Fonda konsultatīvās padomes sēdes Nr. 9- 13.08.2015 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
1.1 Par darba kārtību
1.2 Fonda Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja atklāta ievēlēšana
1.3 Fonda Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieka atklāta ievēlēšana
2. Projektu konkursam finansējuma saņemšanai 2015.gadā no apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitāte "Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos izdevumos" iesniegtie projektu iesniegumi
2.1 Laikraksta "Kurzemes Vārds" pielikums "Zaļā istaba"
1-08/320/2015 Kurzemes Vārds
Atbalstīt
Vērtējums - 29.00 %
2.2 Rakstu sērija «Dzīvo zaļi»
1-08/317/2015 Žurnāls Santa
Atbalstīt
Vērtējums - 34.50 %
2.3 „Ko iesākt ar atkritumiem?”
1-08/318/2015 Žurnāls Santa
Atbalstīt
Vērtējums - 25.00 %
2.4 Dabas vērtību saglabāšana privāto meža īpašumu apsaimniekošanā
1-08/321/2015 Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs
Atbalstīt
Vērtējums - 33.00 %
2.5 „Atbildīgs un videi draudzīgs dzīvesveids”
1-08/316/2015 Dienas Nākotnes fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 31.50 %
2.6 „Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu Rīgas Apriņķa Avīzē”
1-08/322/2015 Rīgas Apriņķa avīze
Atbalstīt
Vērtējums - 23.00 %
2.7 ielikums „Zaļā Latvija”
1-08/323/2015 Lauku avīze
Atbalstīt
Vērtējums - 34.50 %
2.8 Dabas parks
1-08/315/2015 Abavas ielejas attīstības centrs
Atbalstīt
Vērtējums - 36.00 %
2.9 Ilgtspējīga būvniecība - efektīvs ceļš uz ilgtspējīgu vides resursu izmantojumu
1-08/340/2015 Building Design and Construction Council (BDCC)
Atbalstīt
Vērtējums - 24.50 %
2.10 Latvija – tīra gaisa avots
1-08/342/2015 Zaļais circenis
Atbalstīt
Vērtējums - 37.50 %
2.11 Vesels mežs – vesela vide
1-08/343/2015 Zaļais circenis
Atbalstīt
Vērtējums - 37.00 %
2.12 Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata (Справочник по экологическому строительству)
1-08/330/2015 Reklāmas aģentūra REBES
Atbalstīt
Vērtējums - 21.00 %
2.13 Žurnāls «Pārvaldnieks» kā iedzīvotāju izpratnes un attieksmes veidotājs par atbildīgu un ilgtspējīgu īpašumu apsaimniekošanu
1-08/329/2015 Žurnālu serviss
Atbalstīt
Vērtējums - 31.00 %
2.14 „Vides aizsardzība: sabiedrības un indivīda atbildība”
1-08/350/2015 Dienas žurnāli
Atbalstīt
Vērtējums - 33.00 %
2.15 „Latvijas dabas rezervāti – vēsture un mūsdienas”
1-08/349/2015 Dienas žurnāli
Atbalstīt
Vērtējums - 17.50 %
2.16 Latvijas vide: gaiss, zeme, ūdens. Bagātības, problēmas un iespējas
1-08/348/2015 Dienas žurnāli
Atbalstīt
Vērtējums - 27.00 %
2.17 „LATVIJAS VIDE: gaiss, zeme, ūdens. Bagātības, problēmas un iespējas.”
1-08/347/2015 Dienas žurnāli
Atbalstīt
Vērtējums - 30.00 %
2.18 „LATVIJAS VIDE: gaiss, zeme, ūdens. Bagātības, problēmas un iespējas.”
1-08/346/2015 Dienas žurnāli
Atbalstīt
Vērtējums - 28.50 %
2.19 „Latvijas lielāko pilskalnu mīti”
1-08/345/2015 Dienas žurnāli
Atbalstīt
Vērtējums - 17.25 %
2.20 „Sargājam vidi”
1-08/344/2015 Dienas žurnāli
Atbalstīt
Vērtējums - 42.00 %
2.21 Informētība un izglītošana — vides aizsardzības problēmu risinājuma pamats
1-08/357/2015 Brīvā Daugava
Atbalstīt
Vērtējums - 30.50 %
2.22 Sabiedrības ilgtspējīga izglītošana par atbildīgu dzīves veidu ar zaļo un videi draudzīgu iepirkumu starpniecību
1-08/355/2015 LIBERA
Atbalstīt
Vērtējums - 29.67 %
3. Projektu konkursam finansējuma saņemšanai 2015.gadā no apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitāte "Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu TV un radio raidījumos" iesniegtie projektu iesniegumi
3.1 Rubriku izstrāde par atbildīgu dzīvesveidu raidījumā „Preses Klubs”
1-08/311/2015 TV Latvija
Atbalstīt
Vērtējums - 34.50 %
3.2 Vides raidījumu cikls "Kā pieci pirksti"
1-08/319/2015 TV Kurzeme
Atbalstīt
Vērtējums - 26.00 %
3.3 LTV raidījuma “Seičas” (“Tagad”) vides sadaļa “Zaļā patruļa”
1-08/336/2015 Finger Film Production
Atbalstīt
Vērtējums - 35.00 %
3.4 ES VARU BŪT ZAĻŠ
1-08/331/2015 Vidzemes televīzija
Atbalstīt
Vērtējums - 36.00 %
3.5 Apkārt lielākajiem Latgales ezeriem
1-08/338/2015 Lietišķā Latgale
Atbalstīt
Vērtējums - 31.50 %
3.6 Raidījumu cikla „Arī vide ir stils” izveidošana un atskaņošana Kurzemes Radio
1-08/358/2015 Kurzemes Radio
Atbalstīt
Vērtējums - 33.50 %
3.7 Harmonijā ar dabu
1-08/326/2015 Super FM
Atbalstīt
Vērtējums - 28.67 %
4. Projektu konkursam finansējuma saņemšanai 2015.gadā no apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" vadlīnijas "Multisektoriālie projekti” aktivitātē "Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai" iesniegtie projekti
4.1 Konceptuāls pamatojums tiesību normu par publisko ūdenstilpju nomu izstrādei
1-08/341/2015 Baltijas Vides Forums
Atbalstīt
Vērtējums - 31.00 %
4.2 Ligzdojošo putnu maršrutu uzskaišu ievade, analīze un attēlošana portālā Dabasdati.lv
1-08/335/2015 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 27.00 %
4.3 Smiltāja neļķes (Dianthus arenarius L.) Latvijas populācijas pētījums sugas ilgtspējīgai saglabāšanai
1-08/333/2015 Latvijas ģenētiķu un selekcionāru biedrība (LĢSB)
Atbalstīt
Vērtējums - 24.00 %
4.4 Komplekss izvērtējums par sociāli-ekonomiski pamatotiem SEG emisiju samazināšanas risinājumiem klimata politikas ieviešanai
1-08/339/2015 Baltijas Vides Forums
Atbalstīt
Vērtējums - 25.00 %
4.5 Valsts vides dienesta personāla kvalifikācijas paaugstināšana autoservisu pārbaudes veikšanai
1-08/337/2015 Auto Asociācija
Neatbalstīt
4.6 Latvijas kūdras atradņu datu kvalitātes analīze, ieteikumu sagatavošana to uzlabošanai un izmantošanai valsts stratēģijas pamatdokumentu sagatavošanā
1-08/334/2015 homo ecos:
Atbalstīt
Vērtējums - 25.00 %
4.7 Vides apziņa, attieksme un rīcība: Valmieras pilsētas vides politikas novērtējums
1-08/362/2015 Gaujaskrastu griezes
Atbalstīt
Vērtējums - 20.00 %
4.8 Atjaunojamo energoresursu izmantošana vides kvalitātes uzlabošanai
1-08/328/2015 Fizikālās enerģētikas institūts
Atbalstīt
Vērtējums - 22.00 %
4.9 Ar pašvaldībām saskaņotu pasākumu izstrāde atsevišķu nozīmīgu ezeru ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanai līdz labai un ekoloģiskās drošības paaugstināšanai
1-08/351/2015 Latvijas ezeri
Atbalstīt
Vērtējums - 24.00 %
4.10 Energoefektivitātes pasākumu izvērtējums un to ietekmi uz telpu mikroklimatu tipveida pirmsskolas izglītības iestādēm Latvijā
1-08/332/2015 Passive House Latvija
Atbalstīt
Vērtējums - 20.00 %
4.11 Ārstniecisko dūņu krājumi, to izmantošanas un reģenerācijas iespējas
1-08/352/2015 Ķemeru nacionālā parka fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 21.00 %
4.12 Sērūdeņradi saturošo pazemes ūdeņu izplatība un to aizsardzības nodrošināšana
1-08/353/2015 Ķemeru nacionālā parka fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 23.00 %
4.13 SEG emisiju samazināšanas pasākumu kopas noteikšana un optimālas emisiju stratēģijas novērtēšana Latvijas ne-ETS sektoram
1-08/356/2015 Fizikālās enerģētikas institūts
Atbalstīt
Vērtējums - 23.00 %
4.14 Datu iegūšana un apkopošana par jūras piekrastes biotopiem raksturīgo īpaši aizsargājamo augu sugu atradnēm
1-08/325/2015 Latvijas Universitāte
Atbalstīt
Vērtējums - 28.00 %
4.15 Sabiedrības informēšana par Latvijas virszemes ūdeņu kvalitāti, tās mainību un nepieciešamiem aizsardzības pasākumiem
1-08/314/2015 Latvijas Universitāte
Atbalstīt
Vērtējums - 20.00 %
4.16 Upju dati - labākai ūdeņu pārvaldībai
1-08/361/2015 Ūdensaina
Atbalstīt
Vērtējums - 22.00 %
5. Iesniegtie projektu pieteikumi finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.