Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 8 - 26.05.2004 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Izmaiņas fonda līdzekļu izlietojuma programmā
§ 1.3 Par subsīdiju līgumu izpildi
Mērķdotācija investīcijām Zebrenes pašvaldības vides projektam
§ 2.1 Zebrenes pagasta ūdenssaimniecības attīstība
1-08/258/2004 Zebrenes pagasta padome
Piešķirt - 222 252.58 €
Gaisa aizsardzības projekti
§ 3.1 Tārgales centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde
1-08/257/2004 Tārgales pagasta padome
Piešķirt - 16 007.31 €
§ 3.2 Tehniskā projekta "Siltuma avotu renovācija, gazifikācija un koģenerācija" izstrāde
1-08/260/2004 Rēzeknes Siltumtīkli, A/S
Piešķirt - 13 196.85 €
§ 3.3 Krāslava centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde
1-08/261/2004 Krāslavas novada dome
Piešķirt - 53 357.69 €
§ 3.4 Tehniski ekonomiskā pamatojuma un būvprojekta izstrāde jaunas katlumājas un maģistrālo tīklu būvniecībai stacijas ielas rajonā
1-08/262/2004 Kuldīgas novada pašvaldība
Noraidīt
§ 3.5 Ūdens sildīšanas katla DKVR 4/13 automatizācija iekurināšanas, degšanas un apstādināšana režīmiem, būtiski samazina CO saturu dūmgāzēs.
1-08/209/2003 P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, BO VAS
Noraidīt
§ 3.6 Komunikācijas un automātikas sistēmu izveide Bīstamo atkritumu sadedzināšanas kompleksa siltummezgla un Olaines pilsētas automatizētās gāzes katlumājas vienotai kontrolei un vadībai
1-08/143/2004 Olaines pilsētas dome
Noraidīt
§ 3.7 Tehniskā projekta "Siltuma avotu renovācija, gazifikācija un koģenerācija" izstrāde
1-08/24/2004 Rēzeknes Siltumtīkli, A/S
Noraidīt
Vides izglītības projekti (2. pusgads)
§ 4.1 Vides izglītības programmas bērniem ar īpašām vajadzībām
1-08/244/2004 Bērnu vides skola
Piešķirt - 2 134.31 €
§ 4.2 Iepazīsti! Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Latvijā (Natura 2000 tīkls)
1-08/238/2004 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 1 778.59 €
§ 4.3 Rīgas un Rīgas rajona bērnu invalīdu uz invalīdu ratiņiem un Dobeles rajona bērnu invalīdu vasaras nometne "Putni"
1-08/202/2004 Latvijas Bērnu fonds, Nodibinājums
Piešķirt - 5 264.63 €
§ 4.4 Eiropas ģeoloģijas studentu nedēļa 2004 (EUGEN 2004)
1-08/239/2004 Latvijas Ģeologu savienība
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 4.5 Mūsdienīgs dabaszinātņu skolotājs - jauniešu vides apziņas veidošanai
1-08/233/2004 LU Bioloģijas fakultāte
Noraidīt
§ 4.6 Vasaras brīvprātīgā darba nometne Ķemeru nacionālajā parkā
1-08/237/2004 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 4.7 Dabas ekspozīcija Ludzas novadpētniecības muzejā
1-08/242/2004 Ludzas novadpētniecības muzejs
Piešķirt - 2 945.34 €
§ 4.8 Gaujas nacionālā parka Draugu klubiņa aktivitātes 2004.gadā
1-08/183/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 1 138.30 €
§ 4.9 Nometne "Dzīvo zaļi"
1-08/254/2004 Madonas pilsētas 1.vidusskola
Noraidīt
§ 4.10 Bērnu aktivitāšu telpas - ekspozīcijas izveidošana Latvijas Dabas muzejā
1-08/243/2004 Latvijas Dabas muzejs
Atlikt
§ 4.11 Subatiešu izglītošana atkritumu jomā, organizējot jaunāko klašu vasaras darba grupu
1-08/226/2004 Subates pilsētas dome
Piešķirt - 633.18 €
§ 4.12 Vides izziņas nometne "Sprīdītis" Brocēnu novada 6-8 gadus veciem bērniem
1-08/253/2004 Brocēnu novada pirmsskolas iestāde "Mūsmājas"
Piešķirt - 1 422.87 €
§ 4.13 Vides izglītojošā vasaras nometne "Mēs - Tilžas upes krastos"
1-08/227/2004 Tilžas vidusskola
Noraidīt
§ 4.14 Eiropas sikspārņu nakts Gaujas nacionālā parkā
1-08/182/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 1 067.15 €
§ 4.15 Turaidas dabas takas
1-08/219/2004 Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis Turaidas muzejrezervāts
Noraidīt
§ 4.16 Pētnieciskais projekts - zibensekspedīcijas "Svētelis"
1-08/250/2004 Vaivaru pamatskola
Piešķirt - 1 422.87 €
§ 4.17 Ziemeļkurzemes Zaļā novada ekoskola
1-08/235/2004 Ziemeļkurzemes AGENDA-21 centrs
Piešķirt - 3 272.61 €
§ 4.18 Vides apziņas veidošanas nometne bērniem "Piguziņš"
1-08/248/2004 Brocēnu vidusskola
Piešķirt - 711.44 €
§ 4.19 Konference "Sabiedrības līdzdalība ūdens sektora apsaimniekošanā Latvijā"
1-08/234/2004 Reģionālā Vides centra Centrālai un Austrumeiropai pārstāvniecība Latvijā
Noraidīt
§ 4.20 Projekts "Pēdas"
1-08/223/2004 Latvijas Olimpiešu klubs
Noraidīt
§ 4.21 Vides spēļu izstrādāšana un sagatavošana pamatskolas vecuma bērniem
1-08/229/2004 Ķoņu pamatskola
Noraidīt
§ 4.22 Nometņu cikla "Zaļi baltais gads" vasaras nometnes organizēšana
1-08/217/2004 Staburaga bērni, SO
Piešķirt - 1 422.87 €
§ 4.23 Bioloģiski noārdāmo zaļo atkritumu apsaimniekošanas modeļa izstrāde un ieviešana
1-08/54/2004 Cēsu pilsētas dome
Noraidīt
§ 4.24 Vides izglītojošā vasaras dienas nometne skolēniem (10.-15.g.) "Manas domas un darbi sakņojas dabā"
1-08/251/2004 Balvu pamatskola
Noraidīt
§ 4.25 Jauniešu nometne Vides izziņas takas izpētei Amatas Ekoskolā
1-08/225/2004 Amatas pamatskola
Piešķirt - 2 276.59 €
§ 4.26 "Zaļās" domas, idejas, darbi - Latgalē
1-08/245/2004 Daugavpils RVP
Piešķirt - 569.15 €
§ 4.27 Dabas un vides zinību veicināšana Augšdaugavas reģiona skolās
1-08/211/2004 Augšdaugava, ASF
Noraidīt
§ 4.28 Vidrūpes un ekonomiskās attīstības kompromiss Staiceles pašvaldībā
1-08/231/2004 Staiceles Radošo sieviešu klubs "Stazele"
Piešķirt - 1 707.45 €
§ 4.29 Vides izpētes bērnu vasaras nometne "Dzīve pie ezera"
1-08/259/2004 Liepājas pilsētas Ezerkrasta sākumskola
Noraidīt
§ 4.30 Zaļā skola
1-08/249/2004 Vides aizsardzības klubs
Piešķirt - 2 561.17 €
§ 4.31 Aktuāla vides informācija sabiedrībai
1-08/259/2003 Vides ministrija
Noraidīt
§ 4.32 Aktuāla vides informācija sabiedrībai
1-08/264/2004 Vides ministrija
Noraidīt
Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem
§ 5.1 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Daugavpils rajona saimniecībā "Kalniški"
1-19/1/2004 Daugavpils RVP
Piešķirt - 416.60 €
§ 5.2 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Daugavpils rajona z/s "Kļavas"
1-19/2/2004 Daugavpils RVP
Piešķirt - 1 196.66 €
Dažādi
§ 6.1 Natura 2000 vietu apsaimniekošana - vajadzības, iespējas, perspektīvas
1-08/281/2002 Baltijas Vides Forums
Piešķirt - 8 537.23 €
§ 6.2 Baltijas valstu reģionālā sagatavošanās Natura 2000 programmai (BANAT 3)
1-08/232/2003 Baltijas Vides Forums
Atlikt
§ 6.3 Cēsu pils parka nogāžu nostiprināšanas un apzaļumošanas projekta 2.kārta
1-08/135/2004 Cēsu pilsētas dome
Atlikt
§ 6.4 Višezera līmeņa atjaunošana
1-08/115/2004 Gundegas, pētnieciskā jaunsaimniecība
Noraidīt
§ 6.5 Vides ministrijas padotības iestāžu apgāde ar datortehniku un programmatūru
1-08/263/2004 Latvijas Vides aģentūra
Piešķirt - 167 907.41 €
§ 6.6 Aizkraukles rajona Skrīveru sociālās aprūpes centra ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas uzlabošana
1-08/196/2003 Aizkraukles rajona padome
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 6.7 Notekūdeņu sistēmas sakārtošana Lielauces pamatskolā
1-08/18/2004 Lielauces pagasta padome
Piešķirt - 9 432.22 €
§ 6.8 Radiācijas piesārņojuma izpētes darbi radioaktīvo atkritumu pārvaldības aģentūras "RAPA" speciecirknī Dubultos
1-08/106/2004 Rapa, radioaktīvo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 17 074.46 €
§ 6.9 Abavas un Ventas ieleju teritoriju vides un dabas aizsardzības nodrošināšanas modelis
1-08/437/2002 Rendas pagasta padome
Atlikt
§ 6.10 Grozījumi projektā "Tērvetes apkārtnes dabas un kultūrvēsturiskās ainavas izpēte - Tērvete IV"
- 1 422.87 €
§ 6.11 Datortīkla modernizācija
1-08/215/2004 Jelgavas RVP
Noraidīt
§ 6.12 Latvijas Dabas muzeja nodrošināšana ar datortehniku un datortīkla paplašināšana
1-08/256/2004 Latvijas Dabas muzejs
Noraidīt
§ 6.13 Datortehnikas iegāde
1-08/174/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 6.14 Daugavpils RVP datoru fonda modernizācija un drošība
1-08/161/2004 Daugavpils RVP
Noraidīt
§ 6.15 Daugavpils RVP Vides infomācijas centra materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
1-08/160/2004 Daugavpils RVP
Noraidīt
§ 6.16 Datoru un programmatūras iegāde Ķemeru nacionālā parka administrācijā
1-08/96/2004 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 6.17 Datortehnikas un programmatūras nodrošinājums
1-08/59/2004 Lielrīgas RVP
Noraidīt
§ 6.18 Valmieras RVP ūdens bioloģisko resursu aizsardzības darba sistēmas pilnveidošana
1-08/13/2004 Valmieras RVP
Noraidīt
§ 6.19 Vides valsts inspekcijas informācijas drošības uzlabošana
1-08/284/2003 Vides valsts inspekcija
Noraidīt
§ 6.20 Vides valsts inspekcijas informācijas sistēmas uzlabošana
1-08/283/2003 Vides valsts inspekcija
Noraidīt
§ 6.21 Tehniskā aprīkojuma modernizācija prognožu modeļu aprēķinu karšu saņemšanai
1-08/219/2003 Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūra
Noraidīt
§ 6.22 Par datortehnikas un programmatūras piegādi 2004.g.
1-08/218/2003 Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūra
Noraidīt
§ 6.23 Datortehnikas iegāde Ventspils RVP
1-08/202/2003 Ventspils RVP
Noraidīt
§ 6.24 Valsts ģeoloģijas dienesta nodrošināšana ar datortehniku
1-08/157/2004 Valsts ģeoloģijas dienests
Noraidīt
§ 6.25 Inovatīva pieeja EMAS (Vides pārvaldības un audita sistēmas) ieviešanā jauno Eiropas Savienības dalībvalstu pašvaldībās
1-08/174/2003 Biznesa konsultantu grupa
Konceptuāli atbalstīt