Fonda konsultatīvās padomes sēdes Nr. 8- 22.03.2018 rezultāti

1. Par projektu, kurš iesniegts saskaņā ar nosacījumiem funkciju deleģējumu izpildei un nacionālās nozīmes projektu īstenošanai
1.1 Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona “Brakšķi” (1. kārtas) rekultivācija
1-08/233/2018 Zemgales Eko
Neatbalstīt
1.2 Nemēslo mežā
1-08/262/2018 Latvijas valsts meži, AS
Neatbalstīt
2. Vadlīnijā "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē "Reģionāla vai nacionāla mēroga sabiedrības izglītošana par videi draudzīgu dzīvesveidu" iesniegtie projektu iesniegumi
2.1 Interaktīvas nodarbības „Videi draudzīgs dzīvesveids”
1-08/207/2018 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 68.00 %
2.2 Atgriešanās pie videi draudzīga dzīvesveida
1-08/239/2018 Caritas Latvija
Atbalstīt
Vērtējums - 83.00 %
2.3 Pārstrādājam bioloģiskos atkritumus kompostā
1-08/240/2018 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Atbalstīt
Vērtējums - 71.00 %
2.4 Vides apziņas celšana par dzidrūdens ezeriem un to videi draudzīgu apsaimniekošanu Latgalē
1-08/242/2018 Latvijas Dabas fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 91.00 %
2.5 Atklāj putnu migrācijas burvību 2018
1-08/243/2018 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 88.00 %
2.6 Daudzpusīgā vides izglītības centra “Zaļauša akadēmija” apmācību programmas izstrāde un ieviešana (1.kārtas ieviešana)
1-08/244/2018 Vides aizsardzības klubs
Atbalstīt
Vērtējums - 97.00 %
2.7 Kas ir mūsu skapjos? Apģērbu iegādes, lietošanas un utilizācijas paradumi Latvijā un to saistība ar modes negatīvo ietekmi uz vidi
1-08/246/2018 Zaļā brīvība
Atbalstīt
Vērtējums - 85.00 %
2.8 Vide prožektoru gaismā
1-08/247/2018 Latvijas Mazpulki
Atbalstīt
Vērtējums - 88.00 %
2.9 Vide ap mums
1-08/249/2018 Latvijas zinātnes centru apvienība
Atbalstīt
Vērtējums - 73.00 %
2.10 Tie nav atkritumi! Tas ir resurss!
1-08/250/2018 Daibes ilgtspējas centrs
Atbalstīt
Vērtējums - 66.00 %
2.11 Publikāciju cikls “Par vidi” interneta žurnālā Satori.lv
1-08/251/2018 Ascendum
Atbalstīt
Vērtējums - 77.00 %
2.12 Tuvā nekuriene
1-08/252/2018 Abavas ielejas attīstības centrs
Atbalstīt
Vērtējums - 89.00 %
2.13 Domā par nākotni!
1-08/253/2018 Vides izglītības centrs
Atbalstīt
Vērtējums - 64.00 %
2.14 “NaaC” – Piekrastes kāpu un infrastruktūras sakopšana, labiekārtošana un sertificēšana
1-08/254/2018 Latvijas Zaļā kustība
Atbalstīt
Vērtējums - 82.00 %
2.15 PĒC 100 GADIEM PIEBALGĀ!
1-08/255/2018 GAUJAS FONDS
Atbalstīt
Vērtējums - 74.00 %
2.16 Dabas aizsardzības brīvdienas
1-08/256/2018 Pasaules Dabas fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 94.00 %
2.17 Akcija “Piedzīvo dabā” ar tematisko ievirzi “Cik ienes - tik iznes”
1-08/257/2018 Zivju gani
Atbalstīt
Vērtējums - 89.00 %
3. Vadlīnijā "Multisektoriālie projekti" aktivitātē "Datu ieguve, apstrāde un analīze vides politikas veidošanai un ieviešanai" iesniegtie projektu iesniegumi
3.1 Latvijas nozīmīgāko upju atlanta izstrāde
1-08/138/2018 Rīgas Tehniskā universitāte
Atbalstīt
Vērtējums - 72.00 %
3.2 Datu ieguve velosipēdu satiksmes kā oglekļa mazietilpīga pārvietošanās veida attīstībai
1-08/181/2018 Baltijas Vides Forums
Atbalstīt
Vērtējums - 65.00 %
3.3 Sikspārņu sugu datu apkopošana dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols”
1-08/156/2018 Latvijas Sikspārņu Pētniecības biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 73.00 %
3.4 Mežaudžu noēnojama ietekme uz zivju resursiem mazajās upēs
1-08/155/2018 Silva Fortis
Atbalstīt
Vērtējums - 80.00 %
3.5 Slīteres Nacionālā parka ligzdojošu putnu inventarizācija
1-08/158/2018 Zaļā doma
Atbalstīt
Vērtējums - 82.00 %
3.6 Īpaši aizsargājamo kukaiņu sugu un to dzīvotņu inventarizācija Biotopu direktīvā iekļauto sugu un biotopu aizsardzības stāvokļa izvērtējuma kontekstā
1-08/160/2018 Latvijas Universitāte
Atbalstīt
Vērtējums - 98.00 %
3.7 LUCAS dati ilgtspējīgas attīstības un bioloģiskās daudzveidības plānošanai
1-08/166/2018 Vides eksperti
Atbalstīt
Vērtējums - 82.00 %
3.8 Dabas resursu ilgtspējīgas pārvaldības plānu izstrāde četriem Rāznas Nacionālā parka ezeriem
1-08/167/2018 Vides risinājumu institūts
Atbalstīt
Vērtējums - 82.00 %
3.9 Potenciāli aizsargājamo jūras teritoriju izpēte Baltijas jūrā, Latvijas EEZ
1-08/170/2018 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Atbalstīt
Vērtējums - 93.00 %
3.10 Dažu reto augu sugu dzīvotspējas analīze un pasākumi to saglabāšanai
1-08/173/2018 Nacionālais botāniskais dārzs
Atbalstīt
Vērtējums - 82.00 %
3.11 Vēja enerģētikas riska karšu izstrāde Liepājas un Ventspils reģioniem
1-08/147/2018 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 84.00 %
3.12 Attālajā izpētē balstītas SEG monitoringa metodikas izstrāde purviem
1-08/146/2018 Vides risinājumu institūts
Atbalstīt
Vērtējums - 92.00 %
3.13 Koncepcijas un metodikas izstrāde sistemātiskai sugu un biotopu aizsardzības mērķu noteikšanai
1-08/144/2018 Latvijas Universitāte
Atbalstīt
Vērtējums - 98.00 %
3.14 Mežābeles un meža bumbieres statusa izvērtēšana Latvijā.
1-08/190/2018 Nacionālais botāniskais dārzs
Atbalstīt
Vērtējums - 78.00 %
3.15 Invazīvo sugu – rotana (Perccottus glenii) un sarkanausu bruņurupuča (Trachemys scripta elegans) ietekmes novērtēšana un mazināšana uz reto abinieku un rāpuļu sugu populācijām
1-08/189/2018 Daugavpils Universitāte
Atbalstīt
Vērtējums - 75.00 %
3.16 Aktivitātes lielumu datubāzes izveide reaktīvā slāpekļa emisiju noteikšanai pēc Tier 3 metodikas
1-08/185/2018 Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Atbalstīt
Vērtējums - 61.00 %
3.17 Fona un kvalitātes robežvērtību izstrāde Latvijas pazemes ūdensobjektiem
1-08/191/2018 Latvijas Universitāte
Atbalstīt
Vērtējums - 96.00 %
3.18 Ilgtermiņa gaisa piesārņojuma līmeņa novērtējums Daugavpils pilsētā
1-08/199/2018 Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Atbalstīt
Vērtējums - 75.00 %
3.19 Datu ieguve par invazīvo svešzemju augu sugu izplatību Daugavas ielejā
1-08/200/2018 Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Atbalstīt
Vērtējums - 96.00 %
3.20 Nacionālā ilgtspējības indikatoru sistēmu tīkla vides indikatori
1-08/227/2018 Latvijas Universitāte
Atbalstīt
Vērtējums - 86.00 %
3.21 SA saimniecības datu ieguve, klasifikācija, apstrāde un novērtējums
1-08/208/2018 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Atbalstīt
Vērtējums - 80.00 %
3.22 Datu ieguve, apstrāde un analīze zaļas infrastruktūras lietus ūdeņu apsaimniekošanas jomā plānošanai un projektēšanai
1-08/226/2018 CLEANTECH LATVIA
Atbalstīt
Vērtējums - 69.00 %
3.23 Distrofo ezeru vides kvalitātes novērtējuma metodes izstrāde pēc makrozoobentosa organismiem
1-08/202/2018 Latvijas Universitāte
Atbalstīt
Vērtējums - 82.00 %
4. Vadlīnijā "Multisektoriālie projekti" aktivitātē "Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti vides politikas veidošanai un ieviešanai" iesniegtie projektu iesniegumi
4.1 PĒDAS
1-08/171/2018 Gaujas nacionālā parka fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 83.00 %
4.2 Uz zināšanām balstīta biotopu apsaimniekošana
1-08/172/2018 Bērnu vides skola
Atbalstīt
Vērtējums - 87.00 %
4.3 Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā izstrāde
1-08/169/2018 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Atbalstīt
Vērtējums - 93.00 %
4.4 VVD reģionālo vides pārvalžu veiktspējas celšana tehnisko noteikumu sagatavošanā, izsniegšanā un nosacījumu ievērošanas pārbaudē
1-08/168/2018 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Atbalstīt
Vērtējums - 81.00 %
4.5 Vides un zivju resursu aizsardzības kapacitātes celšana, sabiedrības ieinteresēšana un iesaistīšana
1-08/157/2018 Vidzemes zvejnieku biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 87.00 %
4.6 Apputeksnēšanas ekosistēmas pakalpojuma aizsardzība Latvijā
1-08/163/2018 Nature and People
Atbalstīt
Vērtējums - 85.00 %
4.7 Dižkoku aizsardzība un apsaimniekošana
1-08/184/2018 Annas koku skolas biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 76.00 %
4.8 Veiktspēja un kompetences celšana ilgtspējīgās lietus ūdeņu apsaimniekošanas jomā
1-08/259/2018 CLEANTECH LATVIA
Atbalstīt
Vērtējums - 74.00 %
4.9 Videi draudzīga muižu kompleksu atjaunošana un apsaimniekošana
1-08/187/2018 Latvijas Piļu un muižu asociācija
Atbalstīt
Vērtējums - 69.00 %
4.10 Zemes īpašnieku, pašvaldību un valsts atbildība mazo upju aizsardzībai
1-08/204/2018 Baltijas Vides Forums
Atbalstīt
Vērtējums - 94.00 %
4.11 Integrētās komunikācijas pasākumu kopums atkritumu samazināšanai dabas objektos
1-08/201/2018 Pasaules Dabas fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 91.00 %
4.12 Jauno reindžeru apmācība to veiktspējas un kompetences celšanai Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervāta teritorijā
1-08/198/2018 Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola
Atbalstīt
Vērtējums - 80.00 %
4.13 Noteiktu otrreizēji izmantojamu polimēru materiālu pārstrādes produktu gala statusa noteikšana
1-08/209/2018 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Atbalstīt
Vērtējums - 87.00 %
4.14 Vadlīniju izstrāde vides trokšņa novērtēšanas metožu piemērošanai Latvijā
1-08/213/2018 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Atbalstīt
Vērtējums - 96.00 %
4.15 AINA (Atklāj, Iepazīsti Nacionālās Ainavas)
1-08/214/2018 Latvijas Mazpulki
Atbalstīt
Vērtējums - 94.00 %
4.16 Normatīvo aktu priekšlikumu izstrāde ilgtspējīgās lietus ūdeņu apsaimniekošanas jomā
1-08/225/2018 CLEANTECH LATVIA
Atbalstīt
Vērtējums - 81.00 %
4.17 Ekoskolas dabas aizsardzībai
1-08/231/2018 Vides Izglītības fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 87.00 %
4.18 Sadarbība jūras piesārņojošo atkritumu problemātikas risināšanā Latvijā
1-08/230/2018 Vides Izglītības fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 93.00 %
4.19 Materiālu izstrāde Mitrāju centra izveidei Lubāna mitrāja informācijas centrā
1-08/221/2018 Pie Kraujas
Atbalstīt
Vērtējums - 89.00 %
4.20 Zivju resursu aizsardzības akcija „Dzīvais ūdens 2018”
1-08/238/2018 Latvijas Makšķernieku asociācija
Atbalstīt
Vērtējums - 83.00 %
4.21 Meža īpašnieku izglītošana un iesaiste lēmumu pieņemšanā par meža apsaimniekošanu aizsargājamās dabas teritorijās
1-08/241/2018 Latvijas Meža īpašnieku biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 74.00 %
4.22 Ogres upes baseina sakopšana un dokumentēšana nevalstiskā sektora veiktspējas un kompetences celšanai
1-08/197/2018 Zivju gani
Atbalstīt
Vērtējums - 83.00 %
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.