Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 7 - 21.04.2004 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālā situācija
§ 1.2 Vides izglītības fonda programmu īstenošanas nodrošināšana Latvijā 2004.gadā
1-08/68/2004 VAK Ārējo sakaru programma
Piešķirt - 42 686.15 €
§ 1.3 Pieteikums ietekmes uz vidi novērtēšanas procedūrai azbesta saturošo atkritumu poligona izveidei
1-08/230/2004 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 7 114.36 €
Ūdeņu aizsardzības projekti
§ 2.1 Ūdensapgādes un attīrīšanas iekārtu renovācija
1-08/206/2003 Rušonas pagasta padome
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 2.2 Preiļu novada Līču ciemata ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija
1-08/44/2004 Preiļu novada dome
Atlikt
§ 2.3 Jūras vides pārvaldes līdzdalības nodrošināšana starptautiskās jūras organizācijas darbā 2004.gadā
1-08/268/2003 Jūras vides pārvalde
Noraidīt
§ 2.4 Bioloģisko attīrīšanas iekārtu darbības atjaunošana SAC "Tērvete"
1-08/158/2003 SAC "Tērvete"
Piešķirt - 917.75 €
§ 2.5 Limbažu pagasta Lādezera ciema kanalizācijas un ūdensapgādes sakārtošana
1-08/16/2004 Limbažu pagasta padome
Atlikt
§ 2.6 Nīkrāces pagasta Dzeldas ciema NAI dūņu un kompostēšanas lauku izbūve
1-08/22/2004 Nīkrāces pagasta padome
Noraidīt
§ 2.7 Latvijas ezeru iedalīšana tipos atbilstoši ūdens struktūrdirektīvas prasībām
1-08/248/2003 Latvijas ezeri
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 2.8 Pasākumi notekūdeņu dūņu apsaimniekošanai
1-08/20/2004 Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija
Noraidīt
§ 2.9 Aizkraukles rajona Skrīveru sociālās aprūpes centra ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas uzlabošana
1-08/196/2003 Aizkraukles rajona padome
Atlikt
§ 2.10 Tehniskā projekta izstrādāšana atbilstoši ES prasībām "Ūdensapgādes un attīrīšanas iekārtu renovācija Ilzeskalnā"
1-08/194/2004 Ilzeskalna pagasta padome
Noraidīt
§ 2.11 Ventspils rajona Užavas pagasta ūdensvada un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija
1-08/8/2004 Užavas pagasta padome
Noraidīt
§ 2.12 Notekūdeņu sistēmas sakārtošana Lielauces pamatskolā
1-08/18/2004 Lielauces pagasta padome
Atlikt
§ 2.13 Kanalizācijas sistēmas II kārta
1-08/188/2003 Kalsnavas pagasta padome
Noraidīt
§ 2.14 Zaubes pagasta centra ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektu tehniskās dokumentācijas izstrāde
1-08/193/2004 Zaubes pagasta padome
Noraidīt
§ 2.15 Līvānu novada ciematu ūdensapgādes rekonstrukcija
1-08/26/2004 Līvānu novada dome
Noraidīt
§ 2.16 Kalngales ciemata kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija
1-08/27/2004 Carnikavas pagasta padome
Noraidīt
§ 2.17 Pazemes ūdens resursu aizsardzības un racionālas izmantošanas sistēmas izveide Vidzemes reģionā (1.etaps)
1-08/19/2004 Vidzemes attīstības aģentūra BO SIA
Noraidīt
§ 2.18 Vecstāmerienas un Kalnienas ciematu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūves tehniskā projekta izstrāde
1-08/2/2004 Stāmerienas pagasta padome
Noraidīt
§ 2.19 Kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaises un sūkņu stacijas rekonstrukcija Matkulē
1-08/118/2003 Kandavas novada dome
Noraidīt
§ 2.20 Ūdens attīrīšanas stacijas kompleksa būvniecība
1-08/17/2004 Olaines pilsētas dome
Atlikt
§ 2.21 Ziru pagasta ūdenssaimniecības attīstība
1-08/207/2003 Ziru pagasta padome
Noraidīt
§ 2.22 Ārējās saimnieciskās kanalizācijas tīklu un sabiedrisko tualešu ierīkošana Raiņa muzejā "Jasmuiža"
1-08/485/2002 Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs
Noraidīt
§ 2.23 Slēgto rezervuāru izbūve radioaktīvo kanalizācijas notekūdeņu uzkrāšanai
1-08/278/2003 Latvijas Onkoloģijas centrs BOVU
Noraidīt
§ 2.24 Vecstāmerienas un Kalnienas ciematu ūdens attīrīšanas iekārtu izbūve
1-08/211/2003 Stāmerienas pagasta padome
Noraidīt
§ 2.25 Sakstagala pagasta ūdenssaimniecības sektora attīstības projekts
1-08/140/2003 Sakstagala pagasta padome
Noraidīt
§ 2.26 Jaunkalsnavas ciemata ūdensvada tīklu renovācija
1-08/266/2003 Kalsnavas pagasta padome
Noraidīt
§ 2.27 Sēmes ūdenssaimniecības rekonstrukcija ūdens struktūrdirektīvas mērķu īstenošanai
1-08/138/2003 Sēmes pagasta padome
Noraidīt
§ 2.28 Gaujienas muižas apbūves ūdensapgādes sistēmas un kanalizācijas notekūdeņu savākšanas un attīrīsānas sistēmu rekonstrukcijas projekta tehniskās dokumentācijas izstrādāšana
1-08/119/2004 Gaujienas pagasta padome
Noraidīt
§ 2.29 Ūdenssaimniecības sakārtošana Popes pagastā
1-08/151/2004 Popes pagasta padome
Noraidīt
§ 2.30 Ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana Gulbenes rajonā
1-08/163/2004 Gulbenes rajona padome
Noraidīt
§ 2.31 Ventspils rajona Užavas pagasta ūdensvada un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija
1-08/191/2004 Užavas pagasta padome
Noraidīt
§ 2.32 Staiceles pilsētas attīrīšanas iekārtu renovācija
1-08/208/2003 Staiceles pilsētas NKSU
Noraidīt
§ 2.33 Preiļu novada Aizkalnes ciemata ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas 2. posms
1-08/160/2003 Preiļu novada dome
Noraidīt
§ 2.34 Jaunjelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu siltināšana
1-08/142/2003 Jaunjelgavas pilsētas ar lauku teritoriju dome
Noraidīt
Dažādi
§ 3.1 Datorizētās zondēšanas pielietošana vecās kara munīcijas meklēšanai, neitralizēšanai un radītā piesārņojuma konstatēšanai un drošai piesārņoto vietu izpētes veikšanai sauszemē
1-08/155/2004 VentEko, SIA
Piešķirt - 32 118.49 €
§ 3.2 Biotehnoloģisko pasākumu izstrādāšana Latvijas izzūdošo augu sugu saglabāšanai 'in vitro'
1-08/255/2004 Nacionālais botāniskais dārzs
Atlikt
§ 3.3 Īpaši aizsargājamo sugu atradņu inventarizācija un mikroliegumu projektēšana Dobeles rajonā
1-08/83/2004 Latvijas Dabas fonds
Noraidīt
§ 3.4 Mažeiķu naftas pārstrādes rūpnīcas un ar to saistīto uzņēmumu darbības ietekmes uz Dienvidkurzemes teritoriju novērtējums
1-08/210/2003 Saldus rajona padome
Piešķirt - 4 980.05 €
§ 3.5 Liepājas lagūnu ezeru atveseļošana
1-08/21/2004 Liepājas pilsētas dome
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 3.6 Teiču un Krustkalnu dabas rezervātu ugunsapsardzība 2004.gadā
1-08/127/2004 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 9 373.88 €