Fonda padomes sēdes Nr. 9 - 23.12.2010 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
2. Projektu vadlīnijā „VIDES MONITORINGS” 2011.gadam iesniegtie projekti
2.1 Augu un biotopu monitorings Natura 2000 teritorijās Latvijā
1-08/30/2008 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 65 136.23 €
2.2 Natura 2000 vietu monitoringa sadaļa "Putni"
1-08/40/2008 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
2.3 Zīdītāju monitorings
1-08/31/2008 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 12 639.37 €
2.4 Bezmugurkaulnieku monitorings Natura 2000 vietās laika posmā 2008-2012
1-08/29/2008 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 14 711.07 €
2.5 Natura 2000 vietu monitorings (zivis)
1-08/42/2008 Latvijas Zivju resursu aģentūra, VA
3. Projekti finansējuma saņemšanai 2011.gadā no budžeta apakšprogrammas „Nozares vides projekti”
3.1 Ekspozīciju pārveidošana Latvijas Dabas muzejā
1-08/42/2010 Latvijas Dabas muzejs
Atlikt
3.2 Transportlīdzekļu (automobiļu) noma Dabas aizsardzības pārvaldes centrālās administrācijas un teritoriālo struktūrvienību darbības nodrošināšanai
1-08/52/2010 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
3.3 1973.gada Vašingtonas konvencijas par tirdzniecību ar aizsargājamām dzīvnieku un augu sugām (CITES) ieviešana Latvijā.
1-08/53/2010 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 3 557.18 €
3.4 Vadlīniju izstrāde īpaši aizsargājamo biotopu apsaimniekošanai un apsaimniekošanas efektivitātes novērtēšanai
1-08/54/2010 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
3.5 Dabas aizsardzības pārvaldes vides valsts inspektoru veselības apdrošināšana
1-08/55/2010 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
3.6 NBD interaktīvo materiālu izstrāde vides izglītībā
1-08/43/2010 Nacionālais botāniskais dārzs
Noraidīt
3.7 Latvijas pārstāvja piedalīšanās Eiropas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas organizāciju sanāksmēs Polijā
1-08/44/2010 Nacionālais botāniskais dārzs
Noraidīt
3.8 Vietējās floras ekspozīcijas izveides uzsākšana VA „Nacionālais botāniskais dārzs”
1-08/45/2010 Nacionālais botāniskais dārzs
Noraidīt
3.9 Latvijas izzūdošo augu sugu ex situ saglabāšana un dažu sugu in situ izpēte 2011.gadā
1-08/46/2010 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 8 537.23 €
3.10 Līdzdalība Eiropas Savienības vides un dabas aizsardzības politikas un normatīvo aktu izstrādes procesā 2011.gadā
1-08/47/2010 Vides ministrija
Piešķirt - 81 024.01 €
3.11 Grīdas seguma nomaiņa un ugunsdrošības signalizācijas atjaunošana 2. -3.stāvā ēkā Rūpniecības ielā 23, Rīgā
1-08/36/2010 Valsts vides dienests
Noraidīt
3.12 Analīžu nodrošinājums vides avāriju gadījumos
1-08/37/2010 Valsts vides dienests
Piešķirt - 2 561.17 €
3.13 VVD dalības nodrošināšana ES vides institūciju asociācijā (IMPEL) un starptautiskās sadarbības aktivitātēs 2011.gadā
1-08/38/2010 Valsts vides dienests
Piešķirt - 4 837.76 €
3.14 Valsts vides dienesta inspektoru veselības apdrošināšana
1-08/39/2010 Valsts vides dienests
Piešķirt - 35 571.80 €
3.15 Automobiļu noma Valsts vides dienesta vajadzībām
1-08/40/2010 Valsts vides dienests
Atlikt
3.16 Zvejas kontroles informācijas sistēmu pilnveidošana un darbības nodrošināšana atbilstoši ES prasībām
1-08/41/2010 Valsts vides dienests
Atlikt
3.17 Vides pārraudzības valsts biroja kā apelācijas institūcijas kapacitātes palielināšana 2011.gadā
1-08/34/2010 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt - 27 319.14 €
4. Projekti finansējuma saņemšanai no budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammām
4.1 Zivju resursu aizsardzības pasākumi Dabas aizsardzības pārvaldes pārraudzībā esošajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
1-08/51/2010 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 21 316.04 €
4.2 Zvejas kontroles pastiprināšana zvejas lieguma laikos
1-08/35/2010 Valsts vides dienests
Piešķirt - 42 686.15 €
4.3 Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana
1-08/56/2010 Vides ministrija
Piešķirt - 243 772.09 €
4.4 Rīgas Nacionālā Zooloģiskā dārza saimnieciskās darbības daļēja nodrošināšana 2011. gadā
1-08/33/2010 Vides ministrija
Piešķirt - 232 152.92 €
4.5 Budžeta apakšprogramma 21.20.00. „Iemaksas starptautiskajās organizācijās”
1-08/48/2010 Vides ministrija
Piešķirt - 902 759.52 €
5. Dažādi
5.1 Videi draudzīgas komercdarbības veicināšana Latvijā, attīstot un popularizējot nomināciju Videi Draudzīgs tirgotājs
1-08/1/2010 Latvijas Tirgotāju kamera
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.