Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 1 - 27.01.2005 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Informācija par subsīdiju konkursu
§ 1.3 Informācija par izsludinātajiem projektu konkursiem
§ 1.4 Vienošanās ar VIDM un tās padotībā esošajām iestādēm
Apakšprogrammas "Nozares vides projekti" kapitālo izdevumu projekti
§ 2.1 Bīstamo atkritumu nodaļas darbinieku darba vietu aprīkojuma iegāde
1-08/450/2004 Rapa, radioaktīvo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 2.2 Radioaktīvo atkritumu pārvadāšanas specializētā autotransporta novietnes rekonstrukcijas projekta izstrādāšana
1-08/457/2004 Rapa, radioaktīvo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 2.3 Radiācijas monitoringa gamma spektometrijas komplekta iegāde
1-08/458/2004 Rapa, radioaktīvo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 49 800.51 €
§ 2.4 ĪADT robežas un plāni
1-08/494/2004 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 2.5 Pilnpiedziņas speciālā kravas automašīna
1-08/493/2004 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 25 469.41 €
§ 2.6 Zivju aizsardzības materiāli - tehniskā nodrošinājuma pilnveidošana un modernizācija Daugavpils reģionā
1-08/572/2004 Daugavpils RVP
Piešķirt - 1 024.47 €
§ 2.7 Daugavpils RVP Vides informācijas centra materiālās bāzes uzlabošana
1-08/443/2004 Daugavpils RVP
Piešķirt - 3 557.18 €
§ 2.8 Daugavpils RVP inspekcijas nodaļas materiāli tehniskās bāzes nodrošinājums inspekcijas darbības efektivitātes paaugstināšanai
1-08/530/2004 Daugavpils RVP
Piešķirt - 6 829.78 €
§ 2.9 Līgatnes dabas takās dzīvojošo dzīvnieku barības sagatavošanas un uzglabāšanas tehniskā bāze
Piešķirt - 7 825.79 €
§ 2.10 Līgatnes dabas taku saimniecības ēku rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde
1-08/570/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 8 821.81 €
§ 2.11 Gaujas NP administrācijas vides valsts inspektoru un ekspertu materiāli tehniskās bāzes nostiprināšana
1-08/552/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 12 805.85 €
§ 2.12 Gūtmaņalas ūdens savākšanas sistēmas rekonstrukcija
1-08/562/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 13 446.14 €
§ 2.13 Dabas objekta "Zvārtes iezis" stāvlaukuma rekonstrukcija
1-08/556/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 42 686.15 €
§ 2.14 Tūrisma infrastruktūras apsaimniekošanas tehniskais nodrošinājums
1-08/571/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 62 321.79 €
§ 2.15 Valsts zemes īpatsvara palielināšana Gaujas NP dabas lieguma zonā
1-08/565/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 56 914.87 €
§ 2.16 Īpaši aizsargājamo dabas objektu inventarizācija
1-08/432/2004 Jelgavas RVP
Noraidīt
§ 2.17 Jelgavas reģionālās vides pārvaldes autoparka gazificēšana
1-08/430/2004 Jelgavas RVP
Piešķirt - 2 490.03 €
§ 2.18 Darba vides sakārtošana
1-08/434/2004 Jelgavas RVP
Piešķirt - 1 422.87 €
§ 2.19 Jelgavas RVP darbības efektivitātes paaugstināšana un sagatavoto dokumentu kvalitātes paaugstināšana
1-08/433/2004 Jelgavas RVP
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 2.20 Jelgavas RVP organizēto semināru, sabiedrisko apspriešanu u.c. pasākumu kvalitātes paaugstināšana
1-08/435/2004 Jelgavas RVP
Piešķirt - 2 134.31 €
§ 2.21 Jelgavas reģionālās vides pārvaldes teritorijas labiekārtošana
1-08/429/2004 Jelgavas RVP
Piešķirt - 25 611.69 €
§ 2.22 Darba vietu iekārtošana 15 darbiniekiem Rīgā, Voleru ielā 2
1-08/581/2004 Jūras vides pārvalde
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 2.23 Darba telpu ierīkošanas projekta sagatavošana Rīgā, Voleru ielā 2
1-08/524/2004 Jūras vides pārvalde
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 2.24 Ventspils JKS administratīvo ēku remonts
1-08/523/2004 Jūras vides pārvalde
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 2.25 Darba telpu ierīkošana 20 cilvēkiem Rīgā, Voleru ielā 2
1-08/525/2004 Jūras vides pārvalde
Atlikt
§ 2.26 Ķemeru nacionālā parka infrastruktūras objektu (VIDM īpašumā esošo ceļu, tiltu, caurteku) rekonstrukcija un remonts
1-08/587/2004 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 15 651.59 €
§ 2.27 Speciālās 4X4 kravas automašīnas un ziemas riepu komplekta iegāde teritorijas apsardzības un apsaimniekošanas nodrošināšanai
1-08/588/2004 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 2.28 Jaunās Ģeoloģijas - paleontoloģijas ekspozīcijas izveidošana Latvijas Dabas muzejā. (Turpinājums projektam "Latvijas Dabas muzeja ekspozīcijas, konferenču zāles un krājuma telpu modernizācija 2003 - 2005")
1-08/453/2004 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 82 175.12 €
§ 2.29 Ministrijas sistēmas institūciju nodrošināšana ar datortehniku un programmatūru
1-08/540/2004 Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūra
Piešķirt
§ 2.30 Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras materiāli tehniskās bāzes nodrošinājums
1-08/539/2004 Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūra
Piešķirt - 479 678.54 €
§ 2.31 Kopējamā aparāta iegāde
1-08/528/2004 Lielrīgas RVP
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 2.32 Mēbeļu iegāde
1-08/527/2004 Lielrīgas RVP
Piešķirt - 2 134.31 €
§ 2.33 Materiāli tehniskās bāzes nostiprināšana
1-08/576/2004 Liepājas RVP
Piešķirt - 2 134.31 €
§ 2.34 Liepājas RVP administratīvās ēkas fasādes remonts
1-08/574/2004 Liepājas RVP
Atlikt
§ 2.35 Madonas RVP inspektoru darba efektivitātes uzlabošana
1-08/533/2004 Madonas RVP
Piešķirt - 1 138.30 €
§ 2.36 Papildus nomāto telpu renovācija
1-08/456/2004 Radiācijas drošības centrs
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 2.37 Rēzeknes RVP materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana
1-08/485/2004 Rēzeknes RVP
Atlikt
§ 2.38 Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes materiāli tehniskās bāzes atjaunošana un nostiprināšana
1-08/487/2004 Rēzeknes RVP
Atlikt
§ 2.39 Teiču dabas rezervāta administrācijas atbalsta bāzes kapitālais remonts Krustkalnu dabas rezervātā
1-08/437/2004 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 2.40 Teiču dabas rezervāta administrācijas vides inspekcijas materiāli tehniskais nodrošinājums
1-08/440/2004 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 17 074.46 €
§ 2.41 Valmieras RVP vides informācijas centra materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
1-08/577/2004 Valmieras RVP
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 2.42 Dabas aizsardzības tiesiskā režīma kontroles pilnveidošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
1-08/578/2004 Valmieras RVP
Atlikt
§ 2.43 Valmieras RVP ūdens bioloģisko resursu dabas sistēmas pilnveidošana
1-08/580/2004 Valmieras RVP
Piešķirt - 4 410.90 €
§ 2.44 Ventspils RVP inspekcijas darba aprīkojums
1-08/584/2004 Ventspils RVP
Piešķirt - 1 707.45 €
§ 2.45 Digitālās kopēšanas iekārtas iegāde
1-08/490/2004 Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs
Piešķirt - 5 976.06 €
§ 2.46 Darba telpu iekārtošana IVN valsts birojā
1-08/488/2004 Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs
Piešķirt - 10 956.11 €
§ 2.47 Vides valsts inspekcijas Informācijas centra materiāli tehniskais nodrošinājums
1-08/542/2004 Vides valsts inspekcija
Piešķirt - 2 134.31 €
§ 2.48 Seifi konfidenciālas informācijas un materiālo vērtību glabāšanai
1-08/511/2004 Vides valsts inspekcija
Atlikt
§ 2.49 Vides inspektoru darba telpu iekārtošana
1-08/507/2004 Vides valsts inspekcija
Piešķirt - 10 756.91 €
§ 2.50 Apvidus automašīnu iegāde Vides valsts inspekcijas vajadzībām
1-08/505/2004 Vides valsts inspekcija
Piešķirt - 36 994.67 €
§ 2.51 Ēkas, Rūpniecības ielā 23, Rīgā kompleksās renovācijas 2. kārta
1-08/504/2004 Vides valsts inspekcija
Piešķirt - 142 287.18 €
§ 2.52 Materiāli tehniskās bāzes nostiprināšana
1-08/445/2004 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Atlikt
§ 2.53 Daugavpils RVP datoru fonda modernizācija
1-08/573/2004 Daugavpils RVP
Noraidīt
§ 2.54 Latvijas Vides aģentūras laboratoriju tehniskās kapacitātes nostiprināšana
1-08/465/2004 Latvijas Vides aģentūra
Noraidīt
§ 2.55 1. stāva izbūve Maskavas ielā 165
1-08/535/2004 Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūra
Noraidīt
§ 2.56 Administratīvās ēkas ugunsdrošības kāpņu un avārijas izeju pārbūve
1-08/442/2004 Teiču dabas rezervāta administrācija
Noraidīt
§ 2.57 Arhīva mēbeļu iegāde LHMA
1-08/537/2004 Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūra
Noraidīt
§ 2.58 Autotransporta kapacitātes palielinājums Gaujas NP
1-08/566/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 2.59 Darba vietu aprīkojums LHMA
1-08/538/2004 Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūra
Noraidīt
§ 2.60 Datortehnikas iegāde Ventspils RVP
1-08/583/2004 Ventspils RVP
Noraidīt
§ 2.61 Datortehnikas modernizācija daudzpusīgi intensīvam darbam
Noraidīt
§ 2.62 Datortīkla modernizācija
1-08/431/2004 Jelgavas RVP
Noraidīt
§ 2.63 Datoru un datu aizsardzība
1-08/509/2004 Vides valsts inspekcija
Noraidīt
§ 2.64 Datoru, programmatūras un biroja tehnikas modernizācija Valmieras RVP
1-08/579/2004 Valmieras RVP
Noraidīt
§ 2.65 ĪADT karšu apstrādes datorprogrammas
1-08/492/2004 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.66 Kravas automašīnu iegāde ūdeņu bioloģisko resursu aizsardzības daļas vajadzībām
1-08/526/2004 Lielrīgas RVP
Noraidīt
§ 2.67 Kravas autotransporta iegāde Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras operatīvā darba nodrošināšanai
1-08/589/2004 Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūra
Noraidīt
§ 2.68 Latvijas Dabas muzeja norošinājums ar datortehniku un tīkla paplašināšana
1-08/452/2004 Latvijas Dabas muzejs
Noraidīt
§ 2.69 Latvijas Dabas muzejam nepieciešamās apvidus vieglās kravas automašīnas iegāde
1-08/451/2004 Latvijas Dabas muzejs
Noraidīt
§ 2.70 Latvijas valsts seismoloģiskā monitoringa tīkla izveidošana
1-08/585/2004 Valsts ģeoloģijas dienests
Noraidīt
§ 2.71 Latvijas Vides aģentūras materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana
1-08/467/2004 Latvijas Vides aģentūra
Noraidīt
§ 2.72 Siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību tirdzniecības reģistra izveide un uzturēšana
1-08/637/2004 Latvijas Vides aģentūra
Noraidīt
§ 2.73 Liepājas novērojumu stacijas kapitālais remonts
1-08/536/2004 Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūra
Noraidīt
§ 2.74 Madonas RVP Aizkraukles rajona daļas Atvara ielā 5, Pļaviņās teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana
1-08/534/2004 Madonas RVP
Noraidīt
§ 2.75 Materiāli tehniskās bāzes nostiprināšana
1-08/575/2004 Liepājas RVP
Noraidīt
§ 2.76 VĢD urbumu seržu glabātavas sakārtošana
1-08/549/2004 Valsts ģeoloģijas dienests
Noraidīt
§ 2.77 Motorkuģa "Velje" remonts
1-08/521/2004 Jūras vides pārvalde
Noraidīt
§ 2.78 Multifunkcionālās iekārtas iegāde
1-08/529/2004 Lielrīgas RVP
Noraidīt
§ 2.79 Piestātnes VL-14 remontdarbi
1-08/520/2004 Jūras vides pārvalde
Noraidīt
§ 2.80 Portatīvie datori ar printeriem, dokumentu noformēšanai izbraukumos
1-08/510/2004 Vides valsts inspekcija
Noraidīt
§ 2.81 Rēzeknes RVP darba bāzes "Tilīši" rekonstrukcija un piegulošās teritorijas labiekārtošana
1-08/483/2004 Rēzeknes RVP
Noraidīt
§ 2.82 Salacgrīvas JKS administratīvās ēkas remonts
1-08/522/2004 Jūras vides pārvalde
Noraidīt
§ 2.83 Ēkas Rīgā, Eksporta ielā 5, kapitālais remonts
1-08/548/2004 Valsts ģeoloģijas dienests
Noraidīt
§ 2.84 Siltummezgla rekonstrukcija Maskavas 165
1-08/541/2004 Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūra
Noraidīt
§ 2.85 Zooloģisko un botānisko kolekciju izveidošana, uzglabāšana un dokumentēšana Teiču dabas rezervāta administrācija
1-08/515/2004 Teiču dabas rezervāta administrācija
Noraidīt
§ 2.86 Ūdens bioloģisko resursu aizsardzības inspektoru darba telpu būvprojekta izstrādāšana
1-08/486/2004 Rēzeknes RVP
Noraidīt
§ 2.87 Valsts ģeoloģiskās informācijas sistēmas uzturēšana
1-08/547/2004 Valsts ģeoloģijas dienests
Noraidīt
§ 2.88 Infrastruktūras atjaunošana dabas liegumā "Randu pļavas"
1-08/78/2005 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Piešķirt - 9 960.10 €
§ 2.89 Vētrā bojātu katlu mājas jumta seguma atjaunošana
1-08/79/2005 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 1 081.38 €
§ 2.90 Vētras postījumu novēršana Slīteres nacionālajā parkā
1-08/81/2005 Slīteres nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 5 200.60 €
§ 2.91 Valsts vides dienesta ēku remontdarbi orkāna postījumu novēršanai
1-08/86/2005 Valsts vides dienests
Piešķirt - 5 051.19 €
Avārijas seku novēršanas projekti
§ 3.1 Vētras postījumu novēršana Jūrkalnē
1-08/72/2005 Jūrkalnes pagasta padome
Atlikt
§ 3.2 Eiropas nozīmes aizsargājamu biotopu – smilšakmens atsegumu jūras krastā - aizsardzība
1-08/85/2005 Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju dome
Piešķirt - 4 268.62 €
LIFE programmas līdzfinansējuma projekti
§ 4.1 Ziemeļgaujas ielejas aizsardzība un apsaimniekošana
1-08/147/2002 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 44 292.58 €
§ 4.2 Latvijas palieņu atjaunošana ES prioritārajām sugām un biotopiem
1-08/153/2003 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 14 299.86 €
§ 4.3 Bioloģiski sadalāmo organisko atkritumu pārstrāde, izmantojot kompostēšanas metodes
1-08/173/2001 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Piešķirt - 15 267.41 €
§ 4.4 Lubānas mitrāja kompleksa apsaimniekošanas plāna ieviešana
1-08/156/2002 Madonas rajona padome
Piešķirt - 6 724.49 €
§ 4.5 Inovatīva pieeja EMAS (Vides pārvaldības un audita sistēmas) ieviešanā jauno Eiropas Savienības dalībvalstu pašvaldībās
1-08/174/2003 Biznesa konsultantu grupa
Piešķirt - 39 840.41 €
§ 4.6 ES LIFE programmas projekts "TOURBENCH - Eiropas iniciatīva vides ietekmes un izmaksu samazināšanas monitoringam un salīdzināšanai tūristu naktsmītnēs"
1-08/267/2004 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Piešķirt - 11 468.35 €
Dažādi
§ 5.1 Konkursu "Sakoptākais Latvijas pagasts", "Sakārtotākā Latvijas pilsēta", "Sējējs" un „Labākais vides žurnālistikā” nodrošinājums
1-08/641/2004 Vides ministrija
Piešķirt - 50 672.73 €
§ 5.2 Latgales kultūrvēsturiskā centra Aglonas novada biotopa sakārtošana
1-08/30/2004 Latgales Starptautiskais fonds
Atlikt
§ 5.3 TEP un tehnisko projektu izstrāde Salacgrīvas pilsētas ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izveidei mikrorajonos
1-08/636/2004 Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.4 Bīstamo atkritumu savākšana, transportēšana, likvidēšana, teritorijas rekultivācija bijušajā krāsu ceha ražotnē Jelgavas raj. Sidrabenes pag. Rencelēs
1-08/373/2004 Sidrabenes pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.5 Ēkas Pils ielā 17 labiekārtošana un rekonstrukcija
1-08/631/2004 Vides projekti
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.6 Biroja telpu funkcionālā paplašināšana Pils ielā 17
1-08/582/2004 Vides projekti
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.7 Tehniski ekonomiskā pamatojuma un tehniskā projekta izstrāde Rozulas ciema attīrīšanas iekārtu pārbūvei
1-08/635/2004 Stalbes pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.8 Žirafu mītnes celtniecības I kārta
1-08/638/2004 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Apstiprināt izmaiņas