Fonda konsultatīvās padomes sēdes Nr. 7- 05.05.2016 rezultāti

1. Iesniegtie projekti vadlīnijas "Multisektoriālie projekti" aktivitātē "Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas īstenošanai"
1.1 Eitrofikācijas novērtēšanas piekrastes ūdeņos sistēmas attīstīšana atbilstoši Nitrātu direktīvas prasībām
1-08/94/2016 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Atbalstīt
Vērtējums - 93.90 %
1.2 Sociālekonomiskais novērtējums potenciālajiem papildus pasākumiem laba jūras vides stāvokļa panākšanai
1-08/127/2016 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Atbalstīt
Vērtējums - 89.40 %
1.3 Apdraudēto augu sugu dzīvotspējas analīze in un ex situ
1-08/129/2016 Nacionālais botāniskais dārzs
Atbalstīt
Vērtējums - 83.30 %
1.4 Izvērtējums par Bioloģiskās daudzveidības konvencijas Nagojas Protokola ratificēšanu
1-08/168/2016 Nacionālais botāniskais dārzs
Atbalstīt
Vērtējums - 71.20 %
1.5 NBD oranžērijas augu kaitēkļu monitorings un bioloģisko augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas efektivitātes izpēte
1-08/169/2016 Nacionālais botāniskais dārzs
Atbalstīt
Vērtējums - 87.90 %
1.6 Latvijas aizsargājamo augu sugu ex situ un in situ izpēte
1-08/130/2016 Nacionālais botāniskais dārzs
Atbalstīt
Vērtējums - 90.90 %
1.7 Latvijas reto kokaugu izpēte to genofonda saglabāšanai
1-08/167/2016 Nacionālais botāniskais dārzs
Atbalstīt
Vērtējums - 93.90 %
1.8 Atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanas iespēju izvērtējums mājsaimniecības sektoram - AER un klimata politikas mērķu sasniegšanai
1-08/141/2016 Fizikālās enerģētikas institūts
Atbalstīt
Vērtējums - 86.40 %
1.9 Aizsargājamo koku (dižkoku) apsekošana un marķēšana dabā
1-08/138/2016 Latvijas Kokkopju-Arboristu biedrība
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 66.70 %
1.10 Ceļvedis jūru piesārņojošo atkritumu mazināšanai Latvijā
1-08/151/2016 Vides Izglītības fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 87.90 %
1.11 Informācijas ieguve par īpaši aizsargājamo sugu meža sicista Sicista betulina
1-08/158/2016 Latvijas Pūču izpētes biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 84.80 %
1.12 Informācijas par pūču konstatēšanas iespējamību ieguve
1-08/157/2016 Latvijas Pūču izpētes biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 90.90 %
1.13 Jūras krasta izmaiņas laikā. Plūdu riski no Rīgas līdz Ainažiem
1-08/142/2016 Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija
Atbalstīt
Vērtējums - 92.40 %
1.14 Jūras krasta izmaiņas laikā. Plūdu riski no Latvijas-Lietuvas robežas līdz Kolkai
1-08/143/2016 Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija
Atbalstīt
Vērtējums - 86.40 %
1.15 Jūras krasta izmaiņas laikā. Plūdu riski no Kolkas līdz Rīgai
1-08/144/2016 Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija
Atbalstīt
Vērtējums - 87.90 %
1.16 Gaisa kvalitāte un klimata politika: sadarbība un sinerģija
1-08/146/2016 Baltijas Vides Forums
Atbalstīt
Vērtējums - 86.40 %
1.17 Efektīva vides politikas kontrole uzņēmumos
1-08/152/2016 Rīgas Tehniskā universitāte
Atbalstīt
Vērtējums - 78.80 %
1.18 EmEx Latvijai
1-08/150/2016 Rīgas Tehniskā universitāte
Atbalstīt
Vērtējums - 86.40 %
1.19 ES dabas direktīvu prasību pārņemšanas izvērtējums
1-08/132/2016 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Atbalstīt
Vērtējums - 90.90 %
1.20 Metodikas izstrāde orientēšanās sporta sacensību ietekmes novērtēšanai meža ekosistēmās
1-08/160/2016 Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Atbalstīt
Vērtējums - 89.40 %
1.21 Upmalu mežu ekosistēmas sniegtā ūdens attīrīšanas pakalpojuma novērtēšana.
1-08/170/2016 Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Atbalstīt
Vērtējums - 74.20 %
1.22 Engures ezera DP ligzdojošo putnu izplatības dinamika
1-08/135/2016 Latvijas Universitāte
Atbalstīt
Vērtējums - 86.40 %
1.23 Prioritāri apsaimniekojamo purvu stāvokļa izvērtējums un apsaimniekošanas pasākumu plānu izstrāde
1-08/137/2016 Latvijas Dabas fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 95.50 %
1.24 Latvijas kūdras atradņu datu kvalitātes analīze, ieteikumu sagatavošana to uzlabošanai un izmantošanai valsts stratēģijas pamatdokumentu sagatavošanā (2. kārta)
1-08/153/2016 homo ecos:
Atbalstīt
Vērtējums - 71.20 %
1.25 Zaļo vārnu izpētes un aizsardzības analīze
1-08/154/2016 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 83.30 %
1.26 Ūdensstrazdu novērojumu analīze un nodošana DAP
1-08/159/2016 Ziemeļvidzemes Putnu pētniecības biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 80.30 %
1.27 Aizsargājamo dendroloģisko stādījumu inventarizācija
1-08/156/2016 Annas koku skolas biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 75.80 %
2. Iesniegtie projekti vadlīnijas "Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām vides aizsardzības sistēmas kapacitātes palielināšanai vides jautājumu risināšanā"
2.1 Seminārs "Bioloģiski vērtīgu koku saglabāšana un apsaimniekošana apdzīvotās vietās Ziemeļkurzemē"
1-08/128/2016 Popes muiža
Atbalstīt
Vērtējums - 68.50 %
2.2 Komunikācijas kanāls sadarbībai Abavas senlejā
1-08/148/2016 Abavas ielejas attīstības centrs
Atbalstīt
Vērtējums - 83.30 %
2.3 Interaktīvu materiālu un uzskates līdzekļu sagatavošana dabaszinību tēmu apgūšanai Latvijas Dabas muzejā
1-08/131/2016 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 85.20 %
2.4 Gaujas nozīme, aizsardzība un ilgtermiņa izmantošana
1-08/145/2016 Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 68.50 %
2.5 Seminārs "Ilgtspējīga atkritumu apsaimniekošana pašvaldībās"
1-08/165/2016 Dzīvo Zaļāk!
Atbalstīt
Vērtējums - 74.10 %
2.6 Seno kultūraugu un lakstaugu paraugu ievākšana Smiltenes novadā
1-08/147/2016 Kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas biedrība Kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 79.60 %
2.7 Grāmatas par Ķemeru Nacionālā parka floru sagatavošana un izdošana
1-08/139/2016 Ķemeru nacionālā parka fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 66.70 %
2.8 Informatīvu un izglītojošu publicitātes materiālu izstrādāšana lietotnes Vides SOS efektivitātes veicināšanai un sabiedrības izglītošanai vides jomā. Mobilās lietotnes Vides SOS funkcionalitātes uzlabošana
1-08/140/2016 Vides fakti
Atbalstīt
Vērtējums - 87.00 %
2.9 Daba Tavā sētā. Mājvietas putniem, zvēriem, kukaiņiem
1-08/155/2016 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 74.10 %
2.10 Dabas draugs kopš bērnības
1-08/163/2016 Vidzemes inovāciju instruments
Atbalstīt
Vērtējums - 81.50 %
2.11 Sabiedrības informēšana par dabas vērtībām Zilupes novadā
1-08/166/2016 Zilupes novada attīstībai
Atbalstīt
Vērtējums - 61.10 %
2.12 Ilustratīva izziņas un mācību materiāla sagatavošana par Eiropas Savienības īpaši aizsargājamos biotopus Latvijā raksturojošām augu sugām
1-08/134/2016 Latvijas Dabas fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 88.90 %
2.13 Ieteikumi pašvaldībām saistošo noteikumu izstrādei sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas jomā
1-08/136/2016 Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija
Atbalstīt
Vērtējums - 90.70 %
2.14 Gulbja lidojums
1-08/164/2016 Pie Kraujas
Atbalstīt
Vērtējums - 83.30 %
2.15 Vadlīnijas – videi draudzīgai meliorācijai
1-08/161/2016 Ūdensaina
Atbalstīt
Vērtējums - 85.20 %
2.16 Vadlīniju izstrāde teritorijas izmantošanas ierobežojumu noteikšanai teritorijas plānošanas dokumentos ap rūpniecisko avāriju riska objektiem
1-08/133/2016 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Atbalstīt
Vērtējums - 98.10 %
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.