Vides monitoringa, kontroles un izglītības projekts

Projekts Nr. 5.4.2.2/17/I/002

Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija kopā ar sadarbības partneriem – Nacionālo botānisko dārzu, Latvijas Dabas muzeju, Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu, Valsts vides dienestu, Latvijas Hidroekoloģijas institūtu, Dabas aizsardzības pārvaldi, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Valsts augu aizsardzības dienestu – ir uzsākusi Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” īstenošanu.

Projekta mērķis ir valsts vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana, pilnveidojot par valsts vides monitoringu un kontroli atbildīgo iestāžu un nacionālas nozīmes vides izglītības un informācijas centru tehnisko nodrošinājumu, kā arī īstenojot sabiedrības iesaistes pasākumus.

Plānoto darbību rezultātā:

  • tiks modernizētas telpas un aprīkojums 3 nacionālas nozīmes informācijas centros un veikti sabiedrības informēšanas un iesaistes pasākumi, veicinot vides apziņu un izglītojot vides aizsardzības jomā vismaz 15 000 cilvēku;
  • attīstītas ūdeņu, zemes un bioloģiskās daudzveidības valsts vides monitoringa programmas, pilnveidojot monitoringa veikšanas tehnisko aprīkojumu;
  • optimizēti kontroles pasākumi vides piesārņojuma, radiācijas, virszemes ūdeņu, zemes dzīļu un zvejas kontroles jomās, kā arī vides risku novēršanas jomā, izveidojot avārijas situāciju centru, kas ļaus operatīvi reaģēt un koordinēt darbu avāriju situācijās.
  • Projekta darbības paredzēts īstenot 4 gadu laikā – no 2017. gada 30. novembra līdz 2021. gada 29. novembrim, un tā izmaksas ir plānotas 7 069 787,87 euro apmērā t.sk. 5 945 241 euro (84%) Kohēzijas fonda finansējums, 828 387,38 euro (12%) valsts budžeta finansējums un 296 159,49 euro (4%) privātais finansējums.

 

Sīkākai informācijai par projektu lūdzam sazināties ar projekta vadītāju:

Artūrs Tribis
e-pasts: arturs.tribis@lvafa.gov.lv
tel.: 28665584