Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 16 - 29.10.2004 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Subsīdiju konkursa nolikums
§ 1.3 Par kapitālo izdevumu tāmes izmaiņām
"Nozares vides projekti"
§ 2.1 Grozījumi Fonda padomes lēmumos par projektiem, kas finansēti no apakšprogrammas "Nozares vides projekti"
§ 2.2 Nacionālā daudzfunkcionālā ciklotrona centra projekta dokumentācijas sagatavošana investīciju projekta realizācijai 2005 - 2008
1-08/274/2004 Rapa, radioaktīvo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
LIFE projekti
§ 3.1 Vienotas Ventas upes baseina administratīvās sistēmas izveidošana
1-08/172/2003 Brocēnu novada dome
Noraidīt
§ 3.2 Natura 2000 vietas - dabas parka "Salacas ieleja" apsaimniekošana
1-08/423/2004 Baltijas Vides Forums
Konceptuāli atbalstīt - 17 800.13 €
§ 3.3 Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā
1-08/463/2002 LU Bioloģijas fakultāte
Konceptuāli atbalstīt - 22 765.95 €
Projektu iesniegšanas un izskatīšanas procedūra
§ 4.1 Projektu iesniegšanas, izvērtēšanas un izskatīšanas kārtība
§ 4.2 Projekta pieteikuma forma, tāme
§ 4.3 Projektu iesniegšanas laika grafiks
§ 4.4 Par projektu īstenošanas termiņu pagarinājumu
§ 4.5 Par izmaiņam projektu tāmē
Dažādi
§ 5.1 Aparatūras un iekārtu uzstādīšana Smaku koncentrāciju mērījumu laboratorijas vajadzībām un laboratorijas akreditācija
1-08/276/2004 Vides ministrija
§ 5.2 Kravas automašīnu iegāde ūdeņu bioloģisko resursu aizsardzības daļas vajadzībām
1-08/282/2003 Lielrīgas RVP
Piešķirt - 2 529.87 €
§ 5.3 Ūdens bioloģisko resursu aizsardzības nodrošināšana un pamatotu priekšlikumu izstrādāšana zivju resursu aizsardzībai Pierīgas upēs, ezeros un ūdenskrātuvēs
1-08/60/2004 Lielrīgas RVP
Piešķirt
§ 5.4 Siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību reģistra izveide un uzturēšana
1-08/278/2004 Latvijas Vides aģentūra
Noraidīt
§ 5.5 Grāmata "Nafta un vides problēma"
1-08/224/2001 Rīgas Tehniskā universitāte
§ 5.6 Burtnieku Zaļā centra izveide
1-08/289/2004 Burtnieku vides aizsardzības klubs