Fonda padomes sēdes Nr. 8 - 28.12.2011 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
2. Projektu konkursam iesniegtie projektu iesniegumi budžeta apakšprogrammā "Nozares vides projekti"
2.1 Interaktīva informācijas stenda izveide Latvijas Dabas muzejā
1-08/35/2011 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 1 388.72 €
2.2 Individuālā projekta „Vides izglītības programmu un „zaļās” skolas izveide Latvijas Dabas muzejā” īstenošanas laikā iepirktā aprīkojuma uzturēšanas un saglabāšanas izdevumiem nepieciešamo finanšu līdzekļu saņemšana
1-08/36/2011 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 3 984.04 €
2.3 Transportlīdzekļu (automobiļu) noma Dabas aizsardzības pārvaldes centrālo un teritoriālo struktūrvienību darbības nodrošināšanai
1-08/32/2011 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 47 828.41 €
2.4 Dabas aizsardzības pārvaldes vides valsts inspektoru veselības apdrošināšana
1-08/33/2011 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
2.5 1973.gada Vašingtonas konvencijas par tirdzniecību ar apdraudētajām dzīvnieku un augu sugām (CITES) ieviešana Latvijā
1-08/34/2011 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 4 147.67 €
2.6 Latvijas floras reto un apdraudēto sugu ex situ kolekcijas ekspozīciju izveide bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un vides izglītībai
1-08/37/2011 Nacionālais botāniskais dārzs
Atlikt
2.7 Latvijas izzūdošo augu sugu ex situ saglabāšana un dažu sugu in situ izpēte
1-08/38/2011 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 8 537.23 €
2.8 NBD interaktīvo materiālu izstrāde vides izglītībā
1-08/39/2011 Nacionālais botāniskais dārzs
Atlikt
2.9 Līdzdalība Eiropas Savienības vides un dabas aizsardzības politikas un normatīvo aktu izstrādes procesā
1-08/24/2011 VARAM
Piešķirt - 7 387.55 €
2.10 Līdzdalība jaunajā Eiropas Savienības bioģeogrāfiskajā procesā
1-08/30/2011 VARAM
Piešķirt - 12 805.85 €
2.11 VVD dalības nodrošināšana ES vides institūciju asociācijā (IMPEL) un starptautiskās sadarbības aktivitātēs 2012.gadā
1-08/25/2011 Valsts vides dienests
Piešķirt - 4 880.45 €
2.12 Analīžu nodrošinājums vides avāriju gadījumos
1-08/26/2011 Valsts vides dienests
Atlikt
2.13 Valsts vides dienesta inspektoru veselības apdrošināšana
1-08/27/2011 Valsts vides dienests
Atlikt
2.14 Zvejas kontroles informācijas sistēmu pilnveidošana atbilstoši lietotāju un ES prasībām
1-08/28/2011 Valsts vides dienests
Atlikt
2.15 Automobiļu noma Valsts vides dienesta vajadzībām
1-08/29/2011 Valsts vides dienests
Piešķirt - 63 004.76 €
2.16 Vides pārraudzības valsts biroja kā apelācijas institūcijas kapacitātes palielināšana.
1-08/23/2011 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt - 27 319.14 €
3. Budžeta apakšprogrammas projektu iesniegumi
3.1 Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana
1-08/40/2011 VARAM
Piešķirt - 40 625.84 €
4. Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projektu iesniegumi
4.1 Latvijas ūdeņu monitoringa programmas īstenošana 2012.gadā
1-08/31/2011 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Piešķirt - 99 601.03 €
4.2 Sagatavošanās GIO Land Monitoring izpildei 2012. gadā
1-08/43/2011 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Konceptuāli atbalstīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.