Fonda konsultatīvās padomes sēdes Nr. 2- 24.01.2019 rezultāti

1. Par projektu, kurš iesniegts saskaņā ar nosacījumiem funkciju deleģējumu izpildei un nacionālās nozīmes projektu īstenošanai
1.1 Dabas koncertzāle 2019
1-08/2/2019 Dabas koncertzāle
Konceptuāli atbalstīt
2. Vadlīnijā „Ūdeņu aizsardzība” aktivitāte „Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai” iesniegtie projektu iesniegumi
2.1 Gulbenes novada publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāna izstrāde
1-08/374/2018 Gulbenes novada pašvaldība
Vērtējums - 86.67 %
2.2 Saldus ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde
1-08/375/2018 Saldus novada pašvaldība
Vērtējums - 90.00 %
2.3 Publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāns Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā 2019.-2025.gadam
1-08/377/2018 Lielvārdes novada pašvaldība
Vērtējums - 55.56 %
2.4 Pabažu ezera apsaimniekošanas plāna izstrādāšana
1-08/379/2018 Sējas novada dome
Vērtējums - 50.00 %
2.5 Lielupes upes posma dziļuma kartes izstrāde
1-08/380/2018 Jelgavas novada pašvaldība
Vērtējums - 30.00 %
2.6 Lielupes upes posmā esošo zivju resursu izpēte un analīze
1-08/381/2018 Jelgavas novada pašvaldība
Vērtējums - 36.67 %
2.7 Augstrozes Lielezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde
1-08/382/2018 Limbažu novada pašvaldība
Vērtējums - 80.00 %
2.8 Lielupes upes gultnē ievietotā gāzes pārvada ietekme uz applūstošajām teritorijām, applūšanas risku mazināšanas iespējas
1-08/383/2018 Jelgavas novada pašvaldība
Vērtējums - 57.78 %
2.9 Bicānu ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstāde
1-08/385/2018 Riebiņu novada dome
Vērtējums - 80.00 %
2.10 Burtnieka ezera ekspluatācijas noteikumu izstrāde
1-08/386/2018 Burtnieku novada pašvaldība
Vērtējums - 60.00 %
2.11 Engures novada jūras piekrastes joslas apsaimniekošanas plāna izstrāde 2020.-2025.gadam
1-08/387/2018 Engures novada dome
Vērtējums - 23.33 %
2.12 Saukas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde
1-08/388/2018 Viesītes novada pašvaldība
Vērtējums - 86.67 %
2.13 Lielās Juglas apsaimniekošanas plāna izstrāde
1-08/389/2018 Ropažu novada pašvaldība
Vērtējums - 66.67 %
2.14 Lizdoles ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde
1-08/390/2018 Smiltenes novada dome
Vērtējums - 80.00 %
2.15 Gaujas upes telpiskās attīstības plāna izstrāde Cēsu novada teritorijā
1-08/391/2018 Cēsu novada pašvaldība
Vērtējums - 83.33 %
2.16 Lobes ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde
1-08/392/2018 Ogres novada pašvaldība
Vērtējums - 63.33 %
2.17 Dabas lieguma “Durbes ezera pļavas” (Natura 2000) dabas aizsardzības plāna izstrādāšana
1-08/393/2018 Durbes novada dome
Vērtējums - 86.67 %
2.18 Jūdažu ezera ihtiofaunas izpēte un Jūdažu ezera apsaimniekošanas plāna papildināšana ar Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem
1-08/394/2018 Siguldas novada pašvaldība
Vērtējums - 60.00 %
2.19 Daugavas upes apsaimniekošanas plāna izstrāde Daugavpils novada teritorijā
1-08/400/2018 Daugavpils novada dome
Vērtējums - 73.33 %
2.20 Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Tāšu ezers”
1-08/376/2018 Grobiņas novada dome
Vērtējums - 76.67 %
3. Vadlīnijā „Ūdeņu aizsardzība” aktivitāte „Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība” iesniegtie projektu iesniegumi
3.1 Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Tāšu ezers”
1-08/376/2018 Grobiņas novada dome
Vērtējums - 92.50 %
3.2 Infrastruktūras attīstība Limbažu Lielezera peldvietā
1-08/395/2018 Limbažu novada pašvaldība
Vērtējums - 90.00 %
3.3 Infrastruktūras izveide antropogēnās slodzes samazināšanai pie Abavas upes Kandavā
1-08/407/2018 Kandavas novada dome
Vērtējums - 90.00 %
3.4 Balvu ezera krasta labiekārtošana
1-08/408/2018 Balvu novada pašvaldība
Vērtējums - 52.50 %
3.5 Publiskās piekļuves nodrošināšana Lizdoles ezeram
1-08/406/2018 Smiltenes novada dome
Vērtējums - 82.50 %
3.6 Infrastruktūras izveide un atjaunošana publisko ūdeņu – Gaujas upes pieejamības nodrošināšanai Strenču pilsētā, 2. kārta
1-08/405/2018 Strenču novada dome
Vērtējums - 92.50 %
3.7 Gājēju laipas uz jūru izveidošana Upesgrīvas pagastā
1-08/404/2018 Mērsraga novada pašvaldība
Vērtējums - 90.00 %
3.8 Viļakas ezera krasta un salas apsaimniekošanas un labiekārtošanas darbu veikšana
1-08/402/2018 Viļakas novada dome
Vērtējums - 85.00 %
3.9 Ezera ekoloģiskās kvalitātes uzlabošana Kuldīgas novada publiskās ūdenstilpēs – Lielā Nabas, Mazā Nabas un Vilgāles ezerā
1-08/397/2018 Kuldīgas novada pašvaldība
Vērtējums - 70.00 %
3.10 Baļotes ezera apsaimniekošanas pasākumu veikšana
1-08/399/2018 Krustpils novada pašvaldība
Vērtējums - 65.00 %
3.11 Sventājas upes ielejas un “Leju svētavota” labiekārtošana
1-08/396/2018 Rucavas novada dome
Vērtējums - 67.50 %
3.12 Laivu ielaišanas vietas izveide Saldus ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības nodrošināšanai
1-08/417/2018 Saldus novada pašvaldība
Vērtējums - 80.00 %
3.13 Labiekārtotas, publiskas piekļuves vietas izveide Durbes ezeram
1-08/414/2018 Durbes novada dome
Vērtējums - 70.00 %
3.14 Dubnas upes pieejamības nodrošināšana Līvānu pilsētas robežās un laivu ielaišanas vietu izveide
1-08/418/2018 Līvānu novada dome
Vērtējums - 80.00 %
3.15 Jūras piekrastes praktiskā pārvaldība Bernātu dabas parkā
1-08/415/2018 Nīcas novada dome
Vērtējums - 87.50 %
3.16 Jaunas infrastruktūras izveide Remtes ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai
1-08/413/2018 Brocēnu novada pašvaldība
Vērtējums - 80.00 %
3.17 Ventas upes straujteču biotopu rekultivācija Kuldīgā
1-08/416/2018 Kuldīgas novada pašvaldība
Vērtējums - 88.33 %
3.18 Vaidavas ezera infrastruktūras sakārtošana, antropogēnās slodzes mazināšanai
1-08/412/2018 Kocēnu novada dome
Vērtējums - 90.00 %
3.19 Burtnieka ezera piekrastes pieejamību veicinošas un antropogēno slodzi samazinošas infrastruktūras izbūve
1-08/410/2018 Burtnieku novada pašvaldība
Vērtējums - 67.50 %
3.20 Publisko ezeru vides pieejamības nodrošināšana Daugavpils novadā
1-08/420/2018 Daugavpils novada dome
Vērtējums - 72.50 %
3.21 Pieejas uzlabošana kāpu zonā Ventspils pilsētas pludmalē
1-08/409/2018 Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"
Vērtējums - 85.00 %
3.22 Rīgas jūras līča piekrastes apsaimniekošana un infrastruktūras izveide Engures novada teritorijā
1-08/398/2018 Engures novada dome
Vērtējums - 77.50 %
3.23 Infrastruktūras pilnveidošana un atjaunošana Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas pilsētā
1-08/401/2018 Jūrmalas pilsētas dome
Vērtējums - 72.50 %
3.24 Laivu nolaišanas vietas uzlabošana Alūksnes ezerā
1-08/419/2018 Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA”
Vērtējums - 85.00 %
3.25 Peldēšanās vietas “Vējiņš” infrastruktūras uzlabošana un pieejamības nodrošināšana Alūksnes ezerā
1-08/421/2018 Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA”
Vērtējums - 82.50 %
3.26 Publiski pieejamās ūdens tūristu apmetnes vietas drošības un vides pieejamības pakalpojumu paaugstināšana Ogresgala pagastā
1-08/411/2018 Ogres novada pašvaldība
Vērtējums - 85.00 %
3.27 Informatīvi izglītojošs raidījumu cikls
1-08/423/2015 SIA "DK Media"
Vērtējums - 70.00 %
4. Par konkursa nolikumu vadlīnijā „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē „Periodisko izdevumu tematisko sadaļu (publikāciju) veidošana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu”
4.1 Aktivitāte „Periodisko izdevumu tematisko sadaļu (publikāciju) veidošana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu"
5. Par konkursa nolikumu vadlīnijā „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē „Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu radio raidījumos„
5.1 Aktivitāte „Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu radio raidījumos"
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.