Fonda konsultatīvās padomes sēdes Nr. 1- 07.01.2016 rezultāti

1. Konkursā iesniegtie projektu iesniegumi finansējuma saņemšanai 2016.gadā no valsts budžeta apakšprogrammas "Nozares vides projekti"
1.1 Valsts vides dienesta nodarbināto apmācības Valsts administrācijas skolā
1-08/411/2015 Valsts vides dienests
Atbalstīt
Vērtējums - 78.57 %
1.2 Valsts vides dienesta darbinieku starpinstitūciju pieredzes apmaiņa atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanā
1-08/412/2015 Valsts vides dienests
Atbalstīt
Vērtējums - 80.95 %
1.3 Radioloģisko ierīču tehnisko parametru atbilstības kritēriju izstrāde
1-08/413/2015 Valsts vides dienests
Atbalstīt
Vērtējums - 76.19 %
1.4 Valsts vides dienesta veiktspējas paaugstināšana un starptautiskās sadarbības veicināšana vides aizsardzības jomā
1-08/414/2015 Valsts vides dienests
Atbalstīt
Vērtējums - 85.71 %
1.5 Sabiedrisko vides inspektoru kvalifikācijas paaugstināšana
1-08/415/2015 Valsts vides dienests
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 61.90 %
1.6 Lašu nārsta vietu uzraudzības un kontroles pastiprināšana
1-08/416/2015 Valsts vides dienests
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 64.29 %
1.7 Botānikas ekspozīcijas izveidošana Latvijas Dabas muzejā, II kārta
1-08/417/2015 Latvijas Dabas muzejs
Atbalstīt
Vērtējums - 88.89 %
1.8 Bīstamu ķīmisku vielu apsekojums Latvijas virszemes ūdeņos
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 83.33 %
1.9 Ieteikumi pašvaldībām par saistošo noteikumu izstrādi sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas jomā
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 76.19 %
1.10 Latvijas upju un ezeru kvalitātes novērtēšanas metožu starpvalstu saskaņošanas pabeigšana
Atbalstīt
Vērtējums - 95.24 %
1.11 Latvijai specifisko emisiju faktoru noteikšana koksni saturošam kurināmajam un mazām, sadzīvē izmantojamām un vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām.
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 83.33 %
1.12 Metodikas izstrāde piekrastes, pārejas un jūras ūdeņu eitrofikācijas stāvokļa novērtēšanai
Atbalstīt
Vērtējums - 85.71 %
1.13 VARAM starptautiskās sadarbības veicināšana un kapacitātes stiprināšana ķīmisko vielu pārvaldībā
Atbalstīt
Vērtējums - 64.29 %
1.14 Izvērtējums par Nagojas protokola tvērumu par nepieciešamību tam pievienoties
Atbalstīt
Vērtējums - 76.19 %
1.15 VARAM pārstāvniecības nodrošināšana starptautiskajās konferencēs
Atbalstīt
Vērtējums - 80.95 %
1.16 Izvērtējums par Dzīvotņu direktīvas, Putnu direktīvas un Vides atbildības direktīvas prasību pārņemšanu un to piemērošanu Latvijas normatīvajos aktos
Atbalstīt
Vērtējums - 73.81 %
1.17 Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalstītā pasākuma „Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā” uzsākšanai nepieciešamās projekta dokumentācijas izstrāde
Atbalstīt
Vērtējums - 80.95 %
1.18 Vides sektora rīcības plāna nozares apdraudējumu novēršanai izstrāde
Atbalstīt
Vērtējums - 59.52 %
1.19 Atbalsts zaļā publiskā iepirkuma prasību izstrādei un piemērošanai 2016.gadā
Atbalstīt
Vērtējums - 71.43 %
1.20 Info, metodikas, materiālu nodrošināšana semināra par ES politikas un nākotnes plāniem saistībā ar Vides atļauju izsniegšanas sistēmu, tās procedūru integrēšanu un paātrināšanu un atklātās lekcijas norisei par vides tiesību aktualitātēm Latvijā un ES
Atbalstīt
Vērtējums - 69.05 %
1.21 NBD pārtikas, aromātisko un ārstniecības augu kolekciju ekspozīcijas renovācija sabiedrības pieejamības un vides izglītības nodrošināšanai
1-08/402/2015 Nacionālais botāniskais dārzs
Atbalstīt
Vērtējums - 80.95 %
1.22 Latvijas floras reto un aizsargājamo kokaugu izpēte un ex situ kolekcijas papildināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai
1-08/439/2015 Nacionālais botāniskais dārzs
Atbalstīt
Vērtējums - 85.71 %
1.23 Latvijas aizsargājamo augu sugu ex situ saglabāšana un dažu sugu in situ izpēte
1-08/440/2015 Nacionālais botāniskais dārzs
Atbalstīt
Vērtējums - 83.33 %
1.24 Izzūdošo augu sugu populāciju dzīvotspējas novērtējums in situ salīdzinājumā ar in vitro iegūtajiem un Nacionālajā botāniskajā dārzā adaptētajiem augiem
1-08/441/2015 Nacionālais botāniskais dārzs
Atbalstīt
Vērtējums - 88.10 %
1.25 Ieraugi, atklāj, saglabā.
1-08/442/2015 Dabas aizsardzības pārvalde
Atbalstīt
Vērtējums - 66.67 %
1.26 Tehnisko risinājumu izstrāde biotopu atjaunošanas pasākumu uzsākšanai dabas liegumos “Randu pļavas” un “Liepājas ezers” un Rāznas Nacionālajā parkā
1-08/443/2015 Dabas aizsardzības pārvalde
Atbalstīt
Vērtējums - 85.71 %
1.27 Starptautiskā Jauno Reindžeru nedēļa / pieredzes apmaiņa Latvijas ĪADT
1-08/444/2015 Dabas aizsardzības pārvalde
Atbalstīt
Vērtējums - 78.57 %
1.28 Dabas aizsardzības pārvaldes veiktspējas stiprināšana dabas aizsardzības normatīvo aktu kontroles un aizsargjoslu aizsardzības jomās
1-08/445/2015 Dabas aizsardzības pārvalde
Atbalstīt
Vērtējums - 78.57 %
1.29 Teiču un Krustkalnu dabas rezervātu hidroloģiskā izpēte
1-08/446/2015 Dabas aizsardzības pārvalde
Atbalstīt
Vērtējums - 76.19 %
1.30 Aleju apsekošana un izvērtēšana
1-08/447/2015 Dabas aizsardzības pārvalde
Atbalstīt
Vērtējums - 87.30 %
2. Projekta iesniegums finansējuma saņemšanai no budžeta apakšprogrammas 21.20.00. "Iemaksas starptautiskajās organizācijās"
2.1 Budžeta apakšprogramma 21.20.00. „Iemaksas starptautiskajās organizācijās”
Atbalstīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.