtošana
1-08/66/2005 Ina Dūda
Noraidīt
§ 3.33 Sakārtosim sevi un pagalmu ainavai un dabai
1-08/36/2005 Virbu pagasta padome
Noraidīt