Fonda konsultatīvās padomes sēdes Nr. 8- 24.05.2016 rezultāti

1. Iesniegtie projekti "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana" aktivitātē „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana”
1.1 Antropogēnās slodzes optimizēšanas un bioloģiskās daudzveidības ilgtspējas nodrošināšanas pasākumi Gaujas dabas takā Strenču novadā
1-08/173/2016 Strenču novada dome
Atbalstīt
Vērtējums - 87.80 %
1.2 Ūdensputniem piemērota ligzdošanas biotopa atjaunošana Engures ezera Lielrovas mākslīgo salu arhipelāgā
1-08/172/2016 Engures ezera dabas parka fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 82.20 %
1.3 Pļavu biotopu apsaimniekošanas pasākumi Teiču un Krustkalnu dabas rezervātos 2016.gadā
1-08/175/2016 Teiču dabas fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 85.60 %
1.4 Dabīgo zālāju atjaunošana Lielupes palienē
1-08/176/2016 Ķemeru nacionālā parka fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 68.90 %
1.5 Dabas aizsardzības plāna pasākumu īstenošana dabas parkā “Dvietes paliene”
1-08/174/2016 Latvijas Dabas fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 84.40 %
1.6 Dabas lieguma "Ruņupes ieleja" pļavu un lauču uzturēšana
1-08/177/2016 Priekules novada pašvaldība
Atbalstīt
Vērtējums - 63.30 %
1.7 Vērtīgo biotopu un ainavu aizsardzība dabas liegumā "Ventas ieleja"
1-08/186/2016 Kuldīgas novada pašvaldība
Atbalstīt
Vērtējums - 77.80 %
1.8 Talsu pauguraine
1-08/187/2016 Talsu pauguraines dabas parka atbalsts
Atbalstīt
Vērtējums - 75.60 %
1.9 Dabas izziņa Rēzeknes novada Lūznavas muižas parkā
1-08/188/2016 Rēzeknes novada pašvaldība
Atbalstīt
Vērtējums - 78.90 %
1.10 Dabas vērtību inventarizācija un rekonstrukcijas projektu izstrāde Medumu un Jaunsventes parkiem, saskaņā ar aizsargājamo ainavu apvidus “Augšzeme” dabas aizsardzības plānu
1-08/184/2016 Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Atbalstīt
Vērtējums - 72.20 %
1.11 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāna ieviešana Engures novadā
1-08/183/2016 Engures novada dome
Atbalstīt
Vērtējums - 55.60 %
1.12 Palieņu pļavu apsaimniekošana DP “Pape”
1-08/182/2016 Pasaules Dabas fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 94.40 %
1.13 Dabas aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas parka “Daugavas loki” Adamovas dabas takā
1-08/181/2016 Krāslavas novada dome
Atbalstīt
Vērtējums - 90.00 %
1.14 Dabas aizsardzības pasākumu ieviešana Gaujas piekrastē
1-08/180/2016 Cēsu novada pašvaldība
Atbalstīt
Vērtējums - 81.10 %
1.15 Dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma „Kokneses parks” dabas aizsardzības plāna ieviešana
1-08/179/2016 Kokneses novada dome
Atbalstīt
Vērtējums - 95.60 %
1.16 Gaujas, Melderupītes, Vecpalsas straujteču, Zvārtavas upītes zivju migrācijas ceļu atjaunošana
1-08/178/2016 Pagasta attīstības grupa "Vireši"
Atbalstīt
Vērtējums - 60.00 %
2. Iesniegtie projekti vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana" aktivitātē „Zivju resursu aizsardzības pasākumi”
2.1 Zivju nārsta vietu kontrole Grīvā, Rojā un Pilsupe
1-08/149/2016 Engures ezera dabas parka fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 73.00 %
2.2 Zivju resursu aizsardzības akcija "Dzīvais ūdens 2016"
1-08/171/2016 Latvijas Makšķernieku asociācija
Atbalstīt
Vērtējums - 78.00 %
2.3 Zivju resursu aizsardzība DP “Pape”
1-08/185/2016 Pasaules Dabas fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 96.00 %
3. Iesniegtie projekti "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana" aktivitātē „Sugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai atjaunošana indikatīvi norādītajām īpaši aizsargājamām sugām”
3.1 Pelēkā vilka Canis lupus aizsardzības plāna atjaunošana
1-08/189/2016 Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”
Atbalstīt
Vērtējums - 98.00 %
3.2 Eirāzijas lūša Lynx lynx aizsardzības plāna atjaunošana
1-08/190/2016 Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”
Atbalstīt
Vērtējums - 100.00 %
3.3 Eirāzijas ūdra Lutra lutra aizsardzības plāna izstrāde
1-08/191/2016 Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”
Atbalstīt
Vērtējums - 93.00 %
3.4 Brūnā lāča Ursus arctos aizsardzības plāna atjaunošana
1-08/192/2016 Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”
Atbalstīt
Vērtējums - 90.00 %
4. Par konkursa nolikuma projektu
4.1 Par konkursa nolikuma projektu vadlīnijas "Multisektorālie projekti" aktivitātē "Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi"
Konceptuāli atbalstīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.