Fonda padomes sēdes Nr. 5 - 12.08.2010 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
1.2 Par Fonda finansējuma pārdali
2. Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projektu iesniegumi
2.1 Videi draudzīgas komercdarbības veicināšana Latvijā, attīstot un popularizējot nomināciju Videi Draudzīgs tirgotājs
1-08/1/2010 Latvijas Tirgotāju kamera
Neskatīts
3. LIFE + līdzfinansējumam iesniegtie projektu iesniegumi
3.1 Meža biotopu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā (Meža biotopu stāvokļa novērtējums un biotopu atjaunošanas pasākumi Gaujas nacionālajā parkā)
1-08/14/2010 Dabas aizsardzības pārvalde
Konceptuāli atbalstīt
3.2 Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana. (Meliorācijas sistēmu ietekmēto biotopu stāvokļa novērtējums Ķemeru nacionālajā parkā)
1-08/13/2010 Dabas aizsardzības pārvalde
Konceptuāli atbalstīt
3.3 Invazīvo sugu detalizētas kartēšanas izstrādāšana un apkarošanas aktivitāšu veikšana aizsargājamo ainavu apvidus „Vestiena” teritorijā
1-08/19/2010 Madonas novada pašvaldība
Noraidīt
3.4 Vietējās sabiedrības iesaistīšana Natura2000 teritoriju apsaimniekošanā un pozitīvas attieksmes veicināšana, demonstrējot caur dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumiem gūstamos vides, sociālos un ekonomiskos ieguvumus.
1-08/9/2010 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Konceptuāli atbalstīt
3.5 Inteliģentas lēmuma pieņemšanas atbalsta sistēmas integrētai klimata politikas izstrādei
1-08/10/2010 Fizikālās enerģētikas institūts
Konceptuāli atbalstīt
3.6 Pasākumi gaisa piesārņojuma samazināšanai ar daļiņām no biomasas sadedzināšanas individuālajā apkurē
1-08/16/2010 Baltijas Vides Forums
Noraidīt
3.7 Ilgtspējīga piepilsētas apdzīvojuma pārvaldība Pierīgas piemērs
1-08/17/2010 Rīgas plānošanas reģions
Noraidīt
3.8 Informācijas kampaņa par energoefektivitāti (EEFI)
1-08/11/2010 Rīgas Tehniskā universitāte
Noraidīt
3.9 Komunikācijas kampaņa Baltijas valstīs par bīstamām ķīmiskām vielām: NEREDZAMAIS KĻŪST REDZAMS "BaltInfoHaz"
1-08/15/2010 Baltijas Vides Forums
Konceptuāli atbalstīt
3.10 Aizsargājamo ainavu apvidi “Augšdaugava” un “Augšzeme”, sadarbība un sabiedrības rezonanse – saglabāšanas un attīstības garantija
1-08/20/2010 BATMAN
Noraidīt
3.11 Informatīvā kampaņa „Nē cilvēku izraisītiem mežu ugunsgrēkiem!”
1-08/12/2010 Vides projekti
Konceptuāli atbalstīt
3.12 Klimats – vides un ģimenes aktualitāte
1-08/18/2010 Madonas novada pašvaldība
Noraidīt
4. Izmaiņas projektu īstenošanā un finansējuma izlietojumā
4.1 Dabas koncertzāle 2010
1-08/157/2009 Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības Programmas birojs Latvijā
Apstiprināt izmaiņas
4.2 Bezsaimnieka bīstamo atkritumu Rīgā, Ūnijas ielā 8b un 8k-10 savākšana un utilizācija
1-08/130/2009 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Apstiprināt izmaiņas
4.3 Rīgas jūras līča un Kurzemes piekrastē Rīgas līcī ietekošo upju kontrole pavasara un rudens zvejas lieguma periodos
1-08/1081/2008 Engures ezera dabas parka fonds
Apstiprināt izmaiņas
4.4 Valsts vides dienesta inspektoru veselības apdrošināšana
1-08/147/2009 Valsts vides dienests
Piešķirt
4.5 Apsardzes sistēmas ierīkošana un nodrošināšana Zebrenes bīstamo atkritumu poligonā
1-08/161/2009 Valsts vides dienests
Piešķirt - 1 280.58 €
4.6 VVD dalības nodrošināšana ES vides institūciju asociācijā (IMPEL) un starptautiskās sadarbības aktivitātēs 2010.gadā
1-08/150/2009 Valsts vides dienests
Piešķirt - 2 134.31 €
4.7 Esošās vides monitoringa sistēmas darbības nodrošināšana, LR likumdošanā noteikto un starptautisko saistību izpilde
1-08/132/2009 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Apstiprināt izmaiņas
5. Dažādi
5.1 Dabisko biotopu aizsardzības pasākumi Durbes ezerā, realizējot ES direktīvu prasības
1-08/277/2003 Durbes novada dome
Atmaksāt fonda piešķirtos līdzekļus
5.2 Zivju monitorings
1-08/43/2008 Latvijas Zivju resursu aģentūra, VA
Pieņemt zināšanai
5.3 Par projektu 1-08/130/2009 un 1-08/134/2009 līdzekļu izlietošanas lietderības, efektivitātes un atbilstības pārbaudes veikšanas rezultātiem
Pieņemt zināšanai
5.4 Publiski pieejamas rekreācijas zonas izveide Valles pagasta centra mākslīgās ūdenskrātuves apkārtnē
1-08/3/2009 Valles pagasta padome
Piešķirt - 755.36 €
5.5 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi Valles ciemā, Dārza ielā.
1-08/4/2009 Valles pagasta padome
Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.