Fonda konsultatīvās padomes sēdes Nr. 5- 21.12.2011 rezultāti

1. Latvijas vides aizsardzības fonda 2012 gada darbības prioritātes
1.1 Fonda padomes priekšsēdētāja uzruna
1.2 KP viedoklis par Fonda turpmākās darbības prioritātēm
2. Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vēlēšanas
2.1 Fonda Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja kandidatūru izvirzīšana
2.2 Fonda Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja atklāta ievēlēšana
3. Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas
3.1 Fonda Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieka kandidatūru izvirzīšana
3.2 Fonda Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieka atklāta ievēlēšana
4. Iesniegto projektu finansējuma saņemšanai no budžeta apakšprogrammas "Nozares vides projekti" izskatīšana
4.1 Interaktīva informācijas stenda izveide Latvijas Dabas muzejā
1-08/35/2011 Latvijas Dabas muzejs
4.2 Individuālā projekta „Vides izglītības programmu un „zaļās” skolas izveide Latvijas Dabas muzejā” īstenošanas laikā iepirktā aprīkojuma uzturēšanas un saglabāšanas izdevumiem nepieciešamo finanšu līdzekļu saņemšana
1-08/36/2011 Latvijas Dabas muzejs
4.3 Transportlīdzekļu (automobiļu) noma Dabas aizsardzības pārvaldes centrālo un teritoriālo struktūrvienību darbības nodrošināšanai
1-08/32/2011 Dabas aizsardzības pārvalde
4.4 Dabas aizsardzības pārvaldes vides valsts inspektoru veselības apdrošināšana
1-08/33/2011 Dabas aizsardzības pārvalde
4.5 1973.gada Vašingtonas konvencijas par tirdzniecību ar apdraudētajām dzīvnieku un augu sugām (CITES) ieviešana Latvijā
1-08/34/2011 Dabas aizsardzības pārvalde
4.6 Latvijas floras reto un apdraudēto sugu ex situ kolekcijas ekspozīciju izveide bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un vides izglītībai
1-08/37/2011 Nacionālais botāniskais dārzs
4.7 Latvijas izzūdošo augu sugu ex situ saglabāšana un dažu sugu in situ izpēte
1-08/38/2011 Nacionālais botāniskais dārzs
4.8 NBD interaktīvo materiālu izstrāde vides izglītībā
1-08/39/2011 Nacionālais botāniskais dārzs
4.9 Līdzdalība Eiropas Savienības vides un dabas aizsardzības politikas un normatīvo aktu izstrādes procesā
1-08/24/2011 VARAM
4.10 Līdzdalība jaunajā Eiropas Savienības bioģeogrāfiskajā procesā
1-08/30/2011 VARAM
4.11 VVD dalības nodrošināšana ES vides institūciju asociācijā (IMPEL) un starptautiskās sadarbības aktivitātēs 2012.gadā
1-08/25/2011 Valsts vides dienests
4.12 Analīžu nodrošinājums vides avāriju gadījumos
1-08/26/2011 Valsts vides dienests
4.13 Valsts vides dienesta inspektoru veselības apdrošināšana
1-08/27/2011 Valsts vides dienests
4.14 Zvejas kontroles informācijas sistēmu pilnveidošana atbilstoši lietotāju un ES prasībām
1-08/28/2011 Valsts vides dienests
4.15 Automobiļu noma Valsts vides dienesta vajadzībām
1-08/29/2011 Valsts vides dienests
4.16 Vides pārraudzības valsts biroja kā apelācijas institūcijas kapacitātes palielināšana.
1-08/23/2011 Vides pārraudzības valsts birojs
5. Ārpus projektu konkursiem iesniegto projektu finansējuma saņemšanai no budžeta apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" izskatīšana
5.1 Latvijas ūdeņu monitoringa programmas īstenošana 2012.gadā
1-08/31/2011 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
6. Iesniegto projektu finansējuma saņemšanai no budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" apakšprogrammām izskatīšana
6.1 Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana
1-08/40/2011 VARAM
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.