Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 14 - 07.10.2004 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par Skrundas fonda līdzekļu pieprasījumu.
Piešķirt - 2 561.17 €
§ 1.3 Par subsīdiju konkursu
§ 1.4 Audita daļas vadītāja ziņojums
Fonda padomes sēžu lēmumu grozīšana
§ 2.1 Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide
1-08/210/2004 Vides ministrija
Piešķirt
§ 2.2 Salaspils kodolreaktora likvidācijas un demontāžas koncepcijas aktualizēšana un rīcības programmas izstrāde
1-08/12/2003 Rapa, VIDM BOVSIA
§ 2.3 Radiācijas piesārņojuma izpētes darbi radioaktīvo atkritumu pārvaldības aģentūras "RAPA" speciecirknī Dubultos
1-08/106/2004 Rapa, radioaktīvo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt
§ 2.4 Meža apsaimniekošanas plānu izstrādāšana Gaujas nacionālā parka dabas lieguma zonā
1-08/186/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt
§ 2.5 AS "Baltic Pulp" iesnieguma par Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts biroja atzinuma apstrīdēšanu izvērtēšana.
1-08/266/2004 Vides ministrija
Piešķirt
§ 2.6 Eiropas integrācijas procesa nodrošināšana ministrijā
1-08/242/2003 Vides ministrija
Piešķirt
§ 2.7 Jūras krasta digitālā karte
1-08/402/2002 Latvijas Vides aģentūra
Avārijas seku likvidācija u.c. ārkārtas darbības projekti
§ 3.1 Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes un tās pamatnes nostiprināšana
1-08/416/2004 Bauskas rajona padome
Piešķirt - 42 686.15 €
§ 3.2 Gaujas nacionālā parka Apmeklētāju centra ēkas Baznīcas ielā 1, Siguldā, avārijas stāvokļa novēršana
1-08/417/2004 Gaujas nacionālā parka fonds
Piešķirt - 48 377.64 €
Atliktie projekti
§ 4.1 Jūras krasta nostiprinājuma posma pagarināšana Pāvilostas pilsētā
1-08/303/2004 Pāvilostas pilsētas dome
Piešķirt - 13 515.86 €
§ 4.2 Sīļukalna pagsta ūdenssaimniecības attīstība
1-08/325/2004 Sīļukalna pagasta padome
Piešķirt - 18 497.33 €
§ 4.3 Slēgto rezervuāru izbūve radioaktīvo kanalizācijas notekūdeņu uzkrāšanai
1-08/204/2004 Latvijas Onkoloģijas centrs BOVU
Piešķirt - 20 166.36 €
Zaudējumu kompensācijas par migrējošo putnu postījumiem
§ 5.1 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Talsu rajona, Balgales pagasta ZS "Ritmi"
1-19/17/2004 Ventspils RVP
Piešķirt - 512.23 €
§ 5.2 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Preiļu rajona, Rudzātu pagasta ZS "Osīši"
1-19/18/2004 Daugavpils RVP
Piešķirt - 365.00 €
§ 5.3 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Mārupes pagasta ZS "Saulgoži"
1-19/19/2004 Lielrīgas RVP
Piešķirt - 996.01 €
Dažādi
§ 6.1 Azbesta atkritumumu uzglabāšanas vietas Brocēnu novada "Dūmiņos" infrastruktūras pilnveidošana
1-08/418/2004 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 42 686.15 €
§ 6.2 Ziemeļsusējas upes baseina apsaimniekošanas sistēmas izveide, balstoties uz ekosistēmu pieeju un plašu sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā vietējā līmenī.
1-08/240/2004 Jēkabpils rajona padome
Piešķirt - 5 691.49 €