Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 17 - 05.11.2004 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Subsīdiju konkursa nolikums
§ 1.2 Projektu iesniegšanas, izskatīšanas un finansēšanas kārtība
§ 1.3 Projekta pieteikuma forma, tāme
§ 1.4 Projektu iesniegšanas laika grafiks
Zaudējumu kompensāciju pieteikumi
§ 2.1 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Kuldīgas rajona Z/S „Vāveres”
1-19/22/2004 Liepājas RVP
Piešķirt - 973.24 €
§ 2.2 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Kuldīgas rajona Z/S „Dižpurviņi”
1-19/23/2004 Liepājas RVP
Piešķirt - 2 009.09 €
§ 2.3 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Kuldīgas rajona SIA „Renda”
1-19/24/2004 Liepājas RVP
Piešķirt - 8 537.23 €
Vides ministrijas institūciju projekti
§ 3.1 Izmaiņas Vides ministrijas institūciju projektu tāmēs
§ 3.2 Radiācijas drošības centra ventilācijas sistēmas rekonstrukcija
1-08/425/2004 Radiācijas drošības centrs
Piešķirt - 4 174.71 €
§ 3.3 Ēkas, Rūpniecības ielā 23, Rīgā kompleksās renovācijas 1. kārtas papilddarbi
1-08/426/2004 Vides valsts inspekcija
Piešķirt - 7 201.15 €
§ 3.4 Datortehnikas iegāde 2004.g.
1-08/427/2004 Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūra
Piešķirt - 10 799.60 €
§ 3.5 Vides valsts inspekcijas darba vides sakārtošana
1-08/286/2003 Vides valsts inspekcija
§ 3.6 Vides ministrijas padotības iestāžu apgāde ar datortehniku un programmatūru
1-08/263/2004 Latvijas Vides aģentūra
Piešķirt
§ 3.7 Ēkas, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, kompleksās renovācijas 1.kārta
1-08/281/2003 Vides valsts inspekcija
Piešķirt - 2 963.84 €
§ 3.8 Darba telpu ierīkošana un ārsienu siltināšana
1-08/147/2004 Jūras vides pārvalde
Piešķirt
§ 3.9 Baltijas jūras reģiona dienaskārtība 21. gs. - "Baltija 21"
1-08/245/2003 Vides ministrija
Piešķirt
§ 3.10 ES integrācijas nodrošināšana dabas aizsardzībā
1-08/252/2003 Vides ministrijas Dabas aizsardzības departaments
Piešķirt
§ 3.11 Vides politikas sociāli ekonomisko ietekmju analīzes centrs
1-08/198/2004 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt
§ 3.12 Teiču un Krustkalnu dabas rezervātu ugunsapsardzība 2004.gadā
1-08/127/2004 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt
§ 3.13 Radiācijas piesārņojuma izpētes darbi radioaktīvo atkritumu pārvaldības aģentūras "RAPA" speciecirknī Dubultos
1-08/106/2004 Rapa, radioaktīvo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 4 770.89 €
Dažādi
§ 4.1 Fizisko personu prēmēšana par ieguldījumu Latvijas vides aizsardzībā
1-07/591/2004 LVAF Konsultatīvā padome
Piešķirt - 10 158.08 €
§ 4.2 Par projekta "Ziemeļkurzemes Zaļā novada ekoskola" termiņa pagarinājumu
1-08/235/2004 Ziemeļkurzemes AGENDA-21 centrs
§ 4.3 Abavas un Ventas ieleju teritoriju vides un dabas aizsardzības nodrošināšanas modelis
1-08/437/2002 Rendas pagasta padome
Piešķirt