Latvijas Lauksaimniecības universitātei piegādātas ūdens kvalitātes monitoringa iekārtas

14.01.2020

2019. gada nogalē Latvijas Lauksaimniecības universitāte saņēmusi un uzstādījusi vairākas iekārtas, kas nepieciešamas ūdens kvalitātes monitoringam Latvijā.

Jaunajām iekārtām, kas iegādātas ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, jāspēj autonomi ievākt ūdeņu paraugus, nodrošinot ticamus datus par noteiktu periodu (dienu, nedēļas, mēneša vidējo ūdens paraugu); tādējādi iekārtas nodrošinās kvalitatīvas, ticamas informācijas ieguvi par ūdeņu kvalitātes un kvantitātes rādītājiem. Balstoties uz ilggadīgo novērojumu datiem, tiks izteiktas prognozes un sniegti ieteikumi ūdeņu apsaimniekošanai valsts līmenī.

LLU piegādātās iekārtas ietver: 

  • Multiparametru zondes, kas paredzētas ūdens līmeņa mērījumiem līdz 10 m dziļumam, ar 6 sensoriem, tai skaitā elektrovadītspējas un ūdens temperatūras sensors, pH/ ORP (oksidēšanās - reducēšanās potenciāla) sensors, optiskais izšķīdušā skābekļa sensors, duļķainības sensors, amonija sensors un nitrātu sensors;
  • Monitoringa aku ar iebūvētu Tomsona 90o V-veida pārgāzni, kā arī vairāku līmeņu gruntsūdeņu monitoringa aku; 
  • Datu logerus, kas ir savienojami ar aprīkojumu, lai mērītu ūdens līmeni, aprēķinātu caurplūdumu, mērītu ūdens temperatūru un elektrovadītspēju un sūtītu signālu ūdens paraugu ņemšanas iekārtai. 
  • Automātisko meteoroloģisko novērojumu staciju, aprīkotu ar datu logeri, gaisa temperatūras un relatīvā gaisa mitruma sensoru, vēja sensoru, pirometru, lietus mērītāju un augsnes mitruma un temperatūras sensoru,
  • Ūdens līmeņa mērītāju un gruntsūdeņu paraugu sūkni gruntsūdeņu kvalitātes monitoringam dažādos ūdens horizontos, fluorometru gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu plūsmas avota un ātruma noteikšanai;
  • Mini logeri ūdens līmeņa un temperatūras mērījumiem un Mini logeri atmosfēras spiediena un temperatūras mērījumiem gruntsūdeņu urbumos un virszemes ūdenstecēs;
  • Elektromagnētisko ūdens plūsmas mērītāju (aprīkots ar caurplūduma moduli un platības ātruma sensoru pazemes plūsmas mākslīgās mitrzemes pētījumiem), u.c.. 

Projekta laikā veikta arī pētnieku apmācība darbam ar jaunajām iekārtām un, atbilstoši  laikapstākļu labvēlībai, iekārtas jau tiek izmēģinātas reāliem pētījumiem esošajos monitoringa objektos.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un ūdenssaimniecības katedra sadarbībā ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju piedalās ES Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” realizācijā. Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības un līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.2. pasākuma “Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana” ietvaros. 

Projekta mērķis ir attīstīt valsts vides monitoringa un kontroles sistēmu un veicināt sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā, pilnveidojot par valsts vides monitoringu un kontroli atbildīgo iestāžu un nacionālās nozīmes vides izglītības un informācijas centru tehnisko nodrošinājumu, kā arī īstenojot sabiedrības iesaistes pasākumus.
 

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.