Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 13 - 24.09.2004 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
Ūdeņu aizsardzības projekti (U)
§ 2.1 Kanalizācijas sūkņu stacija un kanalizācijas spiedvads Ozolniekos, Aizupē
1-08/360/2004 Ozolnieku novada dome
Piešķirt - 26 674.58 €
§ 2.2 Jaunkalsnavas ciemata ūdenssaimniecības rekonstrukcijas II kārta
1-08/281/2004 Kalsnavas pagasta padome
Piešķirt - 71 143.59 €
§ 2.3 Ūdensapgādes sistēmas uzlabošana Aglonas ciematā
1-08/285/2004 Aglonas pagasta padome
Piešķirt - 71 143.59 €
§ 2.4 Cīrulīšu kanalizācijas sūknētavas rekonstrukcija
1-08/375/2004 Vinda, Cēsu pilsētas SIA
Noraidīt
§ 2.5 Avārijas situācijas novēršana Rīgas Zooloģiskā dārza kanalizācijas ūdeņu sūkņu stacijā (rekonstrukcija)
1-08/297/2004 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Piešķirt - 37 478.44 €
§ 2.6 Sēmes pagasta ūdenssaimniecības attīstība
1-08/355/2004 Sēmes pagasta padome
Noraidīt
§ 2.7 Mālupes pagasta ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmas un katlumājas rekonstrukcija
1-08/323/2004 Mālupes pagasta padome
Piešķirt - 5 243.28 €
§ 2.8 Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas uzstādīšana Aknīstes pilsētā
1-08/366/2004 Aknīstes pakalpojumi
Piešķirt - 22 765.95 €
§ 2.9 Katvaru pagasta Pociema, Priedes un Tiegažu ūdenssaimniecību rekonstrukcija
1-08/399/2004 Katvaru pagasta padome
Noraidīt
§ 2.10 Šķaunes ciemata ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija
1-08/357/2004 Šķaunes pagasta padome
Atlikt
§ 2.11 Pelēču pagasta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas – artēziskā urbuma un atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija
1-08/367/2004 Pelēču pagasta padome
Atlikt
§ 2.12 Luknas (Vīgantu) centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija
1-08/354/2004 Višķu pagasta padome
Atlikt
§ 2.13 Ūdens atdzelžošanas stacijas un grunts akas rekonstrukcija c. Tabore un c. Cibuļovka
1-08/351/2004 Tabores pagasta padome
Atlikt
§ 2.14 Līvānu novada ciematu ūdensapgādes rekonstrukcija
1-08/400/2004 Līvānu novada dome
Atlikt
§ 2.15 Kanalizācijas un ūdensvada sistēmas rekonstrukcija
1-08/371/2004 Elejas pagasta padome
Piešķirt - 23 911.36 €
§ 2.16 Ērgļu ciemata ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija
1-08/362/2004 Brunavas pagasta padome
Atlikt
§ 2.17 Sīļukalna pagsta ūdenssaimniecības attīstība
1-08/325/2004 Sīļukalna pagasta padome
Atlikt
§ 2.18 Jaunalūksnes pagasta Kolberģa ciema kanalizācijas tīklu un attīrīšanas ietaišu rekonstrukcija
1-08/401/2004 Jaunalūksnes pagasta padome
Noraidīt
§ 2.19 Ezeres pagasta ūdenssaimniecības attīstība
1-08/353/2004 Ezeres pagasta padome
Atlikt
§ 2.20 Valles pagasta ūdenssaimniecības attīstība
1-08/347/2004 Valles pagasta padome
Atlikt
§ 2.21 Kauguru pagasta ūdenssaimniecības rekonstrukcija
1-08/356/2004 Kauguru pagasta padome
Noraidīt
§ 2.22 Lapmežciema ūdenssaimniecības attīstība
1-08/321/2004 Lapmežciema pagasta padome
Atlikt
§ 2.23 Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde atbilstoši ES prasībām "Ūdensapgādes un attīrīšanas iekārtu renovācija Ilzeskalnā"
1-08/290/2004 Ilzeskalna pagasta padome
Piešķirt - 2 561.17 €
§ 2.24 Kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Šķibes pamatskolā
1-08/322/2004 Glūdas pagasta padome
Piešķirt - 11 382.97 €
§ 2.25 Spāres speciālās internātskolas kanalizācijas sistēma un attīrīšanas ietaises
1-08/374/2004 Amatas novada dome
Piešķirt - 5 224.79 €
§ 2.26 Slēgto rezervuāru izbūve radioaktīvo kanalizācijas notekūdeņu uzkrāšanai
1-08/204/2004 Latvijas Onkoloģijas centrs BOVU
Piešķirt - 71 143.59 €
§ 2.27 Piesārņojuma parauga analīzes - pārkāpēja vainas pierādīšanas līdzeklis
1-08/252/2004 Jūras vides pārvalde
Noraidīt
Atkritumu saimniecības (A) un Avārijas seku likvidēšanas (L) projekti
§ 3.1 Medicīnisko atkritumu utilizācijas iekārtas iegāde
1-08/41/2004 Kuldīgas slimnīca
Noraidīt
§ 3.2 Dalītās atkritumu savākšanas sistēmas attīstība Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā
1-08/284/2004 EKO Kurzeme
Noraidīt
§ 3.3 Dzīvsudraba saturošu atkritumu (spuldžu, termometru u.c.) transportēšana
1-08/295/2004 Lampu demerkurizācijas centrs
Piešķirt - 9 960.10 €
§ 3.4 Vadības un uzskaites datorprogrammas izstrāde un ieviešana Preiļu rajona atkritumu saimniecības nozaru uzņēmumos.
1-08/326/2004 Preiļu rajona padome
Noraidīt
§ 3.5 Bīstamo atkritumu savākšana, transportēšana, likvidēšana, teritorijas rekultivācija bijušajā krāsu ceha ražotnē Jelgavas raj. Sidrabenes pag. Rencelēs
1-08/373/2004 Sidrabenes pagasta padome
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 3.6 Atkritumu izgāztuves "Lindes" rekonstrukcija un sagatavošana rekultivācijai
1-08/376/2004 Madonas namsaimnieks SIA
Piešķirt - 12 805.85 €
§ 3.7 Veterinārmedicīnas fakultātes patoloģiskā materiāla sadedzināšanas iekārtas modernizācija
1-08/397/2004 Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Noraidīt
§ 3.8 Bīstamo (medicīnisko) atkritumu pārstrādes sistēmas izveide Ventspils reģionā
1-08/414/2004 Ventspils pilsētas slimnīca
Piešķirt - 70 109.16 €
§ 3.9 Reaģēšanas spēju pilnveidošana ķīmisko avāriju likvidēšanai
1-08/302/2004 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Noraidīt
§ 3.10 Medicīnisko atkritumu utilizācijas iekārtas iegāde
1-08/40/2004 Ventspils pilsētas slimnīca
Noraidīt
Gaisa aizsardzības projekti (G)
§ 4.1 Alūksnes rajona Liepnas internātpamatskolas katlu mājas renovācija
1-08/305/2004 Alūksnes rajona padome
Piešķirt - 28 172.86 €
§ 4.2 Ūdensapgādes un siltumapgādes tīklu sistēmas rekonstrukcija Puzes pagastā
1-08/324/2004 Puzes pagasta padome
Noraidīt
§ 4.3 Ekonomiski efektīva koksnes atkritumu izmantošana Dagdas pilsētas siltumapgādes sistēmās
1-08/209/2004 Dagdas pilsētas dome
Piešķirt - 12 094.41 €
§ 4.4 Atjaunojamo energoresursu izmantošanas efektivitāte un nākotnes potenciāla izpēte
1-08/392/2004 RTU, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Noraidīt
§ 4.5 Ekoindikatoru analīze enerģētikas sektorā Latvijā
1-08/393/2004 RTU, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Noraidīt
Vides sanācijasun rehabilitācijas (S) projekti
§ 5.1 Piesārņojuma novērtēšana teritorijā Ganību ielā 95, Ventspilī
1-08/212/2004 Benita Fjodorova
Noraidīt
§ 5.2 „Zeltiņu” galdniecības vides sakārtošana
1-08/402/2004 Zeltiņi
Noraidīt
§ 5.3 Gaujas nacionālā parka Apmeklētāju centra ēkas Baznīcas ielā 1, Siguldā sagatavošana renovācijai
1-08/413/2004 Gaujas nacionālā parka fonds
Noraidīt
Dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas (D) projekti
§ 6.1 Liepājas lagūnu ezeru atveseļošana
1-08/292/2004 Liepājas pilsētas dome
Noraidīt
§ 6.2 Vides mācību labirinti, 1.kārta
1-08/293/2004 Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrība
Piešķirt - 1 686.10 €
§ 6.3 Baltvaigu gibonu mītnes celtniecība ("Gibonu sala")
1-08/296/2004 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Noraidīt
§ 6.4 Gelenovas parka eksotisko koku sugu izziņas taka
1-08/311/2004 Rušonas pagasta padome
Piešķirt - 944.79 €
§ 6.5 Engures ezera dabas parka apsaimniekošanas projekts
1-08/312/2004 Engures ezera dabas parka fonds
Piešķirt - 12 094.41 €
§ 6.6 Zaļās pēdas
1-08/317/2004 Virbu pagasta padome
Noraidīt
§ 6.7 Stendu planšetes NATURA 2000 teritorijas dabas parka „Embūtes pauguraine” apmeklētāju informēšanai un izglītošanai
1-08/337/2004 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 3 557.18 €
§ 6.8 Ekotūrisma Forums – Natura 2000
1-08/338/2004 Vides projekti, valsts SIA
Noraidīt
§ 6.9 Mazo HES darbības tiesiskā regulējuma analīze
1-08/346/2004 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 1 422.87 €
§ 6.10 Pabeigt dižkoku identificēšanu un uzskaites darbus Vecliepājā
1-08/348/2004 Liepājas Zaļais centrs
Noraidīt
§ 6.11 Līdzdalība grozījumu Ministru kabineta 2001. g. 8. maija noteikumos Nr. 189 „Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā” sagatavošanā
1-08/352/2004 Staburaga bērni, SO
Noraidīt
§ 6.12 „Atsegsim Salacas krasta vaigu” projekta otrā kārta
1-08/365/2004 Mačkalni
Piešķirt - 711.44 €
§ 6.13 Lielauces pils parka rekonstrukcijas projekta sagatavošanas priekšizpēte un tehnisko materiālu sagatavošana
1-08/377/2004 Falks, SO
Piešķirt - 1 422.87 €
§ 6.14 Zivju un citu bioloģisko resursu aizsardzības veicināšana
1-08/378/2004 Liepājas ezeri
Piešķirt - 3 557.18 €
§ 6.15 Sūnas un ķērpji Latvijas raksturīgos biotopos
1-08/386/2004 Latvijas Mikologu biedrība
Piešķirt - 853.72 €
§ 6.16 Bērzes upes krasta labiekārtošana un peldvietas ierīkošana
1-08/403/2004 Bikstu pagasta padome
Noraidīt
§ 6.17 Gājēju tiltiņa atjaunošana pār Bērzes upi un dzirnavu drupu sakopšana
1-08/404/2004 Bikstu pagasta padome
Noraidīt
§ 6.18 Bikstu muižas parka vēsturiskā un vides aktualizācija, bioloģiskās daudzveidības izpēte un tā sakopšana
1-08/405/2004 Bikstu pagasta padome
Noraidīt
§ 6.19 Ezerlūķu pilskalna un Zebrus ezera krasta iekopšana
1-08/407/2004 Bikstu pagasta padome
Noraidīt
§ 6.20 Vides sakopšana un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana Daugavas krastā
1-08/409/2004 SILI M, SIA
Noraidīt
§ 6.21 Informatīvi izglītojošo materiālu izveide par augu daudzveidību LU Botāniskajā dārzā
1-08/410/2004 Latvijas Universitāte VK RNC
Noraidīt
§ 6.22 Dabas aizsardzības pasākumu ieviešana dabas parkā „Pape”
1-08/415/2004 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 6.23 Vides sakārtošana un tūristu takas ierīkošana
1-08/381/2004 Līgatnes pagasta padome
Piešķirt - 8 750.66 €
§ 6.24 Liepājas lagūnu ezeru atveseļošana
1-08/21/2004 Liepājas pilsētas dome
Piešķirt - 14 228.72 €
Vides un dabas resursu izpētes, novērtēšanas (N) projekti
§ 7.1 Latvijas vēžu populāciju aizsardzība un ilgtspējīga izmantošana
1-08/338/2002 Latvijas vēžu audzētāju asociācija
Piešķirt - 5 976.06 €
§ 7.2 Ķīšezera aizbēršanas un krasta līnijas izmaiņas, un videi nodarītā zaudējuma noteikšana.
1-08/286/2004 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 1 266.36 €
§ 7.3 Noturīgo organisko piesārņojošo vielu ekspozīcijas noteikšana Olaines pilsētas iedzīvotājiem
1-08/334/2004 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 7.4 Toksisko aļģu problēmas aktualitāte Latvijas ūdenstilpēs 2004. gada vasarā
1-08/391/2004 LU Hidroekoloģijas institūts
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 7.5 Pētījumu aparatūras iegāde un vides nedēļa Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā
1-08/320/2004 Kr.Valdemāra Ainažu pamatskola
Piešķirt - 2 134.31 €
§ 7.6 Vides izglītības centra izveide
1-08/363/2004 Ogresgala pamatskola
Piešķirt - 996.01 €
Vides izglītības un audzināšanas (I) projekti
§ 8.1 Ziemeļvalstu pieredzes ilgtspējīgā patēriņā un ilgtspējīgā ražošanā pārnešana Latvijā
1-08/280/2004 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Noraidīt
§ 8.2 Vides raidījums "Dabas taka"
1-08/283/2004 Filmu studija "Ezis"
Noraidīt
§ 8.3 Burtnieku Zaļā centra izveide
1-08/289/2004 Burtnieku vides aizsardzības klubs
Piešķirt - 1 182.41 €
§ 8.4 Daugavas dabas takas izveide Aizkraukles un Skrīveru pagastā
1-08/291/2004 Aizkraukles novada dome
Noraidīt
§ 8.5 Mācību pasākumi "Latvijas daba nacionālā simbolikā"
1-08/294/2004 Staiceles Radošo sieviešu klubs "Stazele"
Noraidīt
§ 8.6 RNZD izglītības un informācijas nodaļas darbības tehniskais nodrošinājums
1-08/298/2004 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Piešķirt - 2 347.74 €
§ 8.7 Pētnieciski izglītojoša ekspedīcija uz D-austrumāziju
1-08/300/2004 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 8.8 Latvijas jauniešu organizāciju motivēšana iesaistīties vides problēmu risināšanā
1-08/301/2004 Jauniešu klubs "10x10"
Noraidīt
§ 8.9 Pasākumu komplekss sabiedrības atbildīgas apziņas un attieksmes pret vidi veidošanai
1-08/304/2004 Ogres centrālā bibliotēka
Piešķirt - 711.44 €
§ 8.10 "Laika zīmes Vidzemes lašupēs" - četru informatīvi izglītojošu raidījumu cikls un divas tiešraides
1-08/306/2004 Valmieras TV, SIA
Noraidīt
§ 8.11 Apmeklētāju apkalpošanas uzlabošana vides centrā "Vides labirints"
1-08/307/2004 Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības Alūksnes rajona nodaļa
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 8.12 Ūdens skaņu valoda - kultūrvidē
1-08/308/2004 Pulgošņa kultūrvides parks
Piešķirt - 711.44 €
§ 8.13 Vides pārvaldības auditoru apmācības
1-08/309/2004 Zygon Baltic Consulting, Latvijas - Lielbritānijas kopuzņēmums, SIA
Noraidīt
§ 8.14 Teorētisku un praktisku nodarbību cikls Rušonas pamatskolas bērniem un viņu vecākiem "Veselības pamats ir dzīva informācija par dabu"
1-08/310/2004 Rušonas pamatskola
Piešķirt - 996.01 €
§ 8.15 Dabas - kultūrvides skaidrotāji kā atbalsts vides izzināšanai un aizsardzībai
1-08/313/2004 Bebrenes pagasta pārvalde
Piešķirt - 996.01 €
§ 8.16 Attieksme. Līdzdalība. Līdzatbildība.
1-08/314/2004 Ventspils Jauniešu dome
Piešķirt - 996.01 €
§ 8.17 Sabiedrības atbalsts Natura 2000 teritorijas apsaimniekošanai Ogres ielejas dabas parkā
1-08/315/2004 Ceļteka
Noraidīt
§ 8.18 Pētīsim un sargāsim savus avotus!
1-08/316/2004 Reģionālā Vides centra Centrālai un Austrumeiropai pārstāvniecība Latvijā
Piešķirt - 3 557.18 €
§ 8.19 Jauna studiju moduļa "Ūdens aizsardzība un apsaimniekošana"izstrāde un ieviešana LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Vides zinātnes maģistra studiju programmā
1-08/318/2004 LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte
Noraidīt
§ 8.20 Pilsētvides pētnieciskās nodarbības sākumskolas un pirmsskolas vecuma bērniem
1-08/319/2004 Bioma, Vides zinību klubs
Piešķirt - 2 148.54 €
§ 8.21 Žurnāla "Vides Vēstis"kapacitātes celšana vides informācijas izplatīšanai
1-08/327/2004 VAK nodaļa "Vides Vēstis"
Piešķirt - 8 537.23 €
§ 8.22 Grāmatas "Rokasgrāmata notekūdeņu mazo attīrīšanas iekārtu ierīkošanai mazstāvu apbūvei" izdošana
1-08/328/2004 Vides projekti, valsts SIA
Noraidīt
§ 8.23 Dabas vērotāju nometne - Dzīvība ziemā
1-08/329/2004 Vides aizsardzības klubs
Piešķirt - 996.01 €
§ 8.24 Vides izglītības cikls Pāvilostā
1-08/330/2004 VAK nodaļa "Dzintarjūra"
Piešķirt - 996.01 €
§ 8.25 Vides aizsardzības kluba programmas "Zaļā skola" gada noslēguma seminārs "Vides aizsardzības problēmsituāciju modelēšana, aktualizācija un risināšana"
1-08/331/2004 Vides aizsardzības klubs
Noraidīt
§ 8.26 "Iepazīsim dārzus rudenī"
1-08/332/2004 VAK Salacas nodaļa
Noraidīt
§ 8.27 Jauno ornitologu pulciņš
1-08/333/2004 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 825.27 €
§ 8.28 Latvijas dabas vizuālās enciklopēdijas - mācību līdzekļa skolām "Latvijas dabas pērles!" sagatavošana
1-08/335/2004 Vides projekti, valsts SIA
Noraidīt
§ 8.29 Sociālais reklāmas klips "Nē - kūlas dedzināšanai"
1-08/336/2004 Vides projekti, valsts SIA
Noraidīt
§ 8.30 Buklets "Ekotūrisms NATURA 2000 teritorijās"
1-08/339/2004 Vides projekti, valsts SIA
Noraidīt
§ 8.31 Apmācības projekts „Projekta BaltChemNet” sagatavošanai
1-08/340/2004 Vides projekti, valsts SIA
Noraidīt
§ 8.32 Kampaņa ''NĒ - atkritumu dedzināšanai! ''
1-08/341/2004 Vides projekti, valsts SIA
Noraidīt
§ 8.33 Informatīvs materiāls ilgtspējīgam zivju patēriņam
1-08/343/2004 Pasaules Dabas fonds
Noraidīt
§ 8.34 Izglītojoša kampaņa '' Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana meža apsaimniekošanā''
1-08/344/2004 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 4 695.48 €
§ 8.35 Informatīvs materiāls ''Meža attīstība: ainava, elementi, norises''
1-08/345/2004 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 3 272.61 €
§ 8.36 Abavas ielejas iedzīvotāju apmācības par videi draudzīgu saimniekošanu Dabas parka Abavas Ieleja teritorijā
1-08/349/2004 Zvārdes nākotnei,
Noraidīt
§ 8.37 Sabiles vidusskolas un Daugavpils 6.vidusskolas seminārs "Rūpes par vidi un atbalsts tās attīstībai"
1-08/350/2004 Sabiles vidusskola
Piešķirt - 2 134.31 €
§ 8.38 Zaļās pēdas Spicajā Avīzē
1-08/358/2004 Apgāds LABA
Piešķirt - 1 422.87 €
§ 8.39 Vides izglītība bērniem Gaiļa gada kalendārā 2005
1-08/359/2004 Apgāds LABA
Piešķirt - 1 422.87 €
§ 8.40 "Dabas grāmata" (Bērnu TV raidījumu cikls par dabu un dzīvniekiem)
1-08/361/2004 Latvijas Televīzija
Piešķirt - 6 402.92 €
§ 8.41 Matkules pamatskolas elektroenerģijas taupīšanas kampaņa "Dedzi gaiši!"
1-08/364/2004 Matkules pamatskola
Piešķirt - 569.15 €
§ 8.42 Vides izglītības un informācijas centra izveide Zvārdes pagastā
1-08/368/2004 Zvārdes nākotnei,
Piešķirt - 569.15 €
§ 8.43 Iedzīvotāju, zemju īpašnieku un tūristu izglītošana par Ziemupes dabas lieguma un piekrastes aizsardzību
1-08/369/2004 Vērgales pagasta padome
Piešķirt - 2 134.31 €
§ 8.44 Atjaunojamo enerģijas avotu attīstības ekoloģiskie aspekti
1-08/370/2004 Rīgas Menedžeru skola
Noraidīt
§ 8.45 Interaktīvas datorspēles "Latvijas daba" demoversijas izstrāde
1-08/372/2004 LU Bioloģijas fakultāte
Noraidīt
§ 8.46 TV raidījumu cikls "Zaļais īpašums - vienam vai visiem?"
1-08/379/2004 Labvakar
Piešķirt - 8 537.23 €
§ 8.47 Zaļā avīze Gulbenei
1-08/380/2004 Gulbenes 2.vidusskola
Piešķirt - 996.01 €
§ 8.48 Ainavu klipu cikls "Latvijas dabas aizsargājamās teritorijas" - turpinājums: 4. "Tērvetes dabas parks", 5. "Salacas ielejas dabas parks"
1-08/382/2004 Projekts Vizuālā Latvija
Piešķirt - 6 545.21 €
§ 8.49 Sabiedriskais vides monitorings Daugavgrīvā un Bolderājā
1-08/383/2004 VAK Bolderājas - Daugavgrīvas nodaļa
Piešķirt - 996.01 €
§ 8.50 Apmācībai TAI iniciatīvas ieviešanai Latvijā
1-08/384/2004 Reģionālā vides centra (REC) pārstāvniecība Latvijā
Piešķirt - 903.52 €
§ 8.51 Uzskates līdzekļu nodrošinājums vides izglītības nodarbībām pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem
1-08/385/2004 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Piešķirt - 5 513.63 €
§ 8.52 Mazie pētnieki
1-08/387/2004 Gaismas tilts `97, BO SIA
Noraidīt
§ 8.53 Reklāmas stendu izmantošana patērētāju izglītošanai un ietekmes uz vidi samazināšanai
1-08/388/2004 Zaļā brīvība
Piešķirt - 8 252.66 €
§ 8.54 Vides politikas tēma portālā politika.lv
1-08/390/2004 PROVIDUS, Sabiedriskās politikas centrs
Noraidīt
§ 8.55 ''Projekts Pēdas'' - Sezonas Noslēguma pasākums, 5. decembrī Olimpiskajā Skonto hallē
1-08/394/2004 Latvijas Olimpiešu klubs
Noraidīt
§ 8.56 Sadaļas "Zaļā zeme'' un ''Zeļonij mir'' interneta portalā TVNET
1-08/395/2004 Grafton Entertainment, SIA
Noraidīt
§ 8.57 Vides izglītības programmas ''Vēja smarža, zemes zīme, plaukstas nospiedums'' realizācijas nodrošinājums
1-08/396/2004 Zaļais Ordenis-pasaku māja ''Undīne''
Piešķirt - 5 008.51 €
§ 8.58 Pozitīvas attieksmes pret aizsargājamiem biotopiem radīšana to īpašniekos
1-08/398/2004 Sabiedrisko attiecību birojs, SIA
Noraidīt
§ 8.59 Informatīvi publicistiskie pasākumi Bikstu pagasta kulturvēsturiskās vides popularizēšanai un speciālistu sagatavošanai
1-08/406/2004 Bikstu pagasta padome
Noraidīt
§ 8.60 ''Par videi un cilvēkam drošu augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu
1-08/408/2004 Saviča Gija
Noraidīt
§ 8.61 Zaļās klases izveidošana Rīgas pilsētas akolēniem vides izglītībā
1-08/411/2004 Latvijas Universitāte VK RNC
Noraidīt
§ 8.62 ''Gaujas nacionālais parks - 2006''
1-08/412/2004 Gaujas nacionālā parka fonds
Piešķirt - 8 330.91 €
Strukturālie (P1), Vides monitoringa (M), Augšņu un zemes aizsardzības (Z) projekti
§ 9.1 LR Vides ministrijas Vides konsultatīvās padomes kapacitātes celšana
1-08/389/2004 Zaļā brīvība
Piešķirt - 2 290.82 €
§ 9.2 Baltijas valstu reģionālā sagatavošanās Natura 2000 programmai (BANAT 3)
1-08/232/2003 Baltijas Vides Forums
Noraidīt
§ 9.3 Projekta „Projekta BaltChemNet” sagatavošanai
1-08/342/2004 Vides projekti, valsts SIA
Noraidīt
§ 9.4 Latvijas Valsts Jūras vides monitoringa rudens etaps
1-08/282/2004 LU Hidroekoloģijas institūts
Piešķirt - 43 027.64 €
§ 9.5 Automātiskā meteoroloģiskā novērojumu stacija Madonā
1-08/299/2004 Madonas pilsētas dome
Piešķirt - 39 222.88 €
§ 9.6 Jūras krasta nostiprinājuma posma pagarināšana Pāvilostas pilsētā
1-08/303/2004 Pāvilostas pilsētas dome
Paredzēt līdzekļus
Materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanas projekti (T)
§ 10.1 Ēkas Pils ielā 17, Rīgā, pagrabstāva remonts
1-08/287/2004 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 64 029.23 €
§ 10.2 Ēkas Pils ielā 17, Rīgā, pirmā stāva priekštelpas remonts
1-08/288/2004 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 31 001.53 €
§ 10.3 Radiācijas drošības un kodoldrošības infrastruktūras kapacitātes stiprināšana
1-08/8/2003 Radiācijas drošības centrs
Noraidīt