Latvijā pilnveidots augsnes monitorings

Veiktas visas plānotās Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta iegādes augsnes monitoringa pilnveidei Latvijā.

Kā ziņots, lai pildītu Eiropas Savienības un Latvijas normatīvo aktu prasības un iegūtu kvalitatīvus un objektīvus augsnes monitoringa datus, Valsts augu aizsardzības dienestam bija nepieciešams piemērots laboratorijas tehniskais aprīkojums, kuram jānodrošina paraugu testēšana atbilstoši noteiktajiem standartiem.

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu lauksaimniecības zemes izmantošanu un iegūtu informāciju par zemes auglības līmeni un tā pārmaiņām, jāveic augšņu agroķīmiskā izpēte. Projekta gaitā tika iegādāta īpaša iekārta augsnes agroķīmisko īpašību izpētei – duālais atomabsorbcijas spektrofotometrs ar liesmas degli, grafīta krāsni un automātisko padevi mikro- un makroelementu noteikšanai augsnes paraugos. Atomabsorbcijas spektrometru paredzēts izmantot augsnes agroķīmisko analīžu veikšanai lauksaimniecībā izmantojamās zemes reprezentatīvajā kopā (bez pamatelementu noteikšanas arī magnija noteikšanai), tādējādi nodrošinot informācijas ieguvi un Augšņu agroķīmiskās izpētes datu bāzes papildināšanu ar datiem par šo augiem nozīmīgo un augsnes kvalitāti raksturojošo agroķīmisko īpašību rādītāju un tā izmaiņām augsnē.

Savukārt, lai nodrošinātu ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti, monitoringa programmas īstenošanai tika iegādāta iekārta minerālā slāpekļa satura noteikšanai augsnē. Iegādāts automatizētais segmentētas plūsmas analizators amonija jonu NH4 un nitrātjonu NO3 noteikšanai, izmantojot spektrofotometrisko detekciju.

Plūsmas analizators amonija jonu NH4 un nitrātjonu NO3 noteikšanai tiks izmantots augsnes minerālā slāpekļa monitoringa vajadzībām, nodrošinot augsnes paraugu analīzes iespējami īsos termiņos un savlaicīgu lauksaimnieku informēšanu un rekomendāciju sniegšanu slāpekļa papildmēslojuma plānošanai, kā arī augsnes minerālā slāpekļa piesārņojuma risku izvērtēšanai.

Valsts augus aizsardzības dienesta aprīkojums papildināts arī ar Sosnovska latvāņa izplatības izmaiņu noteikšanai nepieciešamajiem 15 planšetdatoriem ar ArcGIS programmatūru un nepieciešamajām licencēm. Ierīces nogādātas dienesta Reģionālajās nodaļās. Invazīvo sugu – Latvijas dabai neraksturīgu augu un dzīvnieku sugu, kas apdraud vietējās sugas un to dzīvotnes, rada ekonomiskus zaudējumus vai kaitējumu cilvēka veselībai un videi – monitorings nepieciešams, lai plānotu un uzlabotu ierobežošanas pasākumus un veiktu uzraudzību.


Automatizētais segmentētas plūsmas analizators amonija jonu NH4 un nitrātjonu NO3 noteikšanai.


Duālais atomabsorbcijas spektrofotometrs ar liesmas degli, grafīta krāsni un automātisko padevi mikro- un makroelementu noteikšanai augsnes paraugos.

 

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.