Fonda konsultatīvās padomes sēdes Nr. 5- 20.02.2018 rezultāti

1. Vadlīnijā "Ūdeņu aizsardzība" aktivitātē "Publisko ūdeņu pārvaldība" apakšaktivitātē 3.1. iesniegtie projektu iesniegumi
1.1 Apsaimniekošanas noteikumu izstrādāšana Viļakas ezeram.
1-08/30/2018 Viļakas novada dome
Vērtējums - 81.00 %
1.2 Mazā Ludzas ezera izpētes un apsaimniekošanas stratēģijas izstrāde
1-08/32/2018 Ludzas novada pašvaldiba
Vērtējums - 73.80 %
1.3 Āraišu ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde
1-08/36/2018 Amatas novada pašvaldība
Vērtējums - 92.90 %
1.4 Pļaviņu novada administratīvās teritorijas publisko ūdeņu - Odzes un Līdaces ezeru apsaimniekošanas plāna izstrāde 2019.-2030. gadam.
1-08/35/2018 Pļaviņu novada dome
Vērtējums - 78.60 %
1.5 Tematiskā plānojuma “Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās” izstrāde
1-08/43/2018 Jelgavas pilsētas dome
Vērtējums - 78.60 %
1.6 Gaujas upes telpiskās attīstības plāna izstrāde Cēsu novada teritorijā
1-08/45/2018 Cēsu novada pašvaldība
Vērtējums - 64.30 %
1.7 Dabas lieguma “Durbes ezera pļavas” (Natura 2000) dabas aizsardzības plāna (2019-2031) sagatavošana apstiprināšanai un Durbes ezera hidroloģiskais vērtējums
1-08/59/2018 Durbes novada dome
Vērtējums - 85.70 %
1.8 Jūdažu ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde
1-08/60/2018 Siguldas novada pašvaldība
Vērtējums - 90.50 %
1.9 Lielās Juglas apsaimniekošanas plāna izstrāde
1-08/61/2018 Ropažu novada pašvaldība
Vērtējums - 73.80 %
1.10 Alauksta, Ineša, Taurenes un Juvera ezeru apsaimniekošanas plāna izstrāde
1-08/62/2018 Vecpiebalgas novada pašvaldība
Vērtējums - 69.00 %
1.11 Riebiņu ezera ekspluatācijas noteikumu izstrāde
1-08/63/2018 Pārgaujas novada pašvaldība
Vērtējums - 76.20 %
1.12 Lizdoles ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde
1-08/64/2018 Smiltenes novada dome
Vērtējums - 76.20 %
1.13 Zvārtavas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde
1-08/66/2018 Apes novada dome
Vērtējums - 73.80 %
1.14 Ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde Cieceres, Brocēnu un Remtes ezeriem
1-08/69/2018 Brocēnu novada pašvaldība
Vērtējums - 76.20 %
1.15 Engures novada jūras piekrastes apsaimniekošanas un tūrisma infrastruktūras plāna izstrāde laika posmam līdz 2025. gadam
1-08/70/2018 Engures novada dome
Vērtējums - 90.50 %
1.16 Ekspluatācijas noteikumu izstrāde Dagdas ezeram un Ežezeram Dagdas novadā
1-08/73/2018 Dagdas novada pašvaldība
Vērtējums - 78.60 %
1.17 Ekspluatācijas noteikumu izstrāde Nūmērnes ezeram Kārsavas novadā
1-08/77/2018 Kārsavas novada pašvaldība
Vērtējums - 81.00 %
1.18 Lielā Ludzas ezera apsaimniekošanas stratēģijas izstrāde
1-08/78/2018 Ciblas novada pašvaldība
Vērtējums - 66.70 %
1.19 Publiskās ūdenskrātuves Lielapsauju ezers apsaimniekošanas plāna izstrāde
1-08/79/2018 Jaunpils novada dome
Vērtējums - 85.70 %
1.20 Tematiskā plānojuma “Kalnciema Lielupes ielas promenādes attīstības un apsaimniekošanas plāns” izstrāde
1-08/80/2018 Jelgavas novada pašvaldība
Vērtējums - 52.40 %
1.21 Publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāns Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā
1-08/85/2018 Lielvārdes novada pašvaldība
Vērtējums - 76.20 %
1.22 Limbažu Lielezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde
1-08/92/2018 Limbažu novada pašvaldība
Vērtējums - 90.50 %
1.23 Rušonas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde
1-08/99/2018 Riebiņu novada dome
Vērtējums - 88.10 %
1.24 Ekspluatācijas noteikumu, ezeru izmantošanas kārtības un funkcionālo zonējumu izstrāde Kuldīgas novada publisko ūdeņu - Lielā Nabas ezera, Mazā Nabas ezera un Vilgāles ezera pārvaldībai
1-08/100/2018 Kuldīgas novada pašvaldība
Vērtējums - 69.00 %
1.25 Daugavpils novada publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāna izstrāde
1-08/103/2018 Daugavpils novada dome
Vērtējums - 58.70 %
1.26 Ekspluatācijas noteikumu izstrāde Jumurdas ezeram Ērgļu novadā
1-08/109/2018 Ērgļu novada pašvaldība
Vērtējums - 77.80 %
1.27 Lobes ezera ekspluatācijas noteikumu izstrāde
1-08/117/2018 Ogres novada pašvaldība
Vērtējums - 73.80 %
1.28 Apsaimniekošanas plāna izstrāde Alūksnes novada publiskajām ūdenstilpēm
1-08/120/2018 Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA”
Vērtējums - 66.70 %
1.29 Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumu izstrāde
1-08/123/2018 Viesītes novada pašvaldība
Vērtējums - 71.40 %
1.30 Lielupes ekspluatācijas(apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde Babītes novadā
1-08/110/2018 Babītes novada pašvaldība
Vērtējums - 66.70 %
1.31 Daugavas ūdens teritorijas, krasta joslas Jaunjelgavas novadā apsaimniekošanas plāna izstrāde
1-08/131/2018 Jaunjelgavas novada dome
Vērtējums - 69.00 %
2. Vadlīnijā "Ūdeņu aizsardzība" aktivitātē "Publisko ūdeņu pārvaldība" apakšaktivitātē 3.2. iesniegtie projektu iesniegumi
2.1 Jūras krasta nostiprinājuma posmu pagarināšana Pāvilostas pilsētā
1-08/28/2018 Pāvilostas novada pašvaldība
Vērtējums - 78.10 %
2.2 Praktisko aktivitāšu īstenošana publisko ūdeņu pārvaldībai Krāslavas novadā
1-08/29/2018 Krāslavas novada dome
Vērtējums - 81.30 %
2.3 Viļakas ezera apkārtnes apsaimniekošanas pasākumu veikšana
1-08/31/2018 Viļakas novada dome
Vērtējums - 66.70 %
2.4 Pasākumi Mazā Ludzas ezera ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai un atpūtas vietu labiekārtošanai
1-08/34/2018 Ludzas novada pašvaldiba
Vērtējums - 70.80 %
2.5 Ogres vecupes publiskās peldvietas labiekārtošana un ekoloģiskā līdzsvara paaugstināšana, paplašinot vides pieejamības iespējas
1-08/37/2018 Ogres novada pašvaldība
Vērtējums - 91.70 %
2.6 Pasākumi plūdu riska mazināšanai Sakas upes posmā
1-08/40/2018 Salas novada pašvaldība
Vērtējums - 50.00 %
2.7 TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA MĒMELES UPES KRASTĀ SKAISTKALNES PAGASTĀ, VECUMNIEKU NOVADĀ
1-08/41/2018 Vecumnieku novada dome
Vērtējums - 87.50 %
2.8 Lielupes labā krasta peldvietas infrastruktūras attīstība un vides pieejamības uzlabošana
1-08/42/2018 Jelgavas pilsētas dome
Vērtējums - 75.00 %
2.9 Rēzeknes novada Zosnas ezera pludmales labiekārtošana
1-08/44/2018 Rēzeknes novada pašvaldība
Vērtējums - 75.00 %
2.10 Jaunas infrastruktūras izveide un apsaimniekošanas pasākumu veikšana Saldus ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības nodrošināšanai un labiekārtošanai
1-08/46/2018 Saldus novada pašvaldība
Vērtējums - 77.10 %
2.11 Pontona laipas izveide pie Abavas upes
1-08/47/2018 Kandavas novada dome
Vērtējums - 89.60 %
2.12 Publiskās atpūtas vietas ierīkošana Braslas upes krastā Avotu birzī, nodrošinot ūdeņu, dabas un vēstures aizsardzību.
1-08/48/2018 Krimuldas novada dome
Vērtējums - 93.80 %
2.13 Nacionālās peldvietas “Rumbula” infrastruktūras izveide un vides pieejamības nodrošināšana
1-08/49/2018 Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Vērtējums - 85.40 %
2.14 Lielupes krasta posmu attīrīšana Ozolnieku novada teritorijā
1-08/50/2018 Ozolnieku novada dome
Vērtējums - 70.80 %
2.15 Dažādu Rīgas jūras līča piekrastes biotopu apsaimniekošana atbilstoši sabiedrības un dabas aizsardzības interesēm Mērsraga novadā
1-08/51/2018 Mērsraga novada pašvaldība
Vērtējums - 87.50 %
2.16 Lilastes ezera un Dūņezera savienojuma tīrīšana
1-08/52/2018 Ādažu novada dome
Vērtējums - 86.50 %
2.17 Ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Doles salas dolomīta atsegums” un Daugavas krasta attīrīšana un pieejamības uzlabošana.
1-08/54/2018 Salaspils novada dome
Vērtējums - 67.40 %
2.18 Niedru pļaušanas pakalpojuma nodrošināšana plūdu risku mazināšanai Dubnas upē Līvānu novadā
1-08/55/2018 Līvānu novada dome
Vērtējums - 65.60 %
2.19 Dubnas upes pieejamības nodrošināšana Līvānu pilsētas robežās un laivu ielaišanas vietu izveide
1-08/56/2018 Līvānu novada dome
Vērtējums - 87.50 %
2.20 Autoceļa “Tautas nams-Jūrskola-Zembahi” virsmas dubultā apstrāde
1-08/57/2018 Dundagas novada pašvaldība
Vērtējums - 46.90 %
2.21 Publiskās peldvietas labiekārtošana pie Balvu ezera
1-08/58/2018 Balvu novada pašvaldība
Vērtējums - 83.30 %
2.22 Siguldas pludmales pie Gaujas infrastruktūras uzlabošana vides pieejamības veicināšanai
1-08/67/2018 Siguldas novada pašvaldība
Vērtējums - 91.70 %
2.23 Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes Iecavas upē, Iecavas novadā
1-08/68/2018 Iecavas novada pašvaldības administrācija
Vērtējums - 97.90 %
2.24 Salacas upes apsaimniekošana vides pieejamības uzlabošanai un ielejas ainaviskā skaistuma saglabāšanai
1-08/71/2018 Alojas novada dome
Vērtējums - 87.50 %
2.25 Infrastruktūras attīstība Limbažu Lielezera peldvietā
1-08/72/2018 Limbažu novada pašvaldība
Vērtējums - 91.70 %
2.26 Multifunkcionāls ārējais informatīvais stends Pļaviņu pilsētas plūdu apdraudēto teritoriju iedzīvotāju un tūristu informēšanai
1-08/74/2018 Pļaviņu novada dome
Vērtējums - 81.30 %
2.27 Ainažu mola Laipas atjaunošana
1-08/75/2018 Salacgrīvas novada dome
Vērtējums - 72.90 %
2.28 Ludzas upes posma tīrīšana 6 kilometru garumā no Ciblas ciema Z daļas līdz Berjozovkai
1-08/76/2018 Ciblas novada pašvaldība
Vērtējums - 84.40 %
2.29 Sventājas upes ielejas un Muižas kalna labiekārtošana un stāvlaukuma izbūve
1-08/81/2018 Rucavas novada dome
Vērtējums - 84.40 %
2.30 Labiekārtojuma kapacitātes palielināšana Bernātu dabas parkā
1-08/82/2018 Nīcas novada dome
Vērtējums - 78.10 %
2.31 Burtnieka ezera piekrastes joslas attīrīšanas un biotopu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana
1-08/83/2018 Burtnieku novada pašvaldība
Vērtējums - 93.80 %
2.32 Ventas upes pieejamības nodrošināšana Skrundas pilsētā
1-08/86/2018 Skrundas novada pašvaldība
Vērtējums - 69.80 %
2.33 Dabas izziņas un pētniecisko nodarbību izglītības centra izveide Dabas liegumā “Jašas-Bicānu ezers”
1-08/87/2018 Riebiņu novada dome
2.34 Zvārtavas ezera apsaimniekošanas pasākumu veikšana
1-08/88/2018 Apes novada dome
Vērtējums - 83.30 %
2.35 Rīgas jūras līča piekrastes un Kaņiera ezera biotopu apsaimniekošana un infrastruktūras izveide Engures novada teritorijā
1-08/89/2018 Engures novada dome
Vērtējums - 95.80 %
2.36 Infrastruktūras izveide vides pieejamības nodrošināšanai pie Abavas upes
1-08/90/2018 Talsu novada pašvaldība
Vērtējums - 81.30 %
2.37 Iepazīsti un Saudzē
1-08/91/2018 Jelgavas novada pašvaldība
Vērtējums - 81.30 %
2.38 Labiekārota teritorija pie Gaujas Carnikavā, Stacijas iela 25
1-08/93/2018 Carnikavas novada dome
Vērtējums - 57.30 %
2.39 Vides pieejamības uzlabošana Ventspils pilsētas pludmalē
1-08/94/2018 Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"
Vērtējums - 85.40 %
2.40 Publisko ūdeņu vides pieejamības nodrošināšana Bauskas pilsētā
1-08/95/2018 Bauskas novada dome
Vērtējums - 87.50 %
2.41 Glābēju posteņa atjaunošana Saulkrastu peldvietā “Centrs”
1-08/96/2018 Saulkrastu pilsētas dome
Vērtējums - 75.00 %
2.42 Publiskās piekļuves nodrošināšana Lizdoles ezeram
1-08/97/2018 Smiltenes novada dome
Vērtējums - 64.60 %
2.43 Jaunas infrastruktūras izveide Cieceres ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības un drošības pasākumu nodrošināšanai
1-08/98/2018 Brocēnu novada pašvaldība
Vērtējums - 57.30 %
2.44 Infrastruktūras izveide Baļotes ezera vides pieejamības nodrošināšanai
1-08/101/2018 Krustpils novada pašvaldība
Vērtējums - 85.40 %
2.45 Ežezera pieguļošās teritorijas labiekārtošana publisko ūdeņu vides pieejamībai un antropogēnās slodzes samazināšanai
1-08/102/2018 Dagdas novada pašvaldība
Vērtējums - 91.70 %
2.46 Labiekārtojuma izveide Liepājas pilsētas pludmalē
1-08/104/2018 Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Vērtējums - 81.30 %
2.47 Grīnvaltu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve
1-08/105/2018 Nīcas novada dome
Vērtējums - 87.10 %
2.48 Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”
1-08/111/2018 Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes pagasta pārvalde
Vērtējums - 95.80 %
2.49 Vaidavas ezera infrastruktūras sakārtošana, vides pieejamības nodrošināšanai
1-08/116/2018 Kocēnu novada dome
Vērtējums - 79.20 %
2.50 Laivu nolaišanas vietu uzlabošana Alūksnes ezerā
1-08/119/2018 Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA”
Vērtējums - 72.90 %
2.51 Rēzeknes pilsētas ūdeņu pārvaldība
1-08/122/2018 Rēzeknes pilsētas dome
Vērtējums - 77.10 %
2.52 Jūras sanesumu apsaimniekošana Jūrmalas piekrastes pludmalē
1-08/124/2018 Jūrmalas pilsētas dome
Vērtējums - 70.80 %
2.53 Apmeklētāju slodzes mazinošas infrastruktūras izveide Jūrmalas pludmalē
1-08/125/2018 Jūrmalas pilsētas dome
Vērtējums - 95.80 %
2.54 Cirīšu ezera publiskās infrastruktūras uzlabošana
1-08/128/2018 Aglonas novada dome
Vērtējums - 85.40 %
2.55 Labiekārtota teritorija pie ūdens Carnikavā, Laivu iela 2
1-08/129/2018 Carnikavas novada dome
Vērtējums - 59.40 %
2.56 Pededzes upes krasta nostiprināšana un infrastruktūras sakārtošana
1-08/115/2018 Gulbenes novada dome
Vērtējums - 85.40 %
2.57 Gulbenes novada publisko ūdeņu dabas vides uzlabošana
1-08/114/2018 Gulbenes novada dome
2.58 Infrastruktūras izveide un atjaunošana publisko ūdeņu – Gaujas upes pieejamības nodrošināšanai Strenču pilsētā
1-08/106/2018 Strenču novada dome
Vērtējums - 85.40 %
2.59 Antropogenās slodzes mazināšana Lielupes krastā
1-08/121/2018 Rundāles novada dome
Vērtējums - 79.20 %
2.60 Makšķerēšanas vietu izveide Alūksnes ezera Tempļakalna parka teritorijā
1-08/112/2018 Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA”
Vērtējums - 87.50 %
2.61 Atpūtas vietas pie Daugavas Katlakalna ciemā labiekārtošana un vides pieejamības nodrošināšana
1-08/108/2018 Ķekavas novada pašvaldība
Vērtējums - 83.30 %
2.62 Gaujas krasta daļas Valmieras pilsētā sakopšana, labiekārtošana un jaunas infrastruktūras izveide vides pieejamības nodrošināšanai
1-08/107/2018 Valmieras pilsētas pašvaldība
Vērtējums - 87.50 %
2.63 Aktīvās atpūtas vietas pie Viesītes ezera pieejamības uzlabošana
1-08/126/2018 Viesītes novada pašvaldība
Vērtējums - 91.70 %
2.64 Tehniskās dokumentācijas izstrāde Alūksnes ezera “iekšezera” ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai
1-08/118/2018 Alūksnes novada pašvaldība
2.65 Liepājas ezera eitrofikācijas samazināšanas pasākumu īstenošana
1-08/130/2018 Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Vērtējums - 81.30 %
3. Par projektu, kurš iesniegts saskaņā ar nosacījumiem funkciju deleģējumu izpildei un nacionālās nozīmes projektu īstenošanai
3.1 Daugavas upju baseinu apgabala 5. tipa ezeru apsekojums
1-08/134/2018
Konceptuāli atbalstīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.