Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 19 - 13.12.2004 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Subsīdiju kvotu apstiprināšana IV ceturksnim
§ 1.3 Par dotāciju Latvijas vides investīciju fondam
§ 1.4 Par materiālo atbalstu Krievijas Federācijas militārajiem pensionāriem
Apakšprogrammas "Zivju aizsardzības pasākumi" projektu pieteikumi
§ 2.1 Zivju aizsardzības pasākumi
1-08/639/2004 Vides ministrijas Vides aizsardzības departaments
Piešķirt - 106 753.80 €
§ 2.2 Ūdens bioloģisko resursu aizsardzības nodrošināšana Gaujas NP
1-08/557/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 12 706.25 €
§ 2.3 Ūdens bioloģisko resursu aizsardzības un kontroles darba nostiprināšana
1-08/551/2004 Liepājas RVP
Noraidīt
§ 2.4 Zivju resursu aizsardzības pasākumi
1-08/550/2004 Daugavpils RVP
Noraidīt
§ 2.5 Zivju aizsardzības pasākumi Madonas rajonā
1-08/532/2004 Madonas RVP
Noraidīt
§ 2.6 Zivju resursu aizsardzības pasākumi Ventspils RVP
1-08/517/2004 Ventspils RVP
Noraidīt
§ 2.7 Zivju resursu aizsardzības pasākumi
1-08/503/2004 Vides valsts inspekcija
Noraidīt
§ 2.8 Rēzeknes RVP zivju resursu aizsardzības pasākumi
1-08/484/2004 Rēzeknes RVP
Noraidīt
§ 2.9 Zvejas kontroles pastiprināšana zvejas lieguma laikos
1-08/482/2004 Jūras vides pārvalde
Noraidīt
§ 2.10 Zivju resursu aizsardzības nodrošināšana Salacā 2005
1-08/447/2004 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Piešķirt - 2 625.20 €
§ 2.11 Ūdeņu aizsardzības pasākumu nodrošinājums Teiču un Krustkalnu dabas rezervātos un blakusesošajās teritorijās 2005. gadā
1-08/441/2004 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 4 815.00 €
§ 2.12 Zivju aizsardzības pasākumi
1-08/629/2004 Slīteres nacionālais parks
Piešķirt - 2 581.09 €
Atliktie projekti
§ 3.1 Ērgļu ciemata ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija
1-08/362/2004 Brunavas pagasta padome
Noraidīt
§ 3.2 Šķaunes ciemata ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija
1-08/357/2004 Šķaunes pagasta padome
Noraidīt
§ 3.3 Luknas (Vīgantu) centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija
1-08/354/2004 Višķu pagasta padome
Noraidīt
§ 3.4 Ūdens atdzelžošanas stacijas un grunts akas rekonstrukcija c. Tabore un c. Cibuļovka
1-08/351/2004 Tabores pagasta padome
Noraidīt
§ 3.5 Ezeres pagasta ūdenssaimniecības attīstība
1-08/353/2004 Ezeres pagasta padome
Noraidīt
§ 3.6 Valles pagasta ūdenssaimniecības attīstība
1-08/347/2004 Valles pagasta padome
Noraidīt
§ 3.7 Lapmežciema ūdenssaimniecības attīstība
1-08/321/2004 Lapmežciema pagasta padome
Noraidīt
Dažādi
§ 4.1 Sabiedrības līdzdalības un caurspīdības principa nodrošināšana lēmumu pieņemšanas procesā vides aizsardzības projektos.
1-08/591/2004 Vides Vārds
Piešķirt - 14 157.57 €
§ 4.2 TEP un tehnisko projektu izstrāde Salacgrīvas pilsētas ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izveidei mikrorajonos
1-08/636/2004 Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju dome
Piešķirt - 106 715.39 €
§ 4.3 Žirafu mītnes celtniecības I kārta
1-08/638/2004 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Piešķirt - 326 430.98 €
§ 4.4 Projekta BaltChemNet (Baltijas valstu ķimikāliju pārvaldības tīkls) sagatavošana
1-08/630/2004 Vides projekti
Noraidīt
§ 4.5 Ēkas Pils ielā 17 labiekārtošana un rekonstrukcija
1-08/631/2004 Vides projekti
Piešķirt - 71 214.73 €
§ 4.6 Ēkas Pils ielā 17 pirmā stāva semināru telpu pārveidošana un aprīkošana atbilstoši biroja telpu vajadzībām
1-08/632/2004 Vides projekti
Noraidīt
§ 4.7 Ēkas Pils ielā 17 otrā stāva biroja telpu kosmētiskais remonts un aprīkošana
1-08/633/2004 Vides projekti
Noraidīt
§ 4.8 Biomasas plānošanas pilotprojekts
1-08/634/2004 Vides projekti
Noraidīt
§ 4.9 Ēkas Pils ielā 17 pagrabstāva iekārtošana semināru un konferenču vajadzībām
1-08/605/2004 Vides projekti
Noraidīt
§ 4.10 Tehniski ekonomiskā pamatojuma un tehniskā projekta izstrāde Rozulas ciema attīrīšanas iekārtu pārbūvei
1-08/635/2004 Stalbes pagasta padome
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 4.11 Siltumnīcu apsildes sistēmu izvērtēšana stādu audzēšanas uzlabošanai, izmantojot CO2 kā stādu barību un samazinot izmešus
1-08/536/2001 Grobiņas zieds I/U
§ 4.12 Vides sakārtošana un tūristu takas ierīkošana
1-08/381/2004 Līgatnes pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.13 Vides izglītības cikls Pāvilostā
1-08/330/2004 VAK nodaļa "Dzintarjūra"
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.14 Rokasgrāmatas izstrādāšana dabas aizsardzības kontroles jautājumos
1-08/51/2004 Vides projekti, valsts SIA
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.15 Liepājas lagūnu ezeru atveseļošana
1-08/21/2004 Liepājas pilsētas dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.16 Priekšlikums Fonda padomes darba novērtējumam
Piešķirt - 1 059.38 €
§ 4.17 Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšana, novērtēšana un reģistrācija Latvijas teritorijā
Noraidīt
§ 4.18 Valsts zemes īpatsvara palielināšana Gaujas nacionālā parka dabas lieguma zonā
1-08/176/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt