Fonda konsultatīvās padomes sēdes Nr. 10- 12.04.2018 rezultāti

1. Vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitāte „Sugu un biotopu aizsardzības plānu ieviešana”
1.1 Mikrolieguma Kokneses prospektā, Rīgā, sakopšana
1-08/287/2018 Rīgas domes Mājokļu un vides departments
Atbalstīt
Vērtējums - 88.10 %
1.2 Brūnā lāča populācijas stāvokļa monitoringa uzlabošana Latvijā ar molekulārās ģenētikas metodēm
1-08/290/2018 Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”
Atbalstīt
Vērtējums - 88.10 %
1.3 Atbildīgo speciālistu apmācība plēsēju sugas indentificēšanai lauksaimniecības dzīvniekiem nodarīto postījumu gadījumos, kas ietver dabā atstāto pazīmju pārbaudes prasmes un paraugu ievākšanu DNS analīzēm
1-08/291/2018 Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”
Atbalstīt
Vērtējums - 92.90 %
1.4 Mežirbes sugas aizsardzības plāna ieviešanas I kārta
1-08/292/2018 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 88.10 %
1.5 Eirāzijas lūša (Lynx lynx) labvēlīga populācijas aizsardzības statusa nodrošināšana, ieviešot neinvazīvās monitoringa metodes un izstrādājot medību ētikas kodeksu
1-08/293/2018 Latvijas Mednieku savienība
Atbalstīt
Vērtējums - 85.70 %
1.6 Biotopa „Parkveida pļavas un ganības 6530*” aizsardzības plānā paredzēto apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumos „Lubāna mitrājs”, „Sitas un Pededzes paliene” un „Mugurves pļavas”
1-08/294/2018 Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Atbalstīt
Vērtējums - 85.70 %
1.7 Biedrība «Latvijas ainavas» – par atbildīgu, ilgtspējīgu un informētas sabiedrības rīcību lūšu aizsardzībā
1-08/295/2018 Latvijas ainavas
Atbalstīt
Vērtējums - 76.20 %
1.8 Pelēkais vilks - draugs vai drauds
1-08/296/2018 Abavas ielejas attīstības centrs
Atbalstīt
Vērtējums - 76.20 %
2. Vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitāte „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana”
2.1 Dabas parka “Daugavas loki” Adamovas dabas takas daudzveidības saglabāšana un aizsardzība, īstenojot teritorijas apsaimniekošanas pasākumus
1-08/261/2018 Krāslavas novada dome
Atbalstīt
Vērtējums - 77.10 %
2.2 Apdraudēto abinieku un rāpuļu sugu biotopu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumos „Karateri” un „Ilgas”
1-08/263/2018 Daugavpils Universitāte
Atbalstīt
Vērtējums - 84.70 %
2.3 Ūdensputniem piemērotu ligzdošanas biotopu atjaunošana Engures ezera Akmeņrovas un Kazrovas salās
1-08/264/2018 Engures ezera dabas parka fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 81.30 %
2.4 Veselības takas un laipas izbūve dabas lieguma “Liepājas ezers” Zirgu salā, Liepājā
1-08/265/2018 Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Atbalstīt
Vērtējums - 83.30 %
2.5 Iepazīsti un saudzē
1-08/266/2018 Jelgavas novada pašvaldība
Atbalstīt
Vērtējums - 87.50 %
2.6 Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras rekonstrukcija Skaņākalna dabas parkā un tam pieguļošajā Natura 2000 teritorijā
1-08/267/2018 Mazsalacas novada pašvaldība
Atbalstīt
Vērtējums - 91.70 %
2.7 Dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma „Kokneses parks” teritorijas labiekārtošana
1-08/268/2018 Kokneses novada dome
Atbalstīt
Vērtējums - 87.50 %
2.8 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāna pasākumu ieviešana Dagdas novadā
1-08/269/2018 Dagdas novada pašvaldība
Atbalstīt
Vērtējums - 70.80 %
2.9 Dabas aizsardzības plāna ieviešana aizsargājamā jūras teritorijā “Rīgas līča rietumu piekraste” (akronīms - EKOJŪRA)
1-08/270/2018 EKOJŪRA
Atbalstīt
Vērtējums - 76.00 %
2.10 Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumi īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā “Ogres ieleja”
1-08/271/2018 Ogres novada pašvaldība
Atbalstīt
Vērtējums - 81.30 %
2.11 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas „Daugava pie Kaibalas” dabas aizsardzības plānā noteikto tūrisma un dabas aizsardzības aktivitāšu ieviešana
1-08/272/2018 Lielvārdes novada pašvaldība
Atbalstīt
Vērtējums - 85.40 %
2.12 Dabas lieguma „Viskūžu sala” rekreācijas vietu izveide
1-08/273/2018 Usmas krasts
Atbalstīt
Vērtējums - 85.40 %
2.13 Inovatīvs sabiedrības izglītošanas un informēšanas instruments dabas liegumā “Lielie Kangari”
1-08/274/2018 Ropažu novada pašvaldība
Atbalstīt
Vērtējums - 60.40 %
2.14 Dabas aizsardzības plāna īstenošana Burtnieku ezera pļavās
1-08/275/2018 Burtnieku novada pašvaldība
Atbalstīt
Vērtējums - 91.70 %
2.15 Dabas lieguma “Ances purvi un meži” dabas aizsardzības plāna ieviešana
1-08/276/2018 Zaļā doma
Atbalstīt
Vērtējums - 81.30 %
2.16 Dabas parka “Engures ezers” dabas aizsardzības plānā iekļautā apsaimniekošanas pasākumu kompleksa – „Putnu salas” ieviešana
1-08/277/2018 Mednieku - makšķernieku biedrība "Nurme"
Atbalstīt
Vērtējums - 80.20 %
2.17 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība Kubeseles dabas takā
1-08/278/2018 Krimuldas novada dome
Atbalstīt
Vērtējums - 72.90 %
2.18 Dabas lieguma ,,Raunas Staburags” dabas aizsardzības plāna ieviešana
1-08/279/2018 Raunas novada dome
Atbalstīt
Vērtējums - 87.50 %
2.19 Dabas daudzveidības saglabāšanas un sabiedrības izglītošanas pasākumi dabas parkā "Abavas senleja”, Sabilē
1-08/280/2018 Talsu novada pašvaldība
Atbalstīt
Vērtējums - 89.60 %
2.20 Dabas parka “Bernāti” dabas aizsardzības plāna apsaimniekošanas pasākumu ieviešana”
1-08/281/2018 Nīcas novada dome
Atbalstīt
Vērtējums - 89.60 %
2.21 Dabas izziņas un pētniecisko nodarbību izglītības centra izveide Dabas liegumā “Jašas-Bicānu ezers”
1-08/282/2018 Riebiņu novada dome
Atbalstīt
Vērtējums - 79.20 %
2.22 Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve aizsargājamo ainavu apvidū “Kaučers”
1-08/283/2018 Riebiņu novada dome
Atbalstīt
Vērtējums - 72.90 %
2.23 Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana dabas liegumā “Ventas ieleja”
1-08/284/2018 Kuldīgas novada pašvaldība
Atbalstīt
Vērtējums - 85.40 %
2.24 Apsaimniekošanas pasākumi DP “Pape”
1-08/285/2018 Pasaules Dabas fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 97.90 %
2.25 Drusku pilskalna takas pieejamības nodrošināšana
1-08/286/2018 Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes pagasta pārvalde
Atbalstīt
Vērtējums - 83.30 %
2.26 Ērgļu – Ogres novadu sadarbība – tilts īpaši aizsargājamajā dabas teritorijas dabas parka “Ogres ieleja” dabas aizsardzības plāna īstenošanai
1-08/288/2018 Ērgļu novada pašvaldība
Atbalstīt
Vērtējums - 79.20 %
2.27 Informācijas un vides pieejamība Abavas senlejā
1-08/289/2018 Abavas ielejas attīstības centrs
Atbalstīt
Vērtējums - 89.60 %
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.