Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 3 - 13.02.2004 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par Skrundas RLS apkārtnes vides rehabilitācijas un Krievijas militāro pensionāru repatriācijas fonda situāciju
§ 1.3 Informācija par fonda padomes lēmumu atbilstību Administratīvā procesa likumam
Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas projekti
§ 2.1 Īpaši aizsargājamo meža iecirkņu izvērtēšana
1-08/155/2003 Valsts meža dienests
Piešķirt - 9 745.25 €
§ 2.2 Ģipkas Baltās kāpas aizsardzība Talsu rajona Rojas pagastā
1-08/156/2003 Rojas pagasta padome
Piešķirt - 19 920.21 €
§ 2.3 Pret Amerikas ūdeles piekļūšanu nodrošinātas mākslīgās ligzdvietas meža pīlei
1-08/192/2003 LU Bioloģijas institūts
Noraidīt
§ 2.4 Detālplānojma izstrāde Kolkas raga tūrisma infrastruktūras attīstībai
1-08/28/2004 Slīteres nacionālais parks
Noraidīt
§ 2.5 Reto dienas plēsīgo putnu - klinšu, jūras un zivju ērgļu ligzdošanas apstākļu uzlabošana Lubānas mitrāju kompleksā - Ramsāres konvencijas vietā
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 2.6 Latvijā sastopamo ES Putnu direktīvas I pielikuma sugu izplatības un populāciju lielumu precizēšana: 2.etaps
1-08/152/2004 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 6 929.39 €
§ 2.7 Dvietes palienes apsaimniekošanas pasākumi
1-08/153/2004 Limnoloģijas institūts
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 2.8 Lielo susuru aizsardzība Gaujas senielejā
1-08/178/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 1 422.87 €
§ 2.9 Meža apsaimniekošanas plānu izstrādāšana Gaujas nacionālā parka dabas lieguma zonā
1-08/186/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 2.10 Neatliekami pasākumi upespērleņu populācijas stāvokļa uzlabošanā
1-08/84/2004 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 2.11 Gaiziņkalna dabas parka aizsardzības jaunā plāna ieviešanas pasākumi
1-08/88/2004 Gaiziņkalna dabas parka sabiedriskā padome
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 2.12 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju informatīvo zīmju un ceļu lietošanas aizlieguma zīmju izgatavošana
1-08/91/2004 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 2.13 Bentisko biotopu apsekošana, robežu precizēšana un pamatošana potenciālā jūras NATURA 2000 teritorijā un opt. jurid. aiz. stat. izstr.
1-08/126/2003 LU Hidroekoloģijas institūts
Noraidīt
§ 2.14 25 tūkstoši drošu soļu
1-08/1/2004 Jūrkalnes pagasta padome
Piešķirt - 2 134.31 €
§ 2.15 Ziemeļu gulbis - ekoloģija un aizsardzība Latvijā (2004.-2006.)
1-08/43/2004 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 1 422.87 €
§ 2.16 Liepājas lagūnu ezeru atveseļošana
1-08/21/2004 Liepājas pilsētas dome
Atlikt
§ 2.17 Atsegsim Salacas krasta vaigu
1-08/159/2003 Mačkalni
Piešķirt - 711.44 €
§ 2.18 ES LIFE Natura projekta "Dabas parka 'Daugavas loki" un Augšdaugavas aizsargājamo ainavu apvidus dabas aizsardzības plāna izstrāde un ieviešana" sagatavošana
1-08/175/2003 Augšdaugava, ASF
Noraidīt
§ 2.19 Dižkoku identificēšana un uzskaite Latvijā
1-08/3/2004 Liepājas Zaļais centrs
Atlikt
§ 2.20 Biotehnoloģisko pasākumu izstrādāšana Latvijas izzūdošo augu sugu saglabāšanai in vitro
1-08/6/2004 Nacionālais botāniskais dārzs
Noraidīt
§ 2.21 Ventas ielejas dabas un kultūras bagātību saglabāšana Kuldīgā
1-08/32/2004 Kuldīgas novada pašvaldība
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 2.22 Teiču un Krustkalnu rezervātu dabas aizsardzības plānu izstrāde un sagatavošana ieviešanai
1-08/125/2004 Teiču dabas rezervāta administrācija
Noraidīt
§ 2.23 Mežaudžu un purvu biotopu inventarizācija, kartēšana un apsaimniekošanas ieteikumu izstrāde Teiču dabas rezervātā
1-08/126/2004 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 2.24 Cēsu pilsētas "Avotu ielejas" avotu un strauta attīrīšana un dīķu rekonstrukcija
1-08/137/2004 Cēsu pilsētas dome
Noraidīt
§ 2.25 Gūtmaņalas ūdens savākšanas sistēmas rekonstrukcija
1-08/168/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Atlikt
§ 2.26 Meža apsaimniekošanas plāna izstrādāšana valsts mežam
1-08/185/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 2.27 Gaujas nacionālā parka ainavu inventarizācija
1-08/187/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 2.28 Dobeles rajona dižkoku apzināšana, izpēte glābšana
1-08/57/2004 Dobeles rajona padome
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 2.29 Parastās īves Taxus baccata Latvijas populācijas aizsardzības plāns
1-08/61/2004 Latvijas Dendrologu biedrība
Noraidīt
§ 2.30 Īpaši aizsargājamo sugu atradņu inventarizācija un mikroliegumu projektēšana Talsu un Dobeles rajonos
1-08/83/2004 Latvijas Dabas fonds
Atlikt
§ 2.31 Dabas aizsardzības pārvaldes darbības efektivitātes paaugstināšana
1-08/93/2004 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.32 Neretas muižas parka sakopšanas programma
1-08/168/2003 Laurensio SIA
Atlikt
§ 2.33 Vecā atklātne stāsta par Daugavpils parkiem
1-08/236/2003 Labiekārtošana, Daugavpils pašvaldības SIA
Noraidīt
§ 2.34 Dabisko biotopu aizsardzības pasākumi Durbes ezerā, realizējot ES direktīvu prasības
1-08/277/2003 Durbes novada dome
Atlikt
§ 2.35 Bioloģiski daudzveidīgās palieņu pļavas Lielupes Vircavas upju satekā. To uzturēšana, ainavas veidošana, pieredzes popularizēšana
1-08/15/2004 Kalniņi
Piešķirt - 711.44 €
§ 2.36 Višezera līmeņa atjaunošana
1-08/115/2004 Gundegas, pētnieciskā jaunsaimniecība
Atlikt
§ 2.37 Bioloģiski daudzveidīgo palienu pļavu atjaunošana, uzturēšana, ainavas veidošana, pieredzes popularizēšana Lielupes, Vircavas upes satekā
1-08/271/2003 Kalniņi
Noraidīt
Atkritumu saimniecības projekti
§ 3.1 Notekūdeņu dūņu kompostēšanas un uzglabāšanas lauka izbūve Madonā
1-08/212/2003 Madonas ūdens, Madonas pilsētas pašvaldības a/s
Noraidīt
§ 3.2 Dzīvsudraba saturošu atkritumu (spuldžu, termometru u.c.) transportēšana
1-08/275/2003 Lampu demerkurizācijas centrs
Noraidīt
§ 3.3 Sadzīves atkritumu izgāztuves "Grabas" (1,1 ha) rekultivācija
1-08/195/2004 Zebrenes pagasta padome
Noraidīt
§ 3.4 A/S "Olainfarm" Olaines ķīmisko atkritumu izgāztuves "Ekolauks" sanācija
1-08/34/2003 Olainfarm A/S
Noraidīt
§ 3.5 Ludzas rajona Nirzas pagasta "Žuriļi" un Rēzeknes rajona Silmalas pagasta "Silmala" sadīves atkritumu izgāztuvju rekultivācija
1-08/117/2003 Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība
Noraidīt
§ 3.6 Atkritumu savākšana no dažādiem uzņēmuma ražošanas darbības objektiem un to pārstrāde uzņēmuma teritorijā tālākai izmantošanai
1-08/235/2003 Labiekārtošana, Daugavpils pašvaldības SIA
Noraidīt
§ 3.7 Atkritumu izgāztuves "Zīles" rekultivācijas 1.kārta
1-08/33/2004 Kuldīgas novada pašvaldība
Noraidīt
§ 3.8 Bioloģisko atkritumu iznīcināšanas iekārtas iegāde
1-08/38/2004 Jēkabpils rajona centrālā slimnīca
Atlikt
§ 3.9 Bioloģisko atkritumu iznīcināšanas iekārtas iegāde
1-08/39/2004 Madonas slimnīca, pašvaldības SIA
Atlikt
§ 3.10 Medicīnisko atkritumu utilizācijas iekārtas iegāde
1-08/40/2004 Ventspils pilsētas slimnīca
Atlikt
§ 3.11 Medicīnisko atkritumu utilizācijas iekārtas iegāde
1-08/41/2004 Kuldīgas slimnīca
Atlikt
§ 3.12 Impregnētas koksnes atkritumu pārstrādes uzsākšanas pilotprojekts
1-08/190/2004 Talsu spriegums, SIA
Noraidīt
§ 3.13 CSA atkritumu sistēmas pilnveidošana un attīstība Rojas, Kolkas un Mērsraga pagastos
1-08/197/2004 Krauklis AS, SIA
Noraidīt
§ 3.14 Ainaviskas un drošas vides veidošana esošās Mārupes sadzīves atkritumu izgāztuves teritorijā
1-08/42/2004 Meliorators-J SIA
Piešķirt - 12 805.85 €
§ 3.15 Medicīnisko atkritumu utilizācijas iekārtas iegāde
1-08/63/2004 Krāslavas slimnīca, SIA
Atlikt
§ 3.16 Medicīnisko atkritumu iznīcināšanas iekārtas iegāde
1-08/64/2004 Ogres rajona slimnīca
Atlikt
§ 3.17 Medicīnisko atkritumu utilizācijas iekārtas iegāde
1-08/65/2004 Aizkraukles rajona slimnīca, PMABU
Atlikt
§ 3.18 Vadības un uzskaites datorprogrammu izstrāde un ieviešana Preiļu rajona ūdens un atkritumu saimniecības nozaru uzņēmumos.
1-08/78/2004 Preiļu rajona padome
Noraidīt
Gaisa aizsardzības projekti
§ 4.1 Tehniskā projekta "Siltuma avotu renovācija, gazifikācija un koģenerācija" izstrāde
1-08/24/2004 Rēzeknes Siltumtīkli, A/S
Atlikt
§ 4.2 Ūdens sildīšanas katla DKVR 4/13 automatizācija iekurināšanas, degšanas un apstādināšana režīmiem, būtiski samazina CO saturu dūmgāzēs.
1-08/209/2003 P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, BO VAS
Atlikt
§ 4.3 Komunikācijas un automātikas sistēmu izveide Bīstamo atkritumu sadedzināšanas kompleksa siltummezgla un Olaines pilsētas automatizētās gāzes katlumājas vienotai kontrolei un vadībai
1-08/143/2004 Olaines pilsētas dome
Atlikt
§ 4.4 Gaisa kvalitātes uzlabošana Zebrenes ciematā
1-08/196/2004 Zebrenes pagasta padome
Atlikt
§ 4.5 Rūjienas centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, ieviešot siltumpatērētāju automatizētās vadības un uzskaites sistēmu
1-08/119/2003 Rūjienas pilsētas dome
Noraidīt
§ 4.6 Videi draudzīgas siltumenerģijas ražošana un gaisa aizsardzība
1-08/195/2003 Krastiņi, SVSAC
Noraidīt
§ 4.7 ARC "Alsviķi" siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija
1-08/181/2003 Arodapmācības un rehabilitācijas centrs "Alsviķi"
Noraidīt
Dažādi
§ 5.1 Lašu sargāšanas akcija "Lašiem būt!"
1-08/201/2004 Latvijas Makšķernieku asociācija
Noraidīt
§ 5.2 Materiāli tehniskais nodrošinājums gaisa monitoringam Mažeiķu kombināta ietekmes zonā Saldus rajonā
1-08/203/2004 Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūra
Piešķirt - 7 583.91 €
§ 5.3 Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšana, un reģistrācija Latvijas teritorijā
1-08/220/2003 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 71 143.59 €
Par 2003.g. pieņemto Fonda padomes lēmumu grozīšanu
§ 6.1 Salaspils kodolreaktora likvidācijas un demontāžas koncepcijas aktualizēšana un rīcības programmas izstrāde
1-08/12/2003 Rapa, VIDM BOVSIA
Piešķirt
§ 6.2 Vides valsts inspekcijas apmācība
1-08/302/2002 Vides valsts inspekcija
Piešķirt
§ 6.3 Melnā stārķa aizsardzības pasākumu plāna izstrādāšana
1-08/383/2002 Ķemeru nacionālais parks
Piešķirt
§ 6.4 ES nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 finansēšanas aprēķinu sagatavošana
Piešķirt
§ 6.5 Cēsu pils parka nogāžu nostiprināšana un apzaļumošana
1-08/357/2002 Cēsu pilsētas dome
Piešķirt
§ 6.6 Abavas un Ventas ieleju teritoriju vides un dabas aizsardzības nodrošināšanas modelis
1-08/437/2002 Rendas pagasta padome
Atlikt
§ 6.7 Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu būvniecība Katvaru speciālajā internātskolā
1-08/318/1998 Katvaru speciālā internātskola
Piešķirt
§ 6.8 Subates centralizētās ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija
1-08/264/2002 Subates pilsētas dome
Piešķirt
§ 6.9 Šķidrā hlora balonu utilizācija
1-08/50/2003 Olaines ūdens un siltums, Olaines pašvaldības BO A/S
Piešķirt
§ 6.10 Codes ciemata notekūdeņu attīrīšanas projekts
1-08/407/2000 Codes pagasta padome
Piešķirt
§ 6.11 Sadzīves atkritumu izgāztuves "Sabile" rekultivācija
1-08/500/2002 Sabiles novada dome
Piešķirt
§ 6.12 Ūdensapgādes un attīrīšanas iekārtu renovācija
1-08/112/2002 Rušonas pagasta padome
Piešķirt
§ 6.13 Kolkas pagasta atkritumu izgāztuves rekultivācija
1-08/289/2002 Kolkas pagasta padome
Piešķirt
§ 6.14 Baltijas valstu reģionālā sagatavošanās Natura 2000 programmai (BANAT 3)
1-08/267/2002 Baltijas Vides Forums
Piešķirt
§ 6.15 Zaudējumu kompensācija par pelēko dzērvju nodarītajiem postījumiem Madonas rajona Murmastienas pagasta z/s "Rutki"
1-19/10/2003 Madonas RVP
Piešķirt
§ 6.16 Zaudējumu kompensācija par pelēko dzērvju nodarītajiem postījumiem Madonas rajona Murmastienas pagasta z/s "Riekstiņi"
1-19/12/2003 Madonas RVP
Piešķirt
§ 6.17 Grāmata "Ūdeņu kvalitāte un tās aizsardzība"
1-08/63/2002 Latvijas Universitāte VK RNC
Piešķirt
§ 6.18 Grāmata "Nafta un vides problēma"
1-08/224/2001 Rīgas Tehniskā universitāte
Piešķirt
§ 6.19 Ķemeru NP administratīvā centra rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde
1-08/484/2001 Ķemeru nacionālais parks
Piešķirt
§ 6.20 Līgatnes mācību un atpūtas parka sabiedrisko tualešu izveidošana
1-08/444/2002 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt
§ 6.21 Ēkas Rūpniecības ielā 23, Rīgā, telefona sakaru sistēmas modernizācija
1-08/493/2001 Vides valsts inspekcija
Piešķirt
§ 6.22 Jūras vides uzraudzība
1-08/285/2002 Jūras vides pārvalde
Piešķirt
§ 6.23 Vides ministrijas padotības institūciju apgāde ar datortehniku un programmatūru
1-08/16/2003 Latvijas Vides aģentūra
Piešķirt - 682.98 €