Paveiktais Kohēzijas fonda projektā monitoringa programmu uzlabošanai Latvijā

12.11.2018

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija kopā ar partneriem – Nacionālo botānisko dārzu, Latvijas Dabas muzeju, Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu, Valsts vides dienestu, Latvijas Hidroekoloģijas institūtu, Dabas aizsardzības pārvaldi, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Valsts augu aizsardzības dienestu – kopš 2017. gada decembra ir uzsākusi Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” īstenošanu.

2018. gada oktobra vidū ir realizētas vairākas no plānotajām projekta galvenajām aktivitātēm valsts vides monitoringa sistēmas uzlabošanā, pilnveidojot atbildīgo iestāžu tehnisko nodrošinājumu:

Jūras monitoringa programmas uzlabošana

Lai uzlabotu Baltijas jūras vides monitoringa kvalitāti Latvijas Hidroekoloģijas institūts uzstāda mobilas un stacionāras jūras ūdens monitoringa mēriekārtas.

Septembra sākumā piegādātas grunts dzīvnieku – makrozoobentosa – ievākšanas ierīces. Makrozoobentosa dzīvnieku skaits un sugu sastāvs ir plaši izmantots indikators jūras vides stāvokļa raksturošanai un ļauj salīdzinoši precīzi spriest par eitrofikācijas līmeni vidē.

Piegādāta arī mēriekārta jauna veida mērījumu – straumes ātruma – veikšanai kopā ar platformu izvietošanai uz jūras gultnes. Straumes ātruma mērītājs jeb ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) darbojas pēc akustiskā principa un nosaka straumes ātrumu ar noteiktas frekvences izstarotiem signāliem. ADCP spēj autonomi funkcionēt vismaz trīs mēnešus un dos iespēju noteikt, kā pārvietojas jūras straumes, kuras ietekmē gan jūras ekosistēmu, gan piekrastes erozijas procesus. Tā kā Latvijas jūras ūdeņos šādi straumes ātruma mērījumi iepriekš nav veikti, ADCP šoruden arī tiks izvietots Rīgas līča piekrastē, lai pēc iespējas ātrāk uzsāktu datu iegūšanu.

Šobrīd Latvijas Hidroekoloģijas institūts ir izsludinājis iepirkumu zinātnisko mēriekārtu iegādei. Plānots iepirkt iekārtas izšķīdušā skābekļa koncentrācijas, kā arī kopējā un izšķīdušā oglekļa satura organiskajā vielā mērījumiem. Tāpat tiks iegādāts mikroskops iegūto paraugu analīzei.

Iekšzemes ūdeņu monitoringa pilnveidošana

Atbildīgais partneris par iekšzemes ūdeņu monitoringa programmas uzlabošanu ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Plānots, ka projekta gaitā tiks izveidotas jaunas ūdeņu monitoringa stacijas, kā arī pilnveidots esošo staciju tehniskais aprīkojums.

2018. gada otrajā ceturksnī Latvijas Lauksaimniecības universitāte projekta ietvaros izsludināja iepirkumu un veica pārvietojamas monitoringa stacijas korpusa iegādi un uzstādīšanu mākslīgo mitrzemju mērījumiem zemnieku saimniecībā “Mežacīruļi”, Zaļenieku pagastā. Mitrzeme ir ūdenskrātuve, kas spēj attīrīt lauksaimniecības radīto piesārņojumu ar augu barības vielām. Vairāk par mākslīgajām mitrzemēm, to veidiem un funkcijām iespējams uzzināt šeit.

Šobrīd ir izstrādāta tehniskā specifikācija mobilo iekārtu iegādei, kas nodrošinās labāku ūdeņu kvalitātes un kvantitātes monitoringa veikšanu; tuvākajā laikā plānots apjomīgo iepirkumu izsludināt.

Augsnes monitoringa pilnveidošana

Lai pildītu Eiropas Savienības un Latvijas normatīvo aktu prasības un iegūtu kvalitatīvus un objektīvus augsnes monitoringa datus, ir iegādāts piemērots laboratorijas tehniskais aprīkojums.

Projekta gaitā Agroķīmijas laboratorijas vajadzībām ir iegādātas divas iekārtas: 1) duālais atomabsorbcijas spektrofotometrs ar liesmas degli, grafīta krāsni un automātisko padevi mikro- un makroelementu noteikšanai augsnes paraugos un 2) automatizētais segmentētas plūsmas analizators amonija jonu NH4 un nitrātjonu NO3 noteikšanai, izmantojot spektrofotometrisko detekciju.

Atomabsorbcijas spektrometru paredzēts izmantot augsnes agroķīmisko analīžu veikšanai lauksaimniecībā izmantojamās zemes reprezentatīvajā kopā (bez pamatelementu noteikšanas arī magnija noteikšanai), tādējādi nodrošinot informācijas ieguvi un Augšņu agroķīmiskās izpētes datu bāzes papildināšanu ar datiem par šo augiem nozīmīgo un augsnes kvalitāti raksturojošo agroķīmisko īpašību rādītāju un tā izmaiņām augsnē.

Plūsmas analizators amonija jonu NH4 un nitrātjonu NO3 noteikšanai tiks izmantots augsnes minerālā slāpekļa monitoringa vajadzībām, nodrošinot augsnes paraugu analīzes iespējami īsos termiņos un savlaicīgu lauksaimnieku informēšanu un rekomendāciju sniegšanu slāpekļa papildmēslojuma plānošanai, kā arī augsnes minerālā slāpekļa piesārņojuma risku izvērtēšanai.

Aktivitāti īsteno Valsts augu aizsardzības dienests. Visas projektā plānotās piegādes augsnes monitoringa uzlabošanai ir veiktas.

Invazīvo sugu (Sosnovska latvāņa) monitorings

Sosnovska latvāņa izplatības izmaiņu noteikšanai Valsts augu aizsardzības dienests projekta gaitā iegādājis 15 planšetdatorus ar ArcGIS programmatūru un nepieciešamajām licencēm un nogādājis tos dienesta Reģionālajās nodaļās. Invazīvo sugu – Latvijas dabai neraksturīgu augu un dzīvnieku sugu, kas apdraud vietējās sugas un to dzīvotnes, rada ekonomiskus zaudējumus vai kaitējumu cilvēka veselībai un videi – monitorings nepieciešams, lai plānotu un uzlabotu ierobežošanas pasākumus un veiktu uzraudzību.

Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” gaitā kopā ar partneriem tiek attīstīta valsts vides monitoringa un kontroles sistēma un pilnveidota par valsts vides monitoringu un kontroli atbildīgo iestāžu veiktspēja, kā arī veidoti trīs nacionālās nozīmes vides izglītības un informācijas centri.


 

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.