Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 21 - 24.12.2004 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 LVAF līdzekļu izlietojuma programma 2005.gadam apakšprogrammai "Vides aizsardzības projekti"
§ 1.3 Informācija par subsīdiju konkursu
§ 1.4 Par Skrundas RLS apkārtnes vides rehabilitācijas un Krievijas militāro pensionāru repatriācijas fonda slēgšanu
Apakšprogrammas "Nozares vides projekti" projektu pieteikumi
§ 2.1 Maksājumu veikšana Baldones pašvaldībai par radioaktīvo atkritumu apglabāšanu tās teritorijā
1-08/460/2004 Rapa, radioaktīvo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 2.2 Sabiedrības informēšana par Radioaktīvo atkritumu glabātavas "Radons"darbību
1-08/461/2004 Rapa, radioaktīvo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Noraidīt
§ 2.3 Bīstamo atkritumu izraisīto avārijas situāciju seku likvidācija
1-08/463/2004 Rapa, radioaktīvo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 65 795.02 €
§ 2.4 Ietekmes uz vidi novērtēšanas programmas izstrāde un realizēšana radioaktīvo atkritumu glabātavas "Radons"rekonstrukcijai
1-08/519/2004 Rapa, radioaktīvo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 78 257.95 €
§ 2.5 Radioaktīvo atkritumu pārvaldības valst aģentūras speciecirkņa Dubultos dezaktivizācija
1-08/459/2004 Rapa, radioaktīvo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 49 800.51 €
§ 2.6 Nelikvīdo pesticīdu iznīcināšana
1-08/462/2004 Rapa, radioaktīvo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 711 435.91 €
§ 2.7 Dabas aizsardzības pārvaldes darbības efektivitātes paaugstināšana
1-08/500/2004 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.8 Īpaši aizsargājamo biotopu apsaimniekošana, atpazīšana un dabas aizsardzības plāna ieviešana
1-08/496/2004 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 15 651.59 €
§ 2.9 Natura 2000 teritoriju robežu precizēšana atbilstoši aktualizētam kartogrāfiskajam materiālam M 1:10 000
1-08/499/2004 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
§ 2.10 Informatīvā kampaņa par ierobežoti izmantojamām sugām
1-08/502/2004 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
§ 2.11 Bioloģiskā daudzveidība un masu pasākumi
1-08/501/2004 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 17 074.46 €
§ 2.12 ĪADT vienotais stils un informatīvās zīmes
1-08/495/2004 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
§ 2.13 Dabas vērtību aizsardzības un apsaimniekošanas plānu izstrāde
1-08/568/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 33 722.06 €
§ 2.14 Dažādu tūrisma veidu ietekme uz vidi un ainavu
1-08/561/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 12 805.85 €
§ 2.15 Akcija „Par tīru Gauju, Gaujas senieleju”
1-08/558/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 10 671.54 €
§ 2.16 Sabiedrības vides apziņas celšana – pamats dabas aizsardzībai!
1-08/567/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 13 779.09 €
§ 2.17 Valsts zemes uzmērīšana un nekustamo īpašumu reģistrēšana Zemesgrāmatā
1-08/563/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 56 914.87 €
§ 2.18 Ietekmes uz vidi novērtējuma valsta biroja kā apelācijas iestādes kapacitātes palielināšana
1-08/489/2004 Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs
Piešķirt - 11 809.84 €
§ 2.19 Vides pārvaldības un audita sistēmas ieviešana – videi draudzīgas saimnieciskās darbības grants
1-08/491/2004 Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs
Piešķirt - 17 085.84 €
§ 2.20 Zivsaimniecības un vides informācijas sistēmu un Jūras vides pārvaldes diennakts dispečerdienesta darbības nodrošināšana 2005. gadā
1-08/481/2004 Jūras vides pārvalde
Piešķirt - 28 044.80 €
§ 2.21 Kontroles lidojumi virs Latvijas ūdeņiem
1-08/480/2004 Jūras vides pārvalde
Piešķirt - 71 143.59 €
§ 2.22 Latvijas Dabas muzeja 160 gadu jubilejas konference "Zinātniskais darbs muzejā"
1-08/455/2004 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 6 402.92 €
§ 2.23 Daudzfunkcionālās nodarbībutelpas-ekspozīcijas izveidošana Latvijas Dabas muzejā
1-08/454/2004 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 12 805.85 €
§ 2.24 Vides monitoringa un informācijas nodrošinājums Latvijas starptautisko saistību izpildei
1-08/478/2004 Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūra
Piešķirt - 413 421.10 €
§ 2.25 Vienpadsmitā starptautiskā konkursa "Ūdens pasaule bērnu acīm" organizēšana
1-08/531/2004 Madonas RVP
Piešķirt - 3 984.04 €
§ 2.26 Mākslīgās ligzdas retajiem dienas plēsīgajiem putniem
1-08/516/2004 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 3 568.56 €
§ 2.27 Bukletu un citu informatīvo materiālu iespiešana Teiču dabas rezervāta vides informācijas funkcijas nodrošināšanai
1-08/438/2004 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 2.28 Mežaudžu attīstības novērtējums un dabas aizsardzības plānu aktualizācija Teiču un Krustkalnu dabas rezervātos
1-08/439/2004 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 55 492.00 €
§ 2.29 Ikgadējā konference par reģiona vides stāvokli un tā izmaiņām
1-08/545/2004 Valmieras RVP
Noraidīt
§ 2.30 Darba apģērbu un individuālo darba aizsardzības līdzekļu iegāde
1-08/543/2004 Valmieras RVP
Noraidīt
§ 2.31 Integrētās piesārņojuma novēršanas un kontroles pieejas nostiprināšana
1-08/544/2004 Valmieras RVP
Noraidīt
§ 2.32 ES integrācijas nodrošināšana dabas aizsardzībā
1-08/436/2004 Vides ministrijas Dabas aizsardzības departaments
§ 2.33 Līdzdalība Eiropas Savienības vides politikas un normatīvo aktu izstrādes procesā
1-08/464/2004 Vides ministrija
§ 2.34 Vides valsts inspekcijas Informācijas centra pilnvērtīgas darbības nodrošināšana
1-08/513/2004 Vides valsts inspekcija
Piešķirt - 1 992.02 €
§ 2.35 Kvalitātes vadības sistēmas izveidošana, ieviešana un sertificēšana Valsts vides dienestā
1-08/508/2004 Vides valsts inspekcija
Noraidīt
§ 2.36 Stokholmas konvencijas par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem nacionālā ieviešanas plāna izpilde
1-08/514/2004 Vides valsts inspekcija
Atlikt
§ 2.37 Vides valsts inspektoru apmācība
1-08/512/2004 Vides valsts inspekcija
Piešķirt - 19 069.33 €
§ 2.38 Vides valsts inspektoru formas tērpu iegāde
1-08/506/2004 Vides valsts inspekcija
Piešķirt - 64 740.67 €
§ 2.39 Rokasgrāmatas "Ziemeļvidzemes ģeoloģijas" sastādīšana un izdošana
1-08/449/2004 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Noraidīt
§ 2.40 Dabā ar izpratni
1-08/444/2004 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 2.41 Vidzemes jūrmalas krastu nostiprināšana un monitorings
1-08/446/2004 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Noraidīt
§ 2.42 Izziņas materiāls"Dabas daudzveidība Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā"
1-08/448/2004 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Atlikt
§ 2.43 Meža apsaimniekošanas plānu izstrādāšana Gaujas NP dabas lieguma zonā
1-08/569/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 2.44 Valsts mežu inventarizācija, apasaimniekošanas un aizsardzības plāna izstrādāšana
1-08/560/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 2.45 Gaujas nacionālā parka ainavu inventarizācija
1-08/564/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 2.46 Informatīvi izglītojoša avīze "Gaujas Nacionālā parka ziņas"
1-08/559/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 2.47 Turaida pilskalna nostiprinājumu apsaimniekošana
1-08/554/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 2.48 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju informatīvo zīmju izgatavošana
1-08/497/2004 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.49 Īpaši aizsargājamie biotopi - kā tos pazīt un apsaimniekot
1-08/498/2004 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.50 Nacionālā daudzfunkcionālā ciklotrona centra tehniski ekonomiskā pamatojuma un skiču projekta dokumentācijas sagatavošana
1-08/640/2004 Rapa, radioaktīvo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 213 430.77 €
§ 2.51 Ventspils RVP līdzdalība ES LIFE – Natura projektā „Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana”
1-08/518/2004 Ventspils RVP
Noraidīt
§ 2.52 Iepakojuma datu bāzes izveide
1-08/471/2004 Latvijas Vides aģentūra
Noraidīt
§ 2.53 Informācijas nodrošināšana Eiropas Vides aģentūrai un Eiropas Komisijai
1-08/468/2004 Latvijas Vides aģentūra
Noraidīt
§ 2.54 Latvijas valsts seismoloģiskā monitoringa tīkla ierīkošana
1-08/546/2004 Valsts ģeoloģijas dienests
Noraidīt
§ 2.55 Latvijas starptautisko saistību izpildes nodrošināšana Baltijas jūras vides aizsardzības komisijā (Helsinku Komisijā, HELCOM)
1-08/479/2004 Latvijas Vides aģentūra
Noraidīt
§ 2.56 Ķīmisko vielu pārvaldības kompetentās iestādes funkciju izpildes nodrošināšana (CHEMLAT) un REACH regulas ieviešana
1-08/472/2004 Latvijas Vides aģentūra
Noraidīt
§ 2.57 Pasākumi ūdens kvalitātes un piesārņojuma ūdenī slodzes datu apkopošanai pa virszemes ūdens objektiem un ūdenstecēm
1-08/477/2004 Latvijas Vides aģentūra
Noraidīt
§ 2.58 Metodoloģijas izstrāde notekūdeņu savākšanas sistēmu klasifikācijai un attīrīšanas iekārtu reģistra pilnveidošana atbilstoši EUROSTAT/OECD atskaites prasībām un ziņojuma sagatavošanai Eiropas Komisija
1-08/476/2004 Latvijas Vides aģentūra
Noraidīt
§ 2.59 Ūdenssaimniecisko iecirkņu robežu datu bāzes izveidošana lietošanai ģeogrāfiskajās informācijas sistēmās
1-08/475/2004 Latvijas Vides aģentūra
Noraidīt
§ 2.60 Kvalitāte un reference
1-08/466/2004 Latvijas Vides aģentūra
Noraidīt
§ 2.61 Emisiju gaisā slodzes novērtējums, pielietojot ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) līdzekļus
1-08/474/2004 Latvijas Vides aģentūra
Noraidīt
§ 2.62 ANO Vispārējās konvencijas "Par klimata pārmaiņām" prasību īstenošana Latvijā.
1-08/473/2004 Latvijas Vides aģentūra
Noraidīt
§ 2.63 Atkritumu pārvadājumu datu bāzes izveide
1-08/470/2004 Latvijas Vides aģentūra
Noraidīt
§ 2.64 Latvijas Vides aģentūras vides informācijas sistēmas pilnveidošana
1-08/469/2004 Latvijas Vides aģentūra
Noraidīt
Vides izglītības un audzināšanas projektu pieteikumi (plašsaziņas līdzekļi)
§ 3.1 TV raidījumu cikls "Vides fakti" un raidījuma interneta mājas lapas uzturēšana
1-08/623/2004 Vides projekti
Piešķirt - 113 829.74 €
§ 3.2 Žurnāls "Vides Vēstis" 2005.gads
1-08/606/2004 Vides Vārds
Piešķirt - 70 935.85 €
§ 3.3 Radio raidījums "Zaļais vilnis" 2005.gads
1-08/604/2004 Latvijas Radio
Piešķirt - 14 241.52 €
§ 3.4 "Dabas grāmata" (Bērnu TV raidījumu cikls par dabu un dzīvniekiem)
1-08/613/2004 Latvijas Televīzija
Piešķirt - 32 726.05 €
§ 3.5 Atbildīga rīcība apkārtējā vidē (izglītojošs preses pielikums laikrakstam "Dienas Bizness")
1-08/610/2004 Pasaules Dabas fonds
Noraidīt
§ 3.6 Sadaļas "Zaļā zeme" un "Zeļonij mir" interneta portālā TVNET
1-08/615/2004 Grafton Entertainment, SIA
Piešķirt - 15 651.59 €
§ 3.7 Bērnu tuvināšana dabai - 2005
1-08/600/2004 Zaļais circenis
Piešķirt - 25 611.69 €
§ 3.8 Vides akcenti
1-08/627/2004 Zaļā nagla
Piešķirt - 785.43 €
§ 3.9 Radio programma "Noasa šķirsts"
1-08/608/2004 Latvijas Radio
Piešķirt - 15 224.73 €
§ 3.10 Vides raidījums "Dabas taka"
1-08/599/2004 Filmu studija "Ezis"
Noraidīt
§ 3.11 TV raidījumu cikls "Zaļais īpašums - vienam vai visiem?"
1-08/601/2004 Labvakar
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 3.12 Vides izglītība žurnālā "Spicīte" - Es gribu zināt, kas tas ir?
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 3.13 Žurnāls "Medības. Makšķerēšana. Daba." (MMD)
1-08/614/2004 Dumpis
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 3.14 "Spicā dodas dabā!"
Noraidīt
§ 3.15 Par zaļu pat vēl zaļāks
1-08/602/2004 Saunags SIA
Noraidīt
§ 3.16 Rūpnieciskās vides aizsardzības interneta portāla www.virums.lv izveidošana
1-08/628/2004 Latvijas Piesārņojuma profilakses centrs
Noraidīt
§ 3.17 Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) populārzinātniskā žurnāla "Putni dabā" izdošana
1-08/607/2004 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 3.18 Dabas aizsardzības mācību materiāls - Valmieras rajona īpaši aizsargājamās dabas teritorijas - to aizsardzība un iepazīšanās ar tām (buklets 1000 eks.)
1-08/594/2004 Valmieras rajona padome
Atlikt
§ 3.19 Interneta lappuse "Putni Latvijā un pasaulē"
1-08/595/2004 Eastbird
Piešķirt - 3 557.18 €
§ 3.20 Mājaslapa "Latvijas dabas pieminekļi"
1-08/598/2004 Dabas retumu krātuve, ASF
Piešķirt - 3 557.18 €
§ 3.21 Iepakojumam - lietderīgu otro mūžu
1-08/616/2004 Latvijas Tirgotāju asociācija
Piešķirt - 1 138.30 €
§ 3.22 Baltijas jūras īpašais statuss - vakar, šodien, rīt
1-08/609/2004 Jūras Informācija
Noraidīt
§ 3.23 Vides politikas tēma portālā politika.lv
1-08/619/2004 PROVIDUS, Sabiedriskās politikas centrs
Noraidīt
§ 3.24 Piekrastes Ziņas
1-08/621/2004 Vides aizsardzības klubs
Noraidīt
§ 3.25 Vides aizsardzības kluba informatīvais izdevums "Zaļais Vēstnesis"
1-08/620/2004 Vides aizsardzības klubs
Noraidīt
§ 3.26 Pie dabas krūts - 2005
1-08/626/2004 Balvu Vaduguns
Piešķirt - 711.44 €
§ 3.27 Reklāmas klips "Nē - kūlas dedzināšanai"
1-08/622/2004 Vides projekti
Atlikt
§ 3.28 Faunas un floras izpēte Gailīšu pamatskolas apkārtnē
1-08/597/2004 Gailīšu pamatskola
Atlikt
§ 3.29 Ne lūgts, ne gaidīts, ne aizsargāts
1-08/611/2004 Staiceles pilsētas dome
Atlikt
§ 3.30 Zinātnisko darbu konkurss vides aizsardzības specialitātēs
1-08/612/2004 Latvijas Izglītības fonds
Atlikt
§ 3.31 Mobilais informācijas centrs
1-08/617/2004 Zaļā punkta klubs
Atlikt
§ 3.32 Dokumentālā informācija kā sabiedrības izglītošanas un viedokļa formēšanas līdzeklis Natura 2000 teritorijā Embūtes paugurainē
1-08/625/2004 Vides projekti
Atlikt
Vides monitoringa projektu pieteikumi
§ 4.1 Aizsargājamo stāvošu saldūdeņu ūdensobjektu – īpaši aizsargājamo biotopu - monitorings
1-08/618/2004 Latvijas ezeri
Noraidīt
§ 4.2 Modernu metožu izstrāde vides piesārņojuma monitoringam
1-08/624/2004 LU Ķīmijas fakultāte
Noraidīt
Dažādi
§ 5.1 Sugu un biotopu aizsardzība Dabas parkā "Rāzna"
1-08/154/2003 Daugavpils Universitāte
Piešķirt - 19 920.21 €
§ 5.2 Bīstamo (medicīnisko) atkritumu pārstrādes sistēmas izveide Ventspils reģionā
1-08/414/2004 Ventspils pilsētas slimnīca
§ 5.3 Dabisko biotopu aizsardzības pasākumi Durbes ezerā, realizējot ES direktīvu prasības
1-08/277/2003 Durbes novada dome
§ 5.4 Vides izglītības programmas bērniem ar īpašām vajadzībām
1-08/244/2004 Bērnu vides skola
§ 5.5 Spāres speciālās internātskolas kanalizācijas sistēma un attīrīšanas ietaises
1-08/374/2004 Amatas novada dome
§ 5.6 Olaines mehānikas un tehnoloģiju koledžas apkures sistēmas rekonstrukcija
1-08/586/2004 Vides projekti
§ 5.7 Noturīgo organisko piesārņojošo vielu ekspozīcijas noteikšana Olaines pilsētas iedzīvotājiem
1-08/334/2004 Vides projekti, valsts SIA
§ 5.8 Ministrijas sistēmas institūciju nodrošināšana ar datortehniku un programmatūru
1-08/540/2004 Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūra
Piešķirt - 244 257.29 €