Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 15 - 22.10.2004 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālā situācija
§ 1.2 Subsīdiju konkursa nolikums
Atliktie un neskatītie projekti
§ 2.1 Pelēču pagasta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas – artēziskā urbuma un atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija
1-08/367/2004 Pelēču pagasta padome
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 2.2 Līvānu novada ciematu ūdensapgādes rekonstrukcija
1-08/400/2004 Līvānu novada dome
Noraidīt
§ 2.3 Līdzfinansējums LIFE projektam Natura 2000 vietas - Dabas parka "Salacas ieleja" apsaimniekošana
1-08/419/2004 Baltijas Vides Forums
Noraidīt
§ 2.4 Natura 2000 teritorijās esošās LIZ iezīmēšana uz LAP lauku bloku kartēm
1-08/422/2004 Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs
Piešķirt - 4 137.71 €
Zaudējumu kompensāciju pieteikumi
§ 3.1 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Līgatnes pagasta Z/S "Avotiņi"
1-19/20/2004 Valmieras RVP
Piešķirt - 614.68 €
§ 3.2 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Ventspils rajona SIA "Tārgalīte" "Kaļķu" laukam
1-19/21/2004 Ventspils RVP
Piešķirt - 1 422.87 €
Projektu iesniegšanas un izskatīšanas procedūra
§ 4.1 Projektu iesniegšanas termiņi, laika grafiks
§ 4.2 Projektu pieteikuma forma
§ 4.3 Projektu iesniegšanas, izvērtēšanas un izskatīšanas kārtība
§ 4.4 Priekšlikumi par izmaiņām tāmē
Izmaiņas tāmē
§ 5.1 VIDM projekta "ES integrācijas nodrošināšana dabas aizsardzībā" precizētā tāme un darba uzdevums
§ 5.2 Ķemeru nacionālā parka vides izglītības un tūrisma objektu infrastruktūras izveidošanas un restaurācijas projektēšana
1-08/98/2004 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Piešķirt
§ 5.3 Latvijas Dabas fonda projekts "Ziemeļgaujas ielejas aizsardzība un apsaimniekošana"
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.4 RAPA projekts "Nacionālā daudzfunkcionālā ciklotrona centra projekta dokumentācijas sagatavošana investīciju projekta realizācijai 2005-2008"