Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 6 - 07.04.2004 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālā situācija
§ 1.2 Par izmaiņām fonda līdzekļu izlietojuma programmā
§ 1.3 Par atkritumu pārstrādes subsīdiju kvotu noteikšanu turpmākajam periodam
Informācija par atsevišķu budžeta apakšprogrammu finansu izlietojumu
§ 2.1 Apakšprogramma "ES fondu finansēto projektu sagatavošana un līdzfinansējums"
§ 2.2 Apakšprogramma "Upju baseinu apsaimniekošana"
§ 2.3 Vides izglītības fonda programmu īstenošanas nodrošināšana Latvijā 2004.gadā
1-08/68/2004 VAK Ārējo sakaru programma
Atlikt
Apakšprogrammas "Zivju aizsardzības pasākumi" projekti
§ 3.1 Rēzeknes RVP zivju resursu aizsardzības pasākumi
1-08/162/2003 Rēzeknes RVP
Piešķirt - 7 346.29 €
§ 3.2 Zivju aizsardzības pasākumi Madonas reģionā
1-08/139/2004 Madonas RVP
Piešķirt - 5 830.93 €
§ 3.3 Ūdens bioloģisko resursu aizsardzības nodrošināšana Gaujas nacionālajā parkā
1-08/180/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 12 380.41 €
§ 3.4 Zivju resursu aizsardzības pasākumi
1-08/188/2004 Daugavpils RVP
Piešķirt - 7 507.07 €
§ 3.5 Ūdens bioloģisko resursu aizsardzības un kontroles darba nostiprināšana
1-08/85/2004 Liepājas RVP
Piešķirt - 5 338.62 €
§ 3.6 Ventspils RVP ūdeņu bioloģisko resursu aizsardzība
1-08/214/2004 Ventspils RVP
Piešķirt - 4 797.92 €
§ 3.7 Zivju aizsardzības pasākumi
1-08/218/2004 Slīteres nacionālais parks
Piešķirt - 2 397.54 €
§ 3.8 Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Jelgavas reģiona ūdenstilpēs
1-08/220/2004 Jelgavas RVP
Piešķirt - 5 924.84 €
§ 3.9 Zivju resursu aizsardzības nodrošināšana Salacā 2004
1-08/221/2004 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Piešķirt - 2 625.20 €
§ 3.10 Ūdeņu aizsardzības pasākumu nodrošinājums Teiču un Krustkalnu DR un balkusesošajās teritorijās 2004.gadā
1-08/222/2004 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 2 656.50 €
§ 3.11 Zvejas kontroles pastiprināšana jūras ūdeņos aizliegumu laikos un vietās
1-08/224/2004 Jūras vides pārvalde
Piešķirt - 10 100.97 €
§ 3.12 Zivju resursu aizsardzības pasākumu atbalsts Valmieras reģionā
1-08/228/2004 Valmieras RVP
Piešķirt - 7 367.63 €
§ 3.13 Zivju resursu aizsardzības pasākumi
1-08/232/2004 Vides valsts inspekcija
Piešķirt - 12 340.57 €
§ 3.14 Daugavas, Lielupes un Gaujas grīvas rajona ūdens bioresursu aizsardzības nostiprināšana un atjaunošana
1-08/236/2004 Lielrīgas RVP
Piešķirt - 6 193.76 €
Ūdeņu aizsardzības projekti
§ 4.1 Ūdensapgādes un attīrīšanas iekārtu renovācija
1-08/206/2003 Rušonas pagasta padome
Atlikt
§ 4.2 Preiļu novada Līču ciemata ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija
1-08/44/2004 Preiļu novada dome
Atlikt
§ 4.3 Jūras vides pārvaldes līdzdalības nodrošināšana starptautiskās jūras organizācijas darbā 2004.gadā
1-08/268/2003 Jūras vides pārvalde
Atlikt
§ 4.4 Bioloģisko attīrīšanas iekārtu darbības atjaunošana SAC "Tērvete"
1-08/158/2003 SAC "Tērvete"
Atlikt
§ 4.5 Limbažu pagasta Lādezera ciema kanalizācijas un ūdensapgādes sakārtošana
1-08/16/2004 Limbažu pagasta padome
Atlikt
§ 4.6 Nīkrāces pagasta Dzeldas ciema NAI dūņu un kompostēšanas lauku izbūve
1-08/22/2004 Nīkrāces pagasta padome
Atlikt
§ 4.7 Latvijas ezeru iedalīšana tipos atbilstoši ūdens struktūrdirektīvas prasībām
1-08/248/2003 Latvijas ezeri
Atlikt
§ 4.8 Pasākumi notekūdeņu dūņu apsaimniekošanai
1-08/20/2004 Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija
Atlikt
§ 4.9 Aizkraukles rajona Skrīveru sociālās aprūpes centra ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas uzlabošana
1-08/196/2003 Aizkraukles rajona padome
Atlikt
§ 4.10 Tehniskā projekta izstrādāšana atbilstoši ES prasībām "Ūdensapgādes un attīrīšanas iekārtu renovācija Ilzeskalnā"
1-08/194/2004 Ilzeskalna pagasta padome
Atlikt
§ 4.11 Ventspils rajona Užavas pagasta ūdensvada un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija
1-08/8/2004 Užavas pagasta padome
Atlikt
§ 4.12 Notekūdeņu sistēmas sakārtošana Lielauces pamatskolā
1-08/18/2004 Lielauces pagasta padome
Atlikt
§ 4.13 Kanalizācijas sistēmas II kārta
1-08/188/2003 Kalsnavas pagasta padome
Atlikt
§ 4.14 Zaubes pagasta centra ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektu tehniskās dokumentācijas izstrāde
1-08/193/2004 Zaubes pagasta padome
Atlikt
§ 4.15 Līvānu novada ciematu ūdensapgādes rekonstrukcija
1-08/26/2004 Līvānu novada dome
Atlikt
§ 4.16 Kalngales ciemata kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija
1-08/27/2004 Carnikavas pagasta padome
Atlikt
§ 4.17 Pazemes ūdens resursu aizsardzības un racionālas izmantošanas sistēmas izveide Vidzemes reģionā (1.etaps)
1-08/19/2004 Vidzemes attīstības aģentūra BO SIA
Atlikt
§ 4.18 Vecstāmerienas un Kalnienas ciematu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūves tehniskā projekta izstrāde
1-08/2/2004 Stāmerienas pagasta padome
Atlikt
§ 4.19 Kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaises un sūkņu stacijas rekonstrukcija Matkulē
1-08/118/2003 Kandavas novada dome
Atlikt
§ 4.20 Ūdens attīrīšanas stacijas kompleksa būvniecība
1-08/17/2004 Olaines pilsētas dome
Atlikt
§ 4.21 Ziru pagasta ūdenssaimniecības attīstība
1-08/207/2003 Ziru pagasta padome
Atlikt
§ 4.22 Ārējās saimnieciskās kanalizācijas tīklu un sabiedrisko tualešu ierīkošana Raiņa muzejā "Jasmuiža"
1-08/485/2002 Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs
Atlikt
§ 4.23 Slēgto rezervuāru izbūve radioaktīvo kanalizācijas notekūdeņu uzkrāšanai
1-08/278/2003 Latvijas Onkoloģijas centrs BOVU
Atlikt
§ 4.24 Vecstāmerienas un Kalnienas ciematu ūdens attīrīšanas iekārtu izbūve
1-08/211/2003 Stāmerienas pagasta padome
Atlikt
§ 4.25 Sakstagala pagasta ūdenssaimniecības sektora attīstības projekts
1-08/140/2003 Sakstagala pagasta padome
Atlikt
§ 4.26 Jaunkalsnavas ciemata ūdensvada tīklu renovācija
1-08/266/2003 Kalsnavas pagasta padome
Atlikt
§ 4.27 Sēmes ūdenssaimniecības rekonstrukcija ūdens struktūrdirektīvas mērķu īstenošanai
1-08/138/2003 Sēmes pagasta padome
Atlikt
§ 4.28 Latgales kultūrvēsturiskā centra Aglonas novada biotopa sakārtošana
1-08/30/2004 Latgales Starptautiskais fonds
Piešķirt - 11 382.97 €
§ 4.29 Gaujienas muižas apbūves ūdensapgādes sistēmas un kanalizācijas notekūdeņu savākšanas un attīrīsānas sistēmu rekonstrukcijas projekta tehniskās dokumentācijas izstrādāšana
1-08/119/2004 Gaujienas pagasta padome
Atlikt
§ 4.31 Ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana Gulbenes rajonā
1-08/163/2004 Gulbenes rajona padome
Atlikt
§ 4.32 Ventspils rajona Užavas pagasta ūdensvada un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija
1-08/191/2004 Užavas pagasta padome
Atlikt
§ 4.33 Staiceles pilsētas attīrīšanas iekārtu renovācija
1-08/208/2003 Staiceles pilsētas NKSU
Atlikt
§ 4.34 Preiļu novada Aizkalnes ciemata ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas 2. posms
1-08/160/2003 Preiļu novada dome
Atlikt
§ 4.35 Jaunjelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu siltināšana
1-08/142/2003 Jaunjelgavas pilsētas ar lauku teritoriju dome
Atlikt
Vides un dabas resursu novērtēšanas un izpētes projekti
§ 5.1 Latvijas vēžu populāciju aizsardzība un ilgtspējīga izmantošana
1-08/338/2002 Latvijas vēžu audzētāju asociācija
Piešķirt - 15 651.59 €
§ 5.2 Mažeiķu naftas pārstrādes rūpnīcas un ar to saistīto uzņēmumu darbības ietekmes uz Dienvidkurzemes teritoriju novērtējums
1-08/210/2003 Saldus rajona padome
Atlikt
§ 5.3 Vides politikas plāns un vides rīcības programa Cēsu pilsētai
1-08/53/2004 Cēsu pilsētas dome
Piešķirt - 3 557.18 €
§ 5.4 Benzīna piedeva oktāna skaitļa palielināšanai (metiltrešbutilēters MTBE) un tā ietekmes uz vidi novērtējums Latvijā
1-08/205/2003 Vides projekti, valsts SIA
Noraidīt
Zemes un augšņu aizsardzības projekti
§ 6.1 Datorizētās zondēšanas pielietošana vecās kara munīcijas meklēšanai, neitralizēšanai un radītā piesārņojuma konstatēšanai un drošai piesārņoto vietu izpētes veikšanai sauszemē
1-08/155/2004 VentEko, SIA
Atlikt
§ 6.2 Cēsu pils parka nogāžu nostiprināšanas un apzaļumošanas projekta 2.kārta
1-08/135/2004 Cēsu pilsētas dome
Atlikt
§ 6.3 Jūras krasta nostiprinājuma posma pagarināšana Pāvilostas pilsētā
1-08/213/2003 Pāvilostas pilsētas dome
Noraidīt
§ 6.4 Paaugstināta riska zonas ierobežošana apdraudēto objektu aizsardzībai pie Gaujas
1-08/127/2003 Lejasciema pagasta padome
Noraidīt
Avārijas seku likvidēšana u.c. ārkārtas darbības
§ 7.1 Latvijas mēroga semināru dažādu institūciju speciālistiem - "Dabai draudzīga pieeja un risinājumi lielu sabiedrisku pasākumu organizēšanā dabas vidē"
1-08/216/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 8 537.23 €
§ 7.2 Teiču un Krustkalnu dabas rezervātu ugunsapsardzība 2004.gadā
1-08/127/2004 Teiču dabas rezervāta administrācija
Atlikt
§ 7.3 Turaidas pilskalna noslīdeņu nostiprinājumu apsaimniekošana
1-08/172/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 6 772.87 €
§ 7.4 Vides aizsardzība ķīmiskajās avārijās
1-08/152/2003 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Atlikt
§ 7.5 Dalība nacionālā darbības plāna neparedzēta naftas piesārņojuma gadījumā jūrā realizācijā ar ostas velkoni
1-08/276/2003 Mērsraga ostas pārvalde
Noraidīt
§ 7.6 Ceļš Līgatnes pilsētā - "Tītmaņi"
1-08/241/2004 Līgatnes pilsētas dome
Piešķirt - 3 092.70 €
§ 7.30 Ūdenssaimniecības sakārtošana Popes pagastā
1-08/151/2004 Popes pagasta padome
Atlikt
Atliktie projekti
§ 8.1 Bijušās Rumbulas lidostas teritorijas sanācijas turpināšana
1-08/204/2003 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 8 537.23 €
§ 8.2 Baltijas valstu reģionālā sagatavošanās Natura 2000 programmai (BANAT 3)
1-08/232/2003 Baltijas Vides Forums
Atlikt
§ 8.3 Rokasgrāmatas izstrādāšana dabas aizsardzības kontroles jautājumos
1-08/51/2004 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 22 891.16 €
§ 8.4 Precīzu ūdenssaimniecisko iecirkņu karšu izveide
1-08/401/2002 Latvijas Vides aģentūra
Atlikt
Dažādi
§ 9.1 Azbesta atkritumu uzglabāšanas vietas Brocēnu novada "Dūmiņos" ietekmes uz vidi novērtēšana
1-08/230/2004 Vides projekti, valsts SIA
Atlikt
§ 9.2 Vides sanācija un aizsardzība Skrundas radiolokācijas stacijas apkārtnes pašvaldībās
1-08/213/2004 Skrundas novads, Kuldīgas raj. sadarbības apvienība
Piešķirt - 2 168.77 €
§ 9.3 Siltumnīcu apsildes sistēmu izvērtēšana stādu audzēšanas uzlabošanai, izmantojot CO2 kā stādu barību un samazinot izmešus
1-08/536/2001 Grobiņas zieds I/U
Piešķirt
§ 9.4 Sociāli apgrūtināto sabiedrības slāņu mutes veselības uzlabošana, sociālās izstumtības apkarošana
1-08/265/2003 Valsts zobārstniecības centrs, BO VU
Noraidīt
§ 9.5 Gaujas NP ligzdojošo un ziemojošo putnu atlants
1-08/456/2001 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 3 846.02 €
§ 9.6 Taka - aizsargājamie dižkoki Aizkalnes pagastā
§ 9.7 Reto dienas plēsīgo putnu - klinšu, jūras un zivju ērgļu ligzdošanas apstākļu uzlabošana Lubānas mitrāju kompleksā - Ramsāres konvencijas vietā
Noraidīt
§ 9.8 Mākslīgās ligzdas retajiem dienas plēsīgajiem putniem
1-08/247/2004 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 5 008.51 €
§ 9.9 Materiāli tehniskais nodrošinājums mākslīgo ligzdu uzstādīšanai retajiem dienas plēsīgajiem putniem
1-08/246/2004 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 2 105.85 €