Fonda konsultatīvās padomes sēdes Nr. 3- 12.02.2015 rezultāti

1. Vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība" aktivitātē "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības apsaimniekošanas pasākumu plānošana dabas daudzveidības saglabāšanai" 2015.gadā iesniegtie projektu iesniegumi
1.1 Dabas aizsardzības plānu izstrāde dabas liegumiem “Rušonu ezera salas” un “Lielais Pelečāres purvs”, un dabas aizsardzības plāna aktualizēšana dabas liegumam „Jašas-Bicānu ezers”
1-08/70/2015 Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Atbalstīt
Vērtējums - 24.00 %
1.2 Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam „Lubāna mitrājs”
1-08/28/2015 Latvijas Dabas fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 26.00 %
1.3 Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas piemineklim “Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi”
1-08/49/2015 Latvijas Dabas fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 27.00 %
1.4 Dabas aizsardzības plāna atjaunošana dabas liegumam "Lielupes grīvas pļavas"
1-08/50/2015 Latvijas Dabas fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 26.00 %
1.5 Dabas lieguma „Dūņezers” dabas aizsardzības plāna izstrāde
1-08/69/2015 Ūdensaina
Atbalstīt
Vērtējums - 25.00 %
1.6 Kalnezera mēreni mitro pļavu daudzveidības saglabāšana un apsaimniekošana
1-08/30/2015 Guvums
Neatbalstīt
2. Vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība" aktivitātē "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu ieviešana dabas daudzveidības saglabāšanai" 2015.gadā iesniegtie projektu iesniegumi
2.1 Abavas senlejas palieņu pļavas
1-08/29/2015 Abavas ielejas attīstības centrs
Atbalstīt
Vērtējums - 19.00 %
2.2 Pļavu biotopu atjaunošana Teiču un Krustkalnu dabas rezervātos
1-08/9/2015 Teiču dabas fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 18.00 %
2.3 Palieņu pļavu apsaimniekošana DP Pape
1-08/74/2015 Pasaules Dabas fonds
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 17.00 %
2.4 Ūdensputniem piemēroto ligzdošanas biotopu atjaunošana Engures ezera salās
1-08/2/2015 Engures ezera dabas parka fonds
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 12.00 %
3. Vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība" aktivitātē "Zivju resursu aizsardzības pasākumi" 2015.gadā iesniegtie projektu iesniegumi
3.1 Nārsta migrācija un barošanās vietu veidošana Meltnē 1 km garā posmā pētījuma formātā
1-08/67/2015 Zivju gani
Atbalstīt
Vērtējums - 29.00 %
3.2 Vizlas un Tirziņas upju straujteču atjaunošana
1-08/76/2015 Pagasta attīstības grupa "Vireši"
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 23.00 %
3.3 “Krāčupītes straujteču posmu attīrīšanas pasākumi lašveidīgo zivju nārsta vietu atjaunošanai, un Krāčupītes krastu sakopšana ainaviski vērtīgo skatu punktu veidošanai Kuldīgas novadā”
1-08/82/2015 Dabas spēka aģentūra
Atbalstīt
Vērtējums - 29.00 %
3.4 Zivju ceļa izbūve Virgulicas upes ‘’Silenieku dzirnavu’’ dambja slūžās
1-08/72/2015 FARIO
Atbalstīt
Vērtējums - 32.00 %
3.5 Zivju migrācijas ceļu atjaunošana Pēterupes upē Saulkrastu novadā
1-08/18/2015 Vidzemes zvejnieku biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 34.00 %
3.6 Zivju resursu aizsardzība Engures ezerā un Rīgas jūras līcī ietekošajās upēs - Grīvā, Rojā un Pilsupē pavasara un rudens zivju nārsta periodos
1-08/3/2015 Engures ezera dabas parka fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 28.00 %
3.7 Zivju resursu aizsardzība DP Pape
1-08/75/2015 Pasaules Dabas fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 33.00 %
3.8 Zivju resursu aizsardzība liegumu laikā Vidzemes piekrastē
1-08/20/2015 Vidzemes zvejnieku biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 30.00 %
3.9 Zivju resursu aizsardzības akcija „Dzīvais ūdens 2015”
1-08/14/2015 Latvijas Makšķernieku asociācija
Atbalstīt
Vērtējums - 33.00 %
4. Vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība" aktivitātē "Sugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai aktualizēšana indikatīvi norādītajām sugām" 2015.gadā iesniegtie projektu iesniegumi
4.1 Meža susura Dryomys nitedula aizsardzības plāna izstrāde
1-08/7/2015 Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Atbalstīt
Vērtējums - 27.00 %
4.2 Sugas aizsardzības plāna izstrāde mežirbei (Bonasa bonasia)
1-08/62/2015 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 25.00 %
5. Vadlīnijā "Atbildīgs dzīvesveids" 2015.gada janvārī iesniegtie projektu iesniegumi aktivitātē "Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem "
5.1 Cieceres raibā vasara
5.2 Vides aizsardzības nometne “Šī zeme- mājas mums visiem”
1-08/5/2015 atspulgs l
5.3 Zirgs kā videi draudzīgs, alternatīvs pārvietošanās līdzeklis
1-08/8/2015 Jātnieku sporta klubs "Demora"
5.4 Nometne „Piedzīvojumu virpulī”
1-08/11/2015 VALMIERAS SPORTA KLUBS
5.5 Mežezera piedzīvojums
1-08/16/2015 Latvijas Bērnu fonds, Nodibinājums
5.6 Vides izglītības nometne "Tērvetes dabas draugi"
1-08/17/2015 Augstkalnes vidusskola
5.7 Latgales ūdens bagātību mantojuma aizsardzība un saglabāšana
1-08/10/2015 Sofija
5.8 Vides izglītības nometne „Dabas draugi”
1-08/24/2015 Šķaunes pamatskola
5.9 Pētnieku lidojums Laurēnijā.
1-08/23/2015 Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrība
5.10 Jauno pētnieku lidojums Laurēnijā
1-08/26/2015 Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrība
5.11 BĒRNU UN JAUNIEŠU VASARAS NOMETNE „ASARĪTIS”
1-08/21/2015 Mālpils zivīm
5.12 Daba it visā tevi pavada
1-08/27/2015 Mārtiņa Fonds
5.13 Vides izglītības dienas nometne “ 3D – Domājošs dabas draugs”.
1-08/32/2015 Ogres sākumskola
5.14 99 piedzīvojumi dabā: mežs
1-08/15/2015 Tautskola "99 Baltie zirgi"
5.15 Dabas izziņas un atpūtas nometnes izveide Madonas pilsētas 1. vidusskolas sākumskolas skolēniem
1-08/35/2015 Madonas pilsētas 1.vidusskola
5.16 Bērnu ar īpašām vajadzībām vasaras diennakts nometne „Dabas dziednieciskais spēks”
1-08/39/2015 Autisma atbalsta punkts Rēzeknē
5.17 NEDĒĻA BEZ PILSĒTAS
1-08/46/2015 Iedvesmu pļava
5.18 Zaļā domāšana – katra cilvēka sirdsapziņa
1-08/41/2015 Mērsraga vidusskola
5.19 Gaujas bioloģiskās daudzveidības izpētes nometne
1-08/34/2015 Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola
5.20 Domā un dzīvo zaļi
1-08/51/2015 Cita Rīga
5.21 Diennakts nometne “Detektīvs Kalmess”
1-08/52/2015 Izglītības laboratorija
5.22 Bērnu nometne „Enerdžaizers”
1-08/53/2015 Neformālās izglītības atbalsta fonds
5.23 Es un mans Draugs
1-08/40/2015 Pāvulēni
5.24 Starptautiskā jauniešu vides nometne „Go Global – Go Green”
1-08/57/2015 Mēs-sabiedrībai
5.25 Viss pa viļņiem
1-08/48/2015 Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola
5.26 „Noķer vidi!” Bērnu un jauniešu vides nometne pilsētā un ārpus tās
1-08/56/2015 Sociālo pakalpojumu aģentūra
5.27 24. paralēle
1-08/58/2015 Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija
5.28 Putnu vērošana nometne Viesītē
1-08/60/2015 Sub Coeli
5.29 Zaļās ekspedīcijas pilsētā
1-08/59/2015 homo ecos:
5.30 Vides izglītības nometne “Zaļie Reindžeri”
1-08/38/2015 Andrupes pamatskola
5.31 Emociju virpulis dabā
1-08/135/2015 Atbalsts Valkas ģimenēm
6. Par projektiem, kuri iesniegti saskaņā ar nosacījumiem funkciju deleģējumu izpildei un nacionālas nozīmes projektu īstenošanai
6.1 Dabas koncertzāle 2015
1-08/169/2015 Dabas koncertzāle
Konceptuāli atbalstīt
6.2 Lielā Talka (2015. gads 25. aprīlis)
1-08/6/2015 Pēdas LV
Konceptuāli atbalstīt
6.3 „Zaļā sertifikāta” pretendentu pārbaude 2015. gadā
1-08/171/2015 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Konceptuāli atbalstīt
6.4 Datu ievākšana Eiropas ligzdojošo putnu atlantam 2015. gadā
1-08/1/2015 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Konceptuāli atbalstīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.