Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 5 - 10.03.2004 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālā situācija
§ 1.2 Par izdevējdarbības projektiem
§ 1.3 VLT - par atļauju kredīta ņemšanai
§ 1.4 Projektu ceturkšņa pārskatu formas un pārskatu iesniegšanas termiņu apstiprināšana
Vides ministrijas institūciju mat. tehn. bāzes nostiprināšanas projekti
§ 2.1 Ventspils RVP Testēšanas laboratorijas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana
1-08/203/2003 Ventspils RVP
Piešķirt - 4 809.31 €
§ 2.2 Kvalitātes nodrošinājums vides paraugu testēšanā
1-08/141/2004 Madonas RVP
Piešķirt - 4 923.14 €
§ 2.3 Latvijas Vides aģentūras laboratoriju tehniskās kapacitātes nostiprināšana
1-08/207/2004 Latvijas Vides aģentūra
Piešķirt - 71 143.59 €
§ 2.4 Radiācijas drošības un kodoldrošības infrastruktūras kapacitātes stiprināšana
1-08/8/2003 Radiācijas drošības centrs
Piešķirt - 85 158.88 €
§ 2.5 Gaujas nacionālā parka vides valsts inspektoru materiāli tehniskās bāzes nostiprināšana
1-08/166/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 6 616.35 €
§ 2.6 Laivas piekabes un 4 skūteru (mopēdu) iegāde
1-08/146/2004 Jūras vides pārvalde
Piešķirt - 3 699.47 €
§ 2.7 Speciālo transportlīdzekļu nodrošinājums Gaujas NP administrācijai
1-08/167/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 12 236.70 €
§ 2.8 Kravas automašīnu iegāde ūdeņu bioloģisko resursu aizsardzības daļas vajadzībām
1-08/282/2003 Lielrīgas RVP
Piešķirt - 18 497.33 €
§ 2.9 Eiropas Savienības (EC) Regulas 2371/2002 prasību pildīšanai kravas - pasažieru automašīnas iegāde
1-08/149/2004 Jūras vides pārvalde
Piešķirt - 22 765.95 €
§ 2.10 Automašīnu iegāde Gaujas nacionālā parka administrācijas funkciju nodrošināšanai
1-08/173/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 22 765.95 €
§ 2.11 Valmieras RVP Ekspertīzes daļas administratīvās kapacitātes palielināšana
1-08/14/2004 Valmieras RVP
Piešķirt - 4 980.05 €
§ 2.12 Darba vietu izveide Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojā
1-08/280/2003 Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs
Piešķirt - 3 699.47 €
§ 2.13 Informācijas uzlabošana radiācijas drošības līmeņa paaugstināšanai un drošāku tehnoloģiju ieviešana
1-08/112/2004 Radiācijas drošības centrs
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 2.14 Vides valsts inspekcijas darba vides sakārtošana
1-08/286/2003 Vides valsts inspekcija
Piešķirt - 8 537.23 €
§ 2.15 LRVP darba vietu modernizācija
1-08/197/2003 Liepājas RVP
Piešķirt - 11 382.97 €
§ 2.16 Latvijas Dabas muzeja ekspozīciju, konferenču zāles un krājuma telpu modernizācija 2004.-2005.gadam
1-08/267/2003 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 46 886.47 €
§ 2.17 Madonas reģionālās vides pārvaldes datortehnikas programmnodrošinājuma modernizācija un instrumentu iegāde
1-08/142/2004 Madonas RVP
Piešķirt - 569.15 €
§ 2.18 Rēzeknes RVP informācijas sistēmas darbības efektivitātes uzlabošana
1-08/164/2003 Rēzeknes RVP
Piešķirt - 569.15 €
§ 2.19 Daugavpils RVP dabas un dabas resursu daļas materiāli tehniskās bāzes nostiprināšana
1-08/158/2004 Daugavpils RVP
Piešķirt - 1 000.28 €
§ 2.20 Dabas aizsardzības tiesiskā režīma kontroles uzlabošana īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās Valmieras reģionā
1-08/11/2004 Valmieras RVP
Piešķirt - 1 280.58 €
§ 2.21 Datoraprīkojuma un programmatūras iegāde Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojam
1-08/290/2003 Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs
Piešķirt - 5 549.20 €
§ 2.22 Biroja tehnikas uzturēšanas izmaksu samazināšana
1-08/285/2003 Vides valsts inspekcija
Piešķirt - 6 452.72 €
§ 2.23 Ūdens bioloģisko resursu aizsardzības nodrošināšana un pamatotu priekšlikumu izstrādāšana zivju resursu aizsardzībai Pierīgas upēs, ezeros un ūdenskrātuvēs
1-08/60/2004 Lielrīgas RVP
Piešķirt - 6 545.21 €
§ 2.24 Satelīta uztveršanas stacijas tehniskā aprīkojuma modernizācija radiozondu informācijas saņemšanai
1-08/216/2003 Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūra
Piešķirt - 81 103.69 €
§ 2.25 Autotransporta pārvešana uz videi draudzīgu un lētāku degvielu
1-08/291/2003 Madonas RVP
Piešķirt - 2 504.25 €
§ 2.26 Daugavpils RVP Krāslavas daļas administratīvās ēkas ugunsdzēsības signalizācijas montāža
1-08/133/2004 Daugavpils RVP
Piešķirt - 1 752.98 €
§ 2.27 Ēkas Pils ielā 17, Rīgā, pagrabstāva remonta projekta izstrāde
1-08/49/2004 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 3 557.18 €
§ 2.28 Daugavpils RVP administratīvās ēkas ugunsdzēsības signalizācijas montāža
1-08/132/2004 Daugavpils RVP
Piešķirt - 4 780.85 €
§ 2.29 Madonas reģionālās vides pārvaldes Madonā, Blaumaņa ielā 7 teritorijas apzaļumošana un telpu vizuālais noformējums
1-08/192/2004 Madonas RVP
Piešķirt - 4 980.05 €
§ 2.30 Teritorijas labiekārtošana Ventspilī, Dārzu ielā 2
1-08/35/2004 Ventspils RVP
Piešķirt - 4 980.05 €
§ 2.31 Krasta nostiprināšanas un krāna uzstādīšanas projektēšana
1-08/150/2004 Jūras vides pārvalde
Piešķirt - 7 612.36 €
§ 2.32 Radiācijas drošības centra papildus telpu renovācijas tehniskā projekta izstrāde
1-08/113/2004 Radiācijas drošības centrs
Piešķirt - 7 825.79 €
§ 2.33 Darba telpu ierīkošana un ārsienu siltināšana
1-08/147/2004 Jūras vides pārvalde
Piešķirt - 8 151.63 €
§ 2.34 Ugunsdzēsības signalizācijas projektēšana, montāža un pieslēgšana; elektroinstalācijas nomaiņa; bēniņu koka konstrukcijas apstrāde ar pretuguns sastāvu
1-08/165/2004 Jelgavas RVP
Piešķirt - 10 281.67 €
§ 2.35 Gaujas NP administrācijas biroja ēkas "Kārļukalns" fasādes remonts un apkārtnes labiekārtojums
1-08/177/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 13 517.28 €
§ 2.36 Ķemeru nacionālā parka vides izglītības un tūrisma objektu infrastruktūras restaurācija un izveidošana
1-08/101/2004 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 13 518.71 €
§ 2.37 Teiču dabas rezervāta administratīvā centra teritorijas labiekārtošana
1-08/120/2004 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 2.38 Slīteres nacionālā parka apskates objektu labiekārtošana
1-08/29/2004 Slīteres nacionālais parks
Piešķirt - 17 501.32 €
§ 2.39 Autostāvvietu rekonstrukcija Gaujas NP
1-08/170/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 22 765.95 €
§ 2.40 Daugavpils RVP Krāslavas daļas administratīvās ēkas remonts
1-08/159/2004 Daugavpils RVP
Piešķirt - 23 244.03 €
§ 2.41 Latvijas Vides aģentūras tehniskās kapacitātes nostiprināšana
1-08/208/2004 Latvijas Vides aģentūra
Piešķirt - 24 942.94 €
§ 2.42 Ķemeru nacionālā parka vides izglītības un tūrisma objektu infrastruktūras izveidošanas un restaurācijas projektēšana
1-08/98/2004 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 27 176.85 €
§ 2.43 Radioaktīvo atkritumu glabātavas "Radons" katlu mājas un dezaktivizācijas punkta rekonstrukcija
1-08/104/2004 Rapa, VIDM BOVSIA
Piešķirt - 35 571.80 €
§ 2.44 Līgatnes dabas izziņas taku savvaļas dzīvnieku kolekcijas iežogojumu rekonstrukcija
1-08/169/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 45 531.90 €
§ 2.45 LRVP administratīvās ēkas rekonstrukcija
1-08/199/2003 Liepājas RVP
Piešķirt - 67 680.32 €
§ 2.46 Latvijas Dabas muzeja centrālo kāpņu, ugunsdrošības signalizācijas un iekšējo elektrisko tīklu rekonstrukcija 2004.-2005.gadam
1-08/274/2003 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 88 411.56 €
§ 2.47 Ēkas Rīgā, Eksporta ielā 5 kapitālais remonts
1-08/75/2004 Valsts ģeoloģijas dienests
Piešķirt - 99 601.03 €
§ 2.48 Ēkas, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, kompleksās renovācijas 1.kārta
1-08/281/2003 Vides valsts inspekcija
Piešķirt - 142 287.18 €
§ 2.49 Zemes gabala iegāde
1-08/205/2004 Jelgavas RVP
Piešķirt - 6 153.92 €
§ 2.50 Zemes iegāde Teiču dabas rezervāta ārējā aizsargjoslā
1-08/128/2004 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 22 623.66 €
§ 2.51 Valsts zemes īpatsvara palielināšana Gaujas nacionālā parka dabas lieguma zonā
1-08/176/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 142 287.18 €
§ 2.52 Latvijas Vides aģentūras apgāde ar datortehniku un programmatūru
1-08/206/2004 Latvijas Vides aģentūra
Atlikt
§ 2.53 Datortehnikas iegāde
1-08/174/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Atlikt
§ 2.54 Datortehnikas un programmatūras nodrošinājums
1-08/59/2004 Lielrīgas RVP
Atlikt
§ 2.55 Datoru un programmatūras iegāde Ķemeru nacionālā parka administrācijā
1-08/96/2004 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Atlikt
§ 2.56 Datortehnikas iegāde Ventspils RVP
1-08/202/2003 Ventspils RVP
Atlikt
§ 2.57 Par datortehnikas un programmatūras piegādi 2004.g.
1-08/218/2003 Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūra
Atlikt
§ 2.58 Vides valsts inspekcijas informācijas sistēmas uzlabošana
1-08/283/2003 Vides valsts inspekcija
Atlikt
§ 2.59 Vides valsts inspekcijas informācijas drošības uzlabošana
1-08/284/2003 Vides valsts inspekcija
Atlikt
§ 2.60 Daugavpils RVP Vides infomācijas centra materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
1-08/160/2004 Daugavpils RVP
Atlikt
§ 2.61 Daugavpils RVP datoru fonda modernizācija un drošība
1-08/161/2004 Daugavpils RVP
Atlikt
§ 2.62 Tehniskā aprīkojuma modernizācija prognožu modeļu aprēķinu karšu saņemšanai
1-08/219/2003 Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūra
Atlikt
§ 2.63 Valmieras RVP ūdens bioloģisko resursu aizsardzības darba sistēmas pilnveidošana
1-08/13/2004 Valmieras RVP
Noraidīt
§ 2.64 Vides informācijas centra izveide
1-08/287/2003 Vides valsts inspekcija
Atlikt
§ 2.65 Ugunsdzēsības signalizācijas projektēšana, montāža un pieslēgšana; elektroinstalācijas nomaiņa; bēniņu koka konstrukciju apstrāde ar pret-uguns sastāvu
1-08/128/2003 Jelgavas RVP
Noraidīt
§ 2.66 Avārijas seku likvidācija Latvijas Hidrometereoloģijas aģentūras ēkas maģistrālajā cauruļvadā
1-08/157/2003 Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūra
Noraidīt
§ 2.67 Vēdināšanas sistēmas uzlabošana Radiācijas drošības centrā
1-08/330/2002 Radiācijas drošības centrs
Noraidīt
§ 2.68 Salaspils Kodolreaktora perimetra aizsardzības sistēmas uzlabošana
1-08/291/2002 RAPA, VARAM BO valsts SIA
Noraidīt
§ 2.69 Valmieras reģionālās vides pārvaldes ūdens bioloģisko resursu aizsardzības inspektoru tehniskais nodrošinājums
1-08/487/2002 Valmieras RVP
Noraidīt
§ 2.70 Rēzeknes RVP kvalitatīvas darba vides nodrošināšana
1-08/163/2003 Rēzeknes RVP
Noraidīt
§ 2.71 Rēzeknes RVP darba bāzes "Tilīši" rekonstrukcija un piegulošās teritorijas labiekārtošana
1-08/165/2003 Rēzeknes RVP
Noraidīt
§ 2.72 Aparatūras un iekārtas LRVP testēšanas laboratorijai
1-08/198/2003 Liepājas RVP
Noraidīt
§ 2.73 Analoga naftas avāriju seku likvidācijas aprīkojuma iegāde
1-08/273/2003 Jūras vides pārvalde
Atlikt
§ 2.74 Ķemeru nacionālā parka administratīvā centra rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde
1-08/100/2004 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 2.75 Radioaktīvo atkritumu pārvaldības aģentūras "RAPA" valdījumā esošo nekustamo īpašumu ierakstīšana zemesgrāmatā
1-08/105/2004 Rapa, VIDM BOVSIA
Noraidīt
§ 2.76 Teiču dabas rezervāta zemes ierīcības pabeigšana un reģistrācija zemesgrāmatā
1-08/121/2004 Teiču dabas rezervāta administrācija
Noraidīt
§ 2.77 Piestātnes VL-14 remonts
1-08/148/2004 Jūras vides pārvalde
Noraidīt
§ 2.78 Tehniskā projekta izstrāde Gaujas NP apmeklētāju centram Baznīcas ielā Siguldā
1-08/171/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 2.79 "Līgatnes dabas izziņas taku" skatu torņa tehniskā projekta izstrāde
1-08/175/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 2.80 Ēkas Pils ielā 17, Rīgā, pirmā stāva priekštelpas remonts
1-08/48/2004 Vides projekti, valsts SIA
Noraidīt
§ 2.81 Ēkas Pils ielā 17, Rīgā, pagrabstāva remonts
1-08/50/2004 Vides projekti, valsts SIA
Noraidīt
§ 2.82 VĢD urbumu seržu glabātavas sakārtošana
1-08/74/2004 Valsts ģeoloģijas dienests
Noraidīt
§ 2.83 Liepājas RVP administratīvās ēkas fasādes un jumta remonts
1-08/86/2004 Liepājas RVP
Noraidīt
§ 2.84 Divu speciālo 4X4 kravas automašīnu un riepu komplektu iegāde teritorijas apsardzības un apsaimniekošanas nodrošināšanai
1-08/97/2004 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Noraidīt
Vides sanācijas un rehabilitācijas projekti
§ 3.1 Inčukalna gudrona dīķa apsaimniekošana, sērskābā gudrona savākšana, transportēšana un utilizācija A/S "Brocēni" klinkera apdedzināšanas krāsnī 2004.gadā
Piešķirt - 142 287.18 €
§ 3.2 Bijušās Rumbulas lidostas teritorijas sanācijas turpināšana
1-08/204/2003 Vides projekti, valsts SIA
Atlikt
§ 3.3 Akcija "Par tīru Gauju!"
1-08/181/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 3.4 Bardžūnu strauta attīrīšana no tajā ieplūdušo naftas produktu piesārņojuma, kas nonācis no Lietuvas Rep. teritorijas sakarā ar nelikumīgu pieslēgšanos naftas produktu vadam Novopolocka - Ventspils
1-08/25/2004 Jelgavas RVP
Piešķirt - 10 073.93 €
§ 3.5 SIA "Eļļu un smērvielu ražotne Rīga" teritorijas sanācijas programma
1-08/214/2003 Eļļu un smērvielu ražotne Rīga
Noraidīt
§ 3.6 Jaunpils ezera renovācijas projekta izstrāde
1-08/154/2004 Jaunpils pagasta padome
Noraidīt
§ 3.7 Mazo Kangaru teritorijas sanācija
1-08/7/2004 Kalniņi
Noraidīt
§ 3.8 Rēzeknes RVP darba bāze "Tilīši" labiekārtošana
1-08/17/2003 Rēzeknes RVP
Noraidīt
Radiācijas un kodoldrošibas projekti
§ 4.1 Ietekmes uz vidi novērtēšanas programmas izstrāde un realizēšana radioaktīvo atkritumu glabātavas "Radons" rekonstrukcijai
1-08/107/2004 Rapa, VIDM BOVSIA
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 4.2 Radiācijas piesārņojuma izpētes darbi radioaktīvo atkritumu pārvaldības aģentūras "RAPA" speciecirknī Dubultos
1-08/106/2004 Rapa, radioaktīvo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Atlikt
§ 4.3 Maksājumu veikšana Baldones pašvaldībai par radioaktīvo atkritumu apglabāšanu tās teritorijā
1-08/103/2004 Rapa, VIDM BOVSIA
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 4.4 Slēgto rezervuāru izbūve radioaktīvo kanalizācijas notekūdeņu uzkrāšanai
1-08/278/2003 Latvijas Onkoloģijas centrs BOVU
Atlikt
§ 4.5 Ietekmes uz vidi novērtēšanas programmas izstrāde un realizēšana radioaktīvo atkritumu glabātuves „Radons” rekonstrukcijai
1-08/12/2002 Vides ministrijas Investīciju departaments
Noraidīt
Dabas aizsardzība un bioloģiskā daudzveidība (atliktie projekti)
§ 5.1 Rokasgrāmatas izstrādāšana dabas aizsardzības kontroles jautājumos
1-08/51/2004 Vides projekti, valsts SIA
Atlikt
§ 5.2 Gūtmaņalas ūdens savākšanas sistēmas rekonstrukcija
1-08/168/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 5.3 Dižkoku identificēšana un uzskaite Liepājas pilsētā
1-08/3/2004 Liepājas Zaļais centrs
Piešķirt - 711.44 €
§ 5.4 Īpaši aizsargājamo sugu atradņu inventarizācija un mikroliegumu projektēšana Dobeles rajonā
1-08/83/2004 Latvijas Dabas fonds
Atlikt
§ 5.5 Dabisko biotopu aizsardzības pasākumi Durbes ezerā, realizējot ES direktīvu prasības
1-08/277/2003 Durbes novada dome
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 5.6 Neretas muižas parka sakopšanas programma
1-08/168/2003 Laurensio SIA
Piešķirt - 711.44 €
Dažādi
§ 6.1 Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide
1-08/210/2004 Vides ministrija
Piešķirt - 853 723.09 €
§ 6.2 Taka - aizsargājamie dižkoki Aizkalnes pagastā
§ 6.3 Vides kvalitātes monitorings
1-08/227/2003 Latvijas Vides aģentūra
Piešķirt - 137 678.50 €
Izdevējdarbības projekti
§ 7.1 Meža enciklopēdija - izdevums par mežu, tā aizsardzību un izmantošanu
1-08/39/2003 Premo SIA
Noraidīt
§ 7.2 Meža grāmata - enciklopēdiska izziņas literatūra
1-08/173/2003 Jumava
Noraidīt
§ 7.3 ASF "Augšdaugava" interneta mājas lapas sagatavošana
1-08/176/2003 Augšdaugava, ASF
Noraidīt
§ 7.4 "Latvijas dabas dārgumi". "Pirms 400 miljoniem gadu Baltijas kontinentā"
1-08/178/2003 Latvijas Dabas muzejs
Noraidīt
§ 7.5 Latvijas vides foto un video atlass
1-08/240/2003 Eiro Centrs
Noraidīt
§ 7.6 Rokasgrāmatas "Ziemeļvidzemes ģeoloģija" manuskripta sastādīšana
1-08/270/2003 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Noraidīt
§ 7.7 Vides izglītības CD par atkritumu apsaimniekošanu
1-08/289/2003 Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija
Noraidīt
§ 7.8 Filmas - "Četras krāsas četri gadalaiki" pavairošana mācību iestādēm
1-08/179/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 7.9 Izglītojoša mājaslapa - purvi Ķemeros, Latvijā, pasaulē
1-08/99/2004 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Noraidīt