Fonda konsultatīvās padomes sēdes Nr. 7- 16.03.2017 rezultāti

1. Vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē "Reģionāla vai nacionāla mēroga sabiedrības izglītošana par videi draudzīgu dzīvesveidu" iesniegtie projektu iesniegumi
1.1 MOBILĀ VIDES IZZIŅAS KLASE
1-08/109/2017 Daibes ilgtspējas centrs
Vērtējums - 70.00 %
1.2 Erudīcijas spēle "Vides erudīts"
1-08/111/2017 Daibes ilgtspējas centrs
Vērtējums - 68.00 %
1.3 Tropisko produktu patēriņa ietekme uz pasaules bioloģisko daudzveidību
1-08/128/2017 Zaļā brīvība
Vērtējums - 74.00 %
1.4 Saudzē vidi - domā plašāk
Vērtējums - 60.00 %
1.5 Kampaņa SAGLABĀSIM LATVIJAS KĀPAS 2017 – Piedalīties – Sadarboties - Aizsargāt
1-08/119/2017 Latvijas Zaļā kustība
Vērtējums - 72.00 %
1.6 Kampaņa „Katram savu dārziņu”
1-08/118/2017 Eizenšteins un dēli
Vērtējums - 63.00 %
1.7 Ceļojošā vides ekspozīcija “Ekoloģiska darba vieta”
1-08/117/2017 Latvijas Ergonomikas biedrība
Vērtējums - 73.00 %
1.8 Informatīva un izglītojoša sociālā akcija par elektropreču patēriņa ietekmes uz vidi samazināšanu
1-08/116/2017 homo ecos:
Vērtējums - 78.00 %
1.9 Akcija Lubāna mitrāja bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai „Zini, novērtē, saudzē!”
1-08/115/2017 Lubāna mitrāja kompleksa fonds
Vērtējums - 69.00 %
1.10 "Es mācos dzīvot atbildīgi!" - izglītojošo aktivitāšu cikls par atbildīgu dzīvesveidu
1-08/170/2017 Latvijas zinātnes centru apvienība
Vērtējums - 82.00 %
1.11 Vides izglītības konkurss “Dzīvo zaļāk!”
1-08/114/2017 Dzīvo Zaļāk!
Vērtējums - 68.00 %
1.12 Apmācības zaļākai dzīvei “Zaļā skola 2017”
1-08/113/2017 Mārtiņa Fonds
Vērtējums - 62.00 %
1.13 Kampaņa “Zivju gids”
1-08/167/2017 Pasaules Dabas fonds
Vērtējums - 74.00 %
1.14 Stā-D-ošana
1-08/164/2017 Ķoņu kalna dzīves skola
Vērtējums - 65.00 %
1.15 Latvijas tūristu un tūrisma organizētāju salidojums videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanai
1-08/162/2017 Kultūras perons
Vērtējums - 62.00 %
1.16 Kuš! Zāle aug!
Vērtējums - 73.00 %
1.17 Dundaga-Talsi-Kandava- daba vieno!
1-08/160/2017 Talsu pauguraines dabas parka atbalsts
Vērtējums - 73.00 %
1.18 Vides izziņas akcija Kurzemes reģiona iedzīvotājiem „Zaļi - tas ir daudzkrāsaini”
1-08/159/2017 Kultūras projektu koordinācijas centrs
Vērtējums - 86.00 %
1.19 Dabas aizsardzības brīvdienas
1-08/158/2017 Pasaules Dabas fonds
Vērtējums - 92.00 %
1.20 Šķiro mazs un liels!
1-08/155/2017 Jāņupes iedzīvotāji
Vērtējums - 72.00 %
1.21 Atklāj putnu migrācijas burvību 2017
1-08/175/2017 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Vērtējums - 80.00 %
2. Vadlīnijas "Multisektoriālie projekti" aktivitātē "Datu ieguve, apstrāde un analīze vides politikas ieviešanai" iesniegtie projektu iesniegumi
2.1 Izvērtējums par transporta piesārņojuma staciju izvietojumu Rīgā
1-08/132/2017 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Vērtējums - 100.00 %
2.2 Dažu izzūdošo un sarūkošo augu sugu dzīvotspējas analīze in un ex situ
1-08/108/2017 Nacionālais botāniskais dārzs
Vērtējums - 88.00 %
2.3 Jauni dati par nitrātu slodzēm uz gruntsūdeņiem tipveida nogulumos Latvijā
1-08/136/2017 Latvijas Universitāte
Vērtējums - 87.00 %
2.4 Pelaģisko indikatoru izstrāde LV jūras ūdeņu vides stāvokļa novērtējumam
1-08/145/2017 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Vērtējums - 96.00 %
2.5 Datu ieguve par invazīvo sugu Spānijas kailgliemezi (Arion lusitanicus) Latvijā
1-08/173/2017 Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Vērtējums - 73.00 %
2.6 Makroskopisko aļģu izmantošanas iespējas upju ekoloģiskās kvalitātes vērtēšanai: metodes attīstīšana
1-08/138/2017 Latvijas Universitāte
Vērtējums - 97.00 %
2.7 Gruntsūdens režīma monitoringa datu pārvaldības sistēmas izveide
1-08/131/2017 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Vērtējums - 90.00 %
2.8 Dabas resursu ilgtspējīgas pārvaldības plānu izstrāde pieciem Rāznas nacionālā parka ezeriem
1-08/144/2017 Vides risinājumu institūts
Vērtējums - 62.00 %
2.9 Mūsdienu jūras krasta ģeoloģisko procesu monitorings un monitoringa veikšanas metodikas sagatavošana
1-08/141/2017 Latvijas Universitāte
Vērtējums - 90.00 %
2.10 Puzes ezera ekoloģiskā stāvokļa izpēte un rekomendāciju izstrāde tā uzlabošanai
1-08/150/2017 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Vērtējums - 76.00 %
2.11 Lašu un taimiņu pārvaldības plāna izstrādei Gaujas baseina upēs
1-08/148/2017 Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība
Vērtējums - 80.00 %
2.12 Lagūnu ekoloģiskās kvalitātes novērtējums
1-08/137/2017 Latvijas Universitāte
Vērtējums - 69.00 %
2.13 Datu ieguve un vadlīniju izstrādāšana triju invazīvo, abiniekiem letālo, svešzemju organismu sugu ierobežošanas pasākumu veikšanai Dienvidaustrumu Latvijā
1-08/153/2017 Daugavpils Universitāte
Vērtējums - 78.00 %
2.14 Datu ieguve par starpkāpu ieplaku biotopa ekoloģiju
1-08/135/2017 Latvijas Universitāte
Vērtējums - 84.00 %
2.15 Pazemes ūdens kvalitātes datu analīze Rīgas apkārtnē
1-08/112/2017 Latvijas Universitāte
Vērtējums - 80.00 %
2.16 Vēja enerģētikas riska karšu izstrāde Liepājas un Ventspils reģioniem
1-08/107/2017 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Vērtējums - 89.00 %
2.17 Lielā baltā gārņa Ardea alba ekoloģija
1-08/140/2017 Latvijas Universitāte
Vērtējums - 72.00 %
2.18 Latvijai specifisko emisijas faktoru noteikšana koksnes kurināmajam individuālajā apkurē un mazajās katlu mājās
1-08/142/2017 Fizikālās enerģētikas institūts
Vērtējums - 73.00 %
2.19 Herbārija (LATV) krājuma uzturēšana un informācijas digitalizācija
1-08/139/2017 Latvijas Universitāte
Vērtējums - 58.00 %
2.20 Nemateriālais kultūras mantojums un bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu ilgtspēja
1-08/147/2017 Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs
Vērtējums - 78.00 %
2.21 Īpaši aizsargājamo dzeņu sugu ekoloģisko nišu un telpiskās izplatības analīze aizsardzības pasākumu plānošanai
1-08/146/2017 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Vērtējums - 70.00 %
2.22 Dati Latvijas pilsētu ģimenes dārziņu ilgtspējīgai vides pārvaldībai
1-08/133/2017 Latvijas Universitāte
Vērtējums - 83.00 %
2.23 Ekoloģiskās pēdas datu apstrāde un pašvaldību griezums
1-08/151/2017 Zaļā brīvība
Vērtējums - 67.00 %
2.24 Zaļās enerģijas blakus produkta – koksnes pelnu kvalitāte un ar to saistīto tālākas izmantošanas iespēju apzināšana
1-08/143/2017 CLEANTECH LATVIA
Vērtējums - 76.00 %
2.25 Datu ieguve, apstrāde un analīze par decentralizētu kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas tehnisko un finansiālo kapacitāti Latvijas pašvaldībās
1-08/174/2017 Latvijas Pašvaldību savienība
Vērtējums - 72.00 %
2.26 Pieminekļa “Daugavas loki” nominācijas sagatavošana iekļaušanai UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā – 1.fāze
1-08/172/2017 Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Vērtējums - 46.00 %
3. Vadlīnijas "Multisektoriālie projekti" aktivitātē "Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai" iesniegtie projektu iesniegumi
3.1 Ogres upes baseina sakopšana un dokumentēšana nevalstiskā sektora veiktspējas un kompetences celšanai
1-08/169/2017 Zivju gani
Vērtējums - 87.00 %
3.2 Ziemeļu gulbja Cygnus cygnus izpēte Latvijā 2017.gadā
1-08/123/2017 Latvijas Gulbju izpētes biedrība
Vērtējums - 84.00 %
3.3 Sabiedriskās domas izpēte un biotopu apsaimniekošanas pasākumu skaidrošana sabiedrībai
1-08/134/2017 Latvijas Dabas fonds
Vērtējums - 93.00 %
3.4 Sadarbība laba jūras vides stāvokļa (LJVS) sasniegšanai jūras piesārņojošo atkritumu jomā
1-08/157/2017 Vides Izglītības fonds
Vērtējums - 97.00 %
3.5 Zivju resursu aizsardzības akcija „Dzīvais ūdens 2017/2018
1-08/124/2017 Latvijas Makšķernieku asociācija
Vērtējums - 78.00 %
3.6 Lauku sētas ekspozīcijas izveide Nacionālajā botāniskajā dārzā
1-08/130/2017 Latvijas Dabas fonds
Vērtējums - 93.00 %
3.7 Sabiedrības līdzdalības modeļa veidošana un motivēšana invazīvo sugu izplatības ierobežošanā īpaši aizsargājamās dabas teritorijās “Daugavas loki” un “Augšdaugava”
1-08/168/2017 Eiroreģions "Ezeru zeme"
Vērtējums - 87.00 %
3.8 Biedrību veiktspējas un kompetences celšana bioloģiskās daudzveidības apzināšanai, aizsardzībai, saglabāšanai un aprites ekonomikas veicināšanai
1-08/161/2017 Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola
Vērtējums - 78.00 %
3.9 Abavas senlejas Forums
1-08/163/2017 Abavas ielejas attīstības centrs
Vērtējums - 79.00 %
3.10 Komunikāciju apmācības dabas aizsardzības speciālistiem
1-08/166/2017 Pasaules Dabas fonds
Vērtējums - 94.00 %
3.11 Zivju resursu uzraudzība Lejaskurzemē
1-08/165/2017 Pasaules Dabas fonds
Vērtējums - 86.00 %
3.12 Atkritumu stadijas izbeigšanās nosacījumu izstrāde bioloģiskajiem atkritumiem
1-08/121/2017 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Vērtējums - 96.00 %
3.13 Rīgas brīvostas lejamkravu terminālu kravu apritē radušos gaisa piesārņojuma minimizēšana
1-08/122/2017 Latvijas Zaļā kustība
Vērtējums - 75.00 %
3.14 Kā OMA ar klimata pārmaiņām sadzīvos?
1-08/129/2017 homo ecos:
Vērtējums - 94.00 %
3.15 Purvu biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas monitoringa metodikas izstrāde
1-08/152/2017 Vides risinājumu institūts
Vērtējums - 91.00 %
3.16 Sadarbības ietvars Latvijas tradicionālo kultūraugu uzturēšanai un sēklu bibliotēkas darbībai
1-08/149/2017 Ikšķiles Brīvā skola
Vērtējums - 81.00 %
3.17 Vides aizsardzības prasību noteikšana sadedzināšanas iekārtām
1-08/126/2017 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Vērtējums - 96.00 %
3.18 VVD kompetences un veiktspējas stiprināšana ietekmes sākotnējā izvērtējuma jomā
1-08/127/2017 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Vērtējums - 89.00 %
3.19 Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā izstrāde
1-08/125/2017 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Vērtējums - 86.00 %
3.20 Dabas aizsardzības pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot jaunu sugu aizsardzības jomas ekspertu apmācību un paaugstinot profesionālo kompetenci DAP speciālistiem
1-08/171/2017 Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Vērtējums - 93.00 %
4. Vadlīnijas "Vides izglītība" aktivitātē "Vides izglītības un vides apziņas veicināšana nākotnes viedokļu līderiem" iesniegtie projektu iesniegumi
4.1 Izglītojošo pasākumu cikls vidusskolēniem „Latvija nākamajā simtgadē”
1-08/177/2017 Jauniešu Konsultācijas
Vērtējums - 88.00 %
4.2 Jaunie vides līderi
1-08/176/2017 Daibes ilgtspējas centrs
Vērtējums - 79.00 %
4.3 Esi par ilgtspējīg valsts izaugsmi, pamatotu uz aprites ekonomiku
1-08/178/2017 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Vērtējums - 79.00 %
4.4 Nākotnes viedokļu līderu sagatavošana par putnu aizsardzības jautājumiem
1-08/180/2017 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Vērtējums - 94.00 %
4.5 Esi pirmais tur, kur citi būs rīt!
1-08/179/2017 homo ecos:
Vērtējums - 89.00 %
4.6 Jaunie vides pētnieki nākotnes Latvijai
1-08/181/2017 Bērnu vides skola
Vērtējums - 94.00 %
4.7 60 elementi Tavā kabatā
1-08/182/2017 Latvijas Mazpulki
Vērtējums - 83.00 %
4.8 Upe vieno atbildīgi
1-08/183/2017 Abavas ielejas attīstības centrs
Vērtējums - 86.00 %
4.9 Līderības konstruēšanas pasākumu cikls “Zaļā gaisma!”
1-08/186/2017 Kultūras iniciatīvu un realizāciju apvienība
Vērtējums - 68.00 %
4.10 Zaļais aicinājums
1-08/185/2017 Vides Izglītības fonds
Vērtējums - 97.00 %
4.11 Globāli un lokāli. Vide man apkārt un es.
1-08/184/2017 Vārkavas viduskola
Vērtējums - 76.00 %
4.12 Jauno vides līderu skola
1-08/187/2017 Ropažu Garkalnes partnerība
Vērtējums - 77.00 %
4.13 Labā dabā!
1-08/188/2017 Naukšēnu novada vidusskola
Vērtējums - 77.00 %
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.