Aktuālie iepirkumi

LVAF finansēto projektu iepirkumi


1. Atsauce uz projektu: Latvijas vides aizsardzības fonda finansētais projekts Nr. LIFE18 CCM/LV/001158, “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā”. Nolikums.

2. Finansējuma saņēmējs, kas plāno iepirkumu: Biedrība „Baltijas krasti”,

3. Iepirkuma priekšmets / preces, pakalpojuma vai būvdarbu apraksts. Norāda visu nepieciešamo informāciju, kas var ietekmēt piedāvājumu. Ja apraksts ir pārāk apjomīgs, to var pievienot atsevišķi šī dokumenta pielikumā. Īsfilmu izveide projekta OrgBalt (LIFE18 CCM/LV/001158) ietvaros saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju

4. Pretendentu atlases kritēriji. Iepriekšējā pieredze izpildot līdzīgus projektus

5. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji. Zemākā cena vai saimnieciski izdevīgākais piedāvājums (norādot kritērijus un to īpatsvaru): zemākā cena

6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un veids. Piedāvājumus var iesniegt personīgi, nosūtot pa pastu vai elektroniski. Biedrības “Baltijas krasti” adrese Maskavas iela 127, Rīga, LV-1003, e-pasts info@baltijaskrasti.lv

7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš. Termiņu nosaka ne īsāku par 10 darba dienām no informācijas nosūtīšanas Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai: 2020. gada 26. jūnijs

8. Kontaktpersona. Norāda finansējuma saņēmēja, kas plāno iepirkumu, kontaktpersonu un tās kontaktinformāciju (tālruņa numurs, e-pasta adrese). Kontaktpersona: Olga Dmitrijeva; e-pasts: info@baltijaskrasti.lv, 67212148


1. Atsauce uz projektu:

Projekts Nr.LIFE18 IPE/LV/000014 - LIFE GOODWATER IP “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai”.

2. Finansējuma saņēmējs, kas plāno iepirkumu:

Biedrība “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija”

3. Iepirkuma priekšmets / preces, pakalpojuma vai būvdarbu apraksts.

Jaunas vai mazlietotas apvidus automašīnas ar aprīkojumu iegāde biedrības funkciju nodrošināšanai (projekta Nr.LIFE18 IPE/LV/000014 - LIFE GOODWATER IP “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” ietvaros) un servisa pakalpojumu sniegšana garantijas laikā atbilstoši nolikumam pievienotajai Tehniskajai specifikācijai. Iepirkuma nolikums ar visiem pielikumiem (t.sk. Tehniskā specifikācija) ir pieejams elektroniski, nosūtot e-pastā pieprasījumu uz e-pasta adresi: info@lwwwwa.lv līdz 2020.gada 16.jūnijam.

4. Pretendentu atlases kritēriji.

Par atbilstošiem tiks uzskatīti tie piedāvājumi, kuri atbilst iepirkuma nolikuma 3. un 4.punktā norādītajām prasībām.

5. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji.

Vērtēšanas kritērijs ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums pēc formulas: Sp = Cp + ODp, kur

  • Sp - pretendenta piedāvājuma iegūtais punktu skaits,
  • Cp – punktu skaits par pretendenta piedāvājuma cenu,
  • ODp – punktu skaits par pretendenta piedāvātā transportlīdzekļa oglekļa dioksīda emisiju daudzumu.

Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji, to skaitliskās vērtības un punktu piešķiršanas metodika:

Kods

Kritērijs

Maks. punktu skaits kritērijam

Punktu piešķiršanas metodika pretendenta piedāvājumam

C

Līgumcena (piedāvātā cena bez PVN)

90

Cp=

 

zemākā piedāvātā līgumcena
------------------------------------------------- x90

 

pretendenta piedāvātā līgumcena

 

OD

Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju daudzums

10

Ja pretendenta piedāvātās automašīnas CO2 izmešu daudzums ir līdz 160 g/km (ieskaitot), tad pretendenta piedāvājumam kritērijā tiek piešķirti 10 punkti.

Pārējiem piedāvājumiem piešķiramie punkti tiek aprēķināti pēc formulas:

ODp=

zemākais piedāvātais CO2 izmešu daudzums

---------------------------------------------------------------- x10

pretendenta piedāvātais CO2 izmešu daudzums

Maksimāli iegūstamais punktu skaits

100

 

6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un veids.

Piedāvājums līdz noteiktajam termiņam jāiesniedz vienā no šādiem veidiem:

  1. atsūtot pa pastu uz adresi Lielirbes iela 1, Rīga, LV-1046 (vai nogādājot personīgi biedrības pasta kastītē Lielirbes iela 1, Rīga 1.stāvā);
  2. elektroniski uz e-pasta adresi info@lwwwwa.lv.

7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2020.gada 16. jūnijam plkst. 12:00.

8. Kontaktpersonas

Par iepirkuma dokumentāciju – Dana Grīntāle, mob. tālr. 29806246, e-pasts: dana@lwwwwa.lv

Par iepirkuma priekšmetu – Sandis Dejus, mob. tālr. 26591517, e-pasts: sandis@lwwwwa.lv

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.