Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 9 - 09.07.2004 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis un budžeta grozījumi 2004.gadā
§ 1.2 Subsīdiju kvotu apstiprināšana 3.ceturksnim
§ 1.3 Noslēguma pārskata formu par projektu īstenošanu apstiprināšana
§ 1.4 Informācija par Rendas pagasta projektu "Eiropas vides izglītības fonda programmas "Ekoskola" pilotprojekta Latvijā uzsākšana Rendas pamatskolā"
§ 1.5 Īpaši aizsargājamo meža iecirkņu izvērtēšana
1-08/155/2003 Valsts meža dienests
Noraidīt
§ 1.6 Par sadarbību ar Vācijas vides fondu
Aktuālie projekti
§ 2.1 AS "Baltic Pulp" iesnieguma par Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts biroja atzinuma apstrīdēšanu izvērtēšana.
1-08/266/2004 Vides ministrija
Piešķirt - 12 094.41 €
§ 2.2 Ziemeļsusējas upes baseina apsaimniekošanas sistēmas izveide, balstoties uz ekosistēmu pieeju un plašu sab-bas līdzdalību lēmumu pieņemšanā vietējā līmenī
1-08/240/2004 Jēkabpils rajona padome
Piešķirt - 6 344.59 €
Apakšprogramma konkursu nodrošināšanai
§ 3.1 Konkursu "Sakoptākais Latvijas pagasts", "Sakārtotākā Latvijas pilsēta" un "Sējējs" nodrošinājums
1-08/265/2004 Vides ministrija
Piešķirt - 46 404.12 €
Atkritumu saimniecības projekti
§ 4.1 Bioloģisko atkritumu iznīcināšanas iekārtas iegāde
1-08/38/2004 Jēkabpils rajona centrālā slimnīca
Piešķirt - 77 233.48 €
§ 4.2 Bioloģisko atkritumu iznīcināšanas iekārtas iegāde
1-08/39/2004 Madonas slimnīca, pašvaldības SIA
Noraidīt
§ 4.3 Medicīnisko atkritumu utilizācijas iekārtas iegāde
1-08/40/2004 Ventspils pilsētas slimnīca
Atlikt
§ 4.4 Medicīnisko atkritumu utilizācijas iekārtas iegāde
1-08/41/2004 Kuldīgas slimnīca
Atlikt
§ 4.5 Medicīnisko atkritumu utilizācijas iekārtas iegāde
1-08/63/2004 Krāslavas slimnīca, SIA
Noraidīt
§ 4.6 Medicīnisko atkritumu iznīcināšanas iekārtas iegāde
1-08/64/2004 Ogres rajona slimnīca
Noraidīt
§ 4.7 Medicīnisko atkritumu utilizācijas iekārtas iegāde
1-08/65/2004 Aizkraukles rajona slimnīca, PMABU
Noraidīt
Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem
§ 5.1 Zaudējumu kompensācija par zosu postījumiem Valkas raj. saimniecībā "Londonas"
1-19/3/2004 Valmieras RVP
Piešķirt - 3 022.18 €
§ 5.2 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Ventspils rajona SIA "Daga"
1-19/4/2004 Ventspils RVP
Piešķirt - 1 615.67 €
§ 5.3 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Ventspils rajona SIA "Tārgalīte"
1-19/5/2004 Ventspils RVP
Piešķirt - 587.36 €
Atliktie projekti
§ 6.1 Abavas un Ventas ieleju teritoriju vides un dabas aizsardzības nodrošināšanas modelis
1-08/437/2002 Rendas pagasta padome
Atlikt
§ 6.2 Bioloģiskā daudzveidība Gaujas nacionālajā parkā
1-08/245/2001 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 8 537.23 €
§ 6.3 Bērnu aktivitāšu telpas - ekspozīcijas izveidošana Latvijas Dabas muzejā
1-08/243/2004 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 6.4 Cēsu pils parka nogāžu nostiprināšanas un apzaļumošanas projekta 2.kārta
1-08/135/2004 Cēsu pilsētas dome
Piešķirt - 16 590.69 €
§ 6.5 Limbažu pagasta Lādezera ciema kanalizācijas un ūdensapgādes sakārtošana
1-08/16/2004 Limbažu pagasta padome
Piešķirt - 73 753.14 €
§ 6.6 Latvijas Vides aģentūras apgāde ar datortehniku un programmatūru
1-08/206/2004 Latvijas Vides aģentūra
Noraidīt
§ 6.7 Latvijas nacionālā gatavības plāna ķīmiskā piesārņojuma gadījumiem jūrā izstrāde
1-08/531/2002 Jūras vides pārvalde
Noraidīt
§ 6.8 Notekūdeņu dūņu kompostēšanas un uzglabāšanas lauka izveide Madonā
1-08/147/2003 Madonas ūdens, Madonas pilsētas pašvaldības a/s
Noraidīt