Jūras ūdeņu monitorings

Aktivitāte īstenota

Lai iegūtu labāku un pilnīgāku informāciju par Baltijas jūras ūdens kvalitāti, Daugavpils Universitātes aģentūra Latvijas Hidroekoloģijas institūts (LHEI) iegādājis un uzstādījis mobilas un stacionāras jūras ūdens monitoringa mēriekārtas.

Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā tehniskās kapacitātes pilnveidošanai piegādātas:

  • Grunts dzīvnieku – makrozoobentosa – ievākšanas ierīces. Makrozoobentosa dzīvnieku skaits un sugu sastāvs ir plaši izmantots indikators jūras vides stāvokļa raksturošanai un ļauj salīdzinoši precīzi spriest par eitrofikācijas līmeni vidē. Eitrofikācija ir pārmērīga aļģu augšana, kas rodas, ja ūdenī nokļūst pārāk daudz barības vielu.
  • Mēriekārta jauna veida mērījumu – straumes ātruma – veikšanai kopā ar platformu izvietošanai uz jūras gultnes. Straumes ātruma mērītājs jeb ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) darbojas pēc akustiskā principa un nosaka straumes ātrumu ar noteiktas frekvences izstarotiem signāliem. ADCP spēj autonomi funkcionēt vismaz trīs mēnešus un dos iespēju noteikt, kā pārvietojas jūras straumes, kuras ietekmē gan jūras ekosistēmu, gan piekrastes erozijas procesus. Tā kā Latvijas jūras ūdeņos šādi straumes ātruma mērījumi iepriekš nav veikti, ADCP tiks izvietots Rīgas līča piekrastē, lai uzsāktu datu iegūšanu.
  • Iekārtas izšķīdušā skābekļa koncentrācijas, kā arī kopējā un izšķīdušā oglekļa satura organiskajā vielā mērījumiem. 
  • Planktonisko augu un dzīvnieku noteikšanai iegādāts invertētais mikroskops.
  • Projektā iepirktas arī divas viedās bojas (smart buoys) (attēlā), kuras paredzētas attālinātai jūras vides parametru mērīšanai. Iegūtie rezultāti ar mobilo sakaru palīdzību tiks paziņoti LHEI un būtiski papildinās tradicionālajā monitoringā iegūtos datus par ūdens temperatūru, sāļumu, viļņu un straumju raksturlielumiem, kā arī aptuveno mikroaļģu daudzumu jūrā.  Datu apjoms ir būtisks faktors, lai mūsu spriedumi par jūras vides kvalitāti un tās izmaiņām būtu pēc iespējas tuvāki īstenībai - tas lielā mērā nosaka nepieciešamos pasākumus jūras vides pārvaldībā un apsaimniekošanā, kā arī ļauj veidot precīzākus nākotnes scenārijus.

Atbildīgais partneris: Latvijas Hidroekoloģijas institūts www.lhei.lv
Aktivitāte īstenota: 2019. gadā
Saziņai: Anda Ikauniece, direktore, vadošā pētniece | Tel.: 67601995, e-pasts: anda.ikauniece@lhei.lv

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.