Fonda konsultatīvās padomes sēdes Nr. 8- 27.12.2013 rezultāti

1. Projektu konkursā "Nozares vides projekti" finansējuma saņemšanai 2014.gadā iesniegtie projekti
1.1 Latvijas aizsargājamo augu sugu ex situ saglabāšana un dažu sugu in situ izpēte
1-08/157/2013 Nacionālais botāniskais dārzs
Atbalstīt
Vērtējums - 23.00 %
1.2 Iedzeltenās stāvlapu dzegužpirkstītes (Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca) inventarizācija un izpēte Latvijā aizsardzības pasākumu izstrādāšanai
1-08/158/2013 Nacionālais botāniskais dārzs
Atbalstīt
Vērtējums - 20.00 %
1.3 Latvijas floras reto un apdraudēto sugu ex situ kolekcijas papildināšana un ekspozīciju izveide bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un izpētei
1-08/159/2013 Nacionālais botāniskais dārzs
Atbalstīt
Vērtējums - 28.00 %
1.4 Ekspozīcijas „Latvijas ģeoloģija” izveidošana Latvijas Dabas muzejā 2.kārta
1-08/177/2013 Latvijas Dabas muzejs
Atbalstīt
Vērtējums - 30.00 %
1.5 Vides izglītības pasākumu organizēšana Latvijas Dabas muzejā un novados. Ceļojošās izstādes "Dziļāk mežā!" izveidošana
1-08/178/2013 Latvijas Dabas muzejs
Atbalstīt
Vērtējums - 22.00 %
1.6 Latvijas Dabas muzeja personāla kvalifikācijas celšanas apmācības Līvānu novadā un Daugavpils novadā
1-08/179/2013 Latvijas Dabas muzejs
Atbalstīt
Vērtējums - 22.00 %
1.7 Sabiedrības izglītošanas pasākumi aizsargājamo ainavu apvidū „Augšdaugava”
1-08/160/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atbalstīt
Vērtējums - 26.00 %
1.8 Brīvprātīgais darbs Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās – jauna pieeja vides izglītības rezultātu ilgtspējas veicināšanā
1-08/161/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atbalstīt
Vērtējums - 25.00 %
1.9 Informatīvie materiāli dabas izglītībai un aizsardzībai
1-08/162/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atbalstīt
Vērtējums - 20.00 %
1.10 1973.gada Vašingtonas konvencijas par tirdzniecību ar apdraudētajām dzīvnieku un augu sugām (CITES) ieviešana Latvijā
1-08/163/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atbalstīt
Vērtējums - 24.00 %
1.11 Dabas aizsardzības popularizēšana ar efektīvu komunikācijas kanālu starpniecību
1-08/164/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atbalstīt
Vērtējums - 26.00 %
1.12 Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku kvalifikācijas celšana
1-08/165/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atbalstīt
Vērtējums - 26.00 %
1.13 Dabas izglītības centru popularizēšana un attīstīšana
1-08/166/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 18.00 %
1.14 Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu apmācība
1-08/167/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atbalstīt
Vērtējums - 24.00 %
1.15 Ģeoloģisko dabas pieminekļu izvērtēšana un priekšlikumu sagatavošana robežu kļūdu labošanai
1-08/168/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atbalstīt
Vērtējums - 27.00 %
1.16 Priekšizpēte, lai izvērtētu esošo un potenciālo ĪADT atbilstību pašreizējam statusam
1-08/169/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atbalstīt
Vērtējums - 26.00 %
1.17 Aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju fiskālās ietekmes uz vietējo pašvaldību ekonomiku novērtējums
1-08/170/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atbalstīt
Vērtējums - 28.00 %
1.18 Ūdensputnu mākslīgo ligzdvietu atjaunošana dabas liegumā „Lubāna mitrājs”
1-08/171/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 17.00 %
1.19 Medības Latvijas nacionālajos parkos
1-08/172/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atbalstīt
Vērtējums - 26.00 %
1.20 Meliorācijas sistēmas hidroloģiskās izpētes analīze un optimāla hidroloģiskā režīma nodrošināšana Smārdes pagasta Kūdras ciema apkārtnē
1-08/173/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 18.00 %
1.21 Rāznas un Lubāna ezeru eitrofikācijas ierosinātu vides problēmu risināšanas stratēģijas izstrāde
1-08/174/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atbalstīt
Vērtējums - 22.00 %
1.22 Šepkas upes straujteču atjaunošana un biotopa kvalitātes uzlabošana
1-08/175/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atbalstīt
Vērtējums - 23.00 %
1.23 Slīteres nacionālā parka, Teiču dabas rezervāta un Krustkalnu dabas rezervāta dabisko zālāju apsaimniekošanas plānu ieviešana
1-08/176/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atbalstīt
Vērtējums - 27.00 %
1.24 Prioritārās rīcības programmas (Prioritised action framework - PAF) un Bioloģiskās daudzveidības konvencijas Piektā nacionālā ziņojuma tulkošana
Atbalstīt
Vērtējums - 29.00 %
1.25 Sākotnējais radona novērtējums Latvijas teritorijā
Atbalstīt
Vērtējums - 26.00 %
1.26 Kapacitātes paaugstināšana LIFE projektu sagatavošanā un īstenošanā Latvijā
Atbalstīt
Vērtējums - 25.00 %
1.27 Priekšizpēte pasākumu programmas izstrādei laba jūras vides stāvokļa panākšanai
Atbalstīt
Vērtējums - 29.00 %
1.28 Metodikas izstrāde mājsaimniecībās izmantoto apkures iekārtu radīto emisiju gaisā novērtējuma veikšanai pilsētās ar gaisa kvalitātes problēmām
Atbalstīt
Vērtējums - 25.00 %
1.29 Kapacitātes stiprināšana zaļā publiskā iepirkuma veicināšanai
Atbalstīt
Vērtējums - 22.00 %
1.30 Informatīvais buklets par klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumiem Latvijā 2014.-2020. adā
Atbalstīt
Vērtējums - 27.00 %
1.31 Sabiedrības iesaiste klimata pārmaiņu samazināšanas un oglekļa mazietilpīgas attīstības politikas veidošanā Latvijā
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 19.00 %
1.32 Novērtējums par melno un krāsaino metālu lūžņos esošā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu daudzumu un veidiem
Atbalstīt
Vērtējums - 28.00 %
1.33 Kvalitātes kritēriji bioloģisko atkritumu un bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostam/fermentācijas atliekām, lai veicinātu to izmantošanu tautsaimniecībā
Atbalstīt
Vērtējums - 23.00 %
1.34 Iekšzemes virszemes ūdeņu (upju un ezeru) bioloģiskās kvalitātes novērtēšanas metožu attīstība
Atbalstīt
Vērtējums - 28.00 %
1.35 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas stenda iekārtojums 10. starptautiskajā enerģētikas, energoefektivitātes, infrastruktūras un vides tehnoloģiju izstādē „Vide un Enerģija 2014”
Atbalstīt
Vērtējums - 24.00 %
1.36 VVD Lielrīgas RVP personāla apmācības seminārs par aktualitātēm un problēmām atkritumu apsaimniekošanas jomā, to identificēšana un problēmjautājumu risināšana savstarpējā sadarbībā ar LASUA
1-08/155/2013 Valsts vides dienests
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 17.00 %
1.37 Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes darbinieku apmācības par gaisa piesārņojuma izkliedes aprēķina datorprogrammu pielietošanu un vides trokšņa novērtēšanu
1-08/156/2013 Valsts vides dienests
Atbalstīt
Vērtējums - 22.00 %
1.38 Informatīvi izglītojošu pasākumu cikls „Ventspils reģionālajai vides pārvaldei - 25. Vēsture un pieredze vides aizsardzības sistēmas veidošanā.”
1-08/180/2013 Valsts vides dienests
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 19.50 %
1.39 Konvencijas par ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu ieviešana Latvijā
1-08/181/2013 Valsts vides dienests
Atbalstīt
Vērtējums - 23.00 %
1.40 Konkurss „Dzīvo zaļi” Dienvidkurzemes skolu skolēniem
1-08/182/2013 Valsts vides dienests
Atbalstīt
Vērtējums - 27.00 %
1.41 Personāla apmācība un vides pārvaldības pieredzes apmaiņa Baltijas jūras un Melnās jūras resursu ilgtspējīgas izmantošanas kontrolē
1-08/183/2013 Valsts vides dienests
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 19.00 %
1.42 Baltijas jūras valstu (Latvijas, Lietuvas un Igaunijas) vides institūciju sadarbības pasākumi - konference vienotas pieejas veidošanā piesārņojuma novēršanā
1-08/184/2013 Valsts vides dienests
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 12.00 %
1.43 Valsts vides dienesta kapacitātes paaugstināšana starptautiskajā vides institūciju sadarbības tīklā (IMPEL) 2014.gadā
1-08/185/2013 Valsts vides dienests
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 15.00 %
1.44 Valsts vides dienesta vispārējās apmācības sistēmas izstrāde un ieviešana
1-08/186/2013 Valsts vides dienests
Atbalstīt
Vērtējums - 28.00 %
1.45 Helsinku komisijas Jūrlietu grupas ikgadējā sanāksme HELCOM MARITIME 14/2014
1-08/187/2013 Valsts vides dienests
Atbalstīt
Vērtējums - 22.00 %
1.46 Starptautiskās Baltijas jūras naftas avāriju seku likvidācijas mācības BALEX DELTA 2014
1-08/188/2013 Valsts vides dienests
Atbalstīt
Vērtējums - 22.00 %
1.47 Lašveidīgo zivju sugu genofonda saglabāšana
1-08/189/2013 Valsts vides dienests
Atbalstīt
Vērtējums - 25.00 %
1.48 Valsts vides dienesta ierēdņu un darbinieku apmācības Valsts administrācijas skolā
1-08/190/2013 Valsts vides dienests
Atbalstīt
Vērtējums - 20.00 %
1.49 Radiācijas un kodoldrošības jomas literatūras, publikāciju un zinātniski pētniecisko darbu sasistematizēšana un bibliotēkas izveidošana.
1-08/191/2013 Valsts vides dienests
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 18.00 %
1.50 Baltijas valstu regulatoru seminārs radiācijā un kodoldrošībā
1-08/192/2013 Valsts vides dienests
Atbalstīt
Vērtējums - 27.00 %
1.51 Angļu valodas apmācības Valsts vides dienesta nodarbinātajiem
1-08/193/2013 Valsts vides dienests
Atbalstīt
Vērtējums - 24.00 %
1.52 Apmācība personāla profesionālās kvalifikācijas celšanai
1-08/194/2013 Valsts vides dienests
Atbalstīt
Vērtējums - 22.00 %
1.53 Pētījumu veikšana jūras barības ķēdēs
1-08/195/2013 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Atbalstīt
Vērtējums - 29.00 %
1.54 Latvijas piekrastes un pārejas ūdeņu (Baltijas jūras) bioloģisko kvalitātes elementu (fitoplanktona, makrofītu, bentosa bezmugurkaulnieku faunas, zivju) klašu robežu izstrāde (ES Ūdens Struktūrdirektīva 2000/60/EK)
1-08/196/2013 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Atbalstīt
Vērtējums - 32.00 %
1.55 Latvijas upju slodžu modelēšana
1-08/197/2013 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Atbalstīt
Vērtējums - 21.00 %
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.