Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 2 - 29.01.2004 rezultāti

Konceptuālie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par subsīdiju ceturkšņu kvotu noteikšanu 2004. gadam
§ 1.3 Par kritērijiem siltumapgādes sistēmu rekonstrukcijas projektu sagatavošanai
§ 1.4 Fizisko personu prēmēšana par ieguldījumu Latvijas vides aizsardzībā
1-07/16/2004 LVAF Konsultatīvā padome
Piešķirt - 10 275.98 €
ES integrācijas u.c. strukturālo projektu izskatīšana (atlikušie projekti)
§ 2.1 Starptautisko saistību nodrošināšana ķīmisko produktu pārvaldības jomā
1-08/228/2003 Latvijas Vides aģentūra
Atlikt
§ 2.2 Siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas izveide
1-08/225/2003 Latvijas Vides aģentūra
Piešķirt - 11 382.97 €
§ 2.3 Ziņošana Eiropas Savienības institūcijām un starptautisko konvenciju sekretariātiem gaisa aizsardzības jomā
1-08/223/2003 Latvijas Vides aģentūra
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 2.4 Latvijas Republikas līdzdalība Eiropas Kopienas vides finansu programmā LIFE 2004. gadā
1-08/244/2003 Vides ministrija
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 2.5 Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ieviešana
1-08/250/2003 Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs
Piešķirt - 9 960.10 €
§ 2.6 Integrēto atļauju ieviešana Latvijā A un B kategorijas uzņēmumiem un nozaru noteikumu izstrāde
1-08/247/2003 Lielrīgas RVP
Piešķirt - 3 557.18 €
§ 2.7 Vides valsts inspektoru apmācība
1-08/251/2003 Vides valsts inspekcija
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 2.8 Latvijas ezeru iedalīšana tipos atbilstoši ūdens struktūrdirektīvas prasībām
1-08/248/2003 Latvijas ezeri
Atlikt
§ 2.9 Starptautisko konvenciju saistību izpilde gaisa aizsardzībā IV fāze
1-08/238/2003 Vides projekti, valsts SIA
Noraidīt
§ 2.10 Baltijas valstu reģionālā sagatavošanās Natura 2000 programmai (BANAT 3)
1-08/232/2003 Baltijas Vides Forums
Atlikt
§ 2.11 Latvijas nacionālā gatavības plāna ķīmiskā piesārņojuma gadījumiem jūrā izstrāde
1-08/272/2003 Jūras vides pārvalde
Atlikt
§ 2.12 Latvijas dalība Eiropas Vides aģentūrā
1-08/221/2003 Latvijas Vides aģentūra
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 2.13 "Latvijas ilgtspējīgas attīstības indikatoru pārskata" īsās versijas izdošana
Noraidīt
§ 2.14 Baltijas valstu reģionālā Ķīmisko vielu un produktu kontroles programma (BACCON 3)
1-08/233/2003 Baltijas Vides Forums
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 2.15 Semināru programma par aktuāliem ES politikas un likumdošanas jautājumiem dažādās vides aizsardzības jomās (BVF-4)
1-08/231/2003 Baltijas Vides Forums
Piešķirt - 8 537.23 €
§ 2.16 Ziņošana Eiropas Komisijai, EUROSTAT un OECD par notekūdeņu attīrīšanu
1-08/224/2003 Latvijas Vides aģentūra
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 2.17 Latvijas Vides aģentūras vides informācijas sistēmas pilnveidošana
1-08/222/2003 Latvijas Vides aģentūra
Atlikt
§ 2.18 Sabiedrības informēšanas un mediju programma par bīstamo atkritumu sadedzināšanas iekārtas darbību
1-08/243/2003 Vides ministrija
Noraidīt
§ 2.19 Vides politikas sociāli ekonomisko ietekmju analīzes centrs
1-08/198/2004 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 13 090.42 €
Vides monitorings un informācijas sistēmas
§ 3.1 Vides kvalitātes monitorings
1-08/227/2003 Latvijas Vides aģentūra
Piešķirt - 49 800.51 €
§ 3.2 Gaisa monitoringa nodrošināšana Saldus rajonā, Rēzeknē, Liepājā un Jelgavā
1-08/215/2003 Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūra
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 3.3 Hidroloģisko novērojumu monitoringa un hidroloģisko prognožu un brīdinājumu sastādīšanas nodrošināšana
1-08/217/2003 Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūra
Atlikt
Dažādi
§ 4.1 Tālmācības kursi "Vides pārvalde un līdzsvarota attīstība pašvaldībās"
1-08/31/2004 LU Vides zinātnes un pārvaldības institūts
Piešķirt - 32 726.05 €
§ 4.2 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju līdzdalība starptautiskajā tūrisma gadatirgū BaltTour 2004
1-08/90/2004 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 4.3 Valmieras reģionālās pārvaldes 15 gadi
1-08/257/2003 Valmieras RVP
Piešķirt - 1 138.30 €
§ 4.4 Latvijas starptautisko saistību un prezidējošās valsts pienākumu izpildes nodrošināšana Helsinku Komisijā
1-08/164/2004 Vides ministrijas Vides aizsardzības departaments
Piešķirt - 85 372.31 €
§ 4.5 Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšana, un reģistrācija Latvijas teritorijā
1-08/220/2003 Vides projekti, valsts SIA
Atlikt
§ 4.6 Sabiedrības līdzdalības un caurspīdības principa nodrošināšana ar vides projektiem saistītu lēmumu pieņemšanā
1-08/162/2004 LVAF Konsultatīvā padome
Piešķirt - 11 382.97 €
Par 2003.g. pieņemto Fonda padomes lēmumu grozīšanu
§ 5.1 Jūras krasta digitālā karte
1-08/402/2002 Latvijas Vides aģentūra
Piešķirt - 8 537.23 €
§ 5.2 Vides kvalitātes monitorings
1-08/403/2002 Latvijas Vides aģentūra
Piešķirt - 253 484.02 €
§ 5.3 LR līdzdalība Eiropas kopienas vides finansu programmā LIFE 2003.gadā
1-08/11/2003 Vides ministrija
Piešķirt
§ 5.4 Valsts pārvaldes kapacitātes palielināšana vides jomā, lai efektīvāk iesaistītu sabiedrību vides politikas un normatīvo aktu sagatavošanā
1-08/14/2003 Vides ministrija
Piešķirt - 7 669.82 €
§ 5.5 Ietekmes uz vidi novērtēšanas programmas izstrāde un realizēšana Salaspils Kodolreaktora likvidēšanai un demontāžai
1-08/13/2002 VARAM Investīciju departaments
Piešķirt - 187 459.09 €
§ 5.6 Bijušās Rumbulas lidostas teritorijas sanācijas turpināšana 2003.gadā
1-08/382/2002 Lielrīgas RVP
Piešķirt - 23 186.56 €
§ 5.7 Daugavas upes baseina projekts (Daugavas projekts) II
Piešķirt - 62 743.97 €
§ 5.8 Vides ministrijas padotības institūciju apgāde ar datortehniku un programmatūru
1-08/16/2003 Latvijas Vides aģentūra