Projektu iesniegšana

Katru gadu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (turpmāk – Fonda administrācija) izsludina projektu konkursus Fonda finansējuma saņemšanai. Projektu konkursā var pieteikties, iesniedzot projekta iesniegumu Fonda administrācijā pēc atklāta projektu konkursa izsludināšanas, atbilstoši projektu konkursu nolikumu prasībām. Projektu konkursu nolikumi pieejami sadaļā „Projektu konkursi”, „Projektu konkursu nolikumi”.

Projekta iesniegums jāiesniedz noteiktajā  projektu konkursa termiņā  Fonda administrācijā personīgi katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 17:00 vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu.

Projekta iesniegums, kā arī tam pievienotie informatīvie materiāli, jāiesniedz 1 eksemplārā, cauršūti (cauraukloti), vienlaikus projekta elektronisko versiju (projekta iesnieguma veidlapa, tāme un citi attiecīgie dokumenti) nosūtot uz Fonda administrācijas e-pastu pasts@vraa.gov.lv.

Projekta iesniegumam ir jābūt parakstītam, aizpildītam latviešu valodā, datorrakstā.

Projektu iesniegumi, kas saņemti vai izsūtīti pa pastu (pasta zīmogs) pēc izsludinātā termiņa beigām netiek pieņemti!

Pirms projekta iesniegšanas Fonda administrācijā, lūdzu, pārliecinieties:

 • Vai projekta iesniedzēja nosaukums uzrakstīts bez saīsinājumiem un norādītā adrese ir pareiza?
 • Vai projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši konkursa nolikuma prasībām (t.sk. vai projekta iesnieguma veidlapa atbilst nolikumā noteiktajai iesnieguma veidlapai)?
 • Vai projekta saturs atbilst atbalstāmajai aktivitātei, kas noteikta konkursa nolikumā?
 • Vai ir skaidri formulēts projekta mērķis, uzdevumi, rezultāti?
 • Vai projekta tāme atbilst nolikumā noteiktajai tāmes formai, projekta izmaksas norādītas atbilstošās pozīcijās, aprēķini ir korekti un precīzi?
 • Vai projekta iesniegums satur visus nepieciešamos dokumentus saskaņā ar konkursa nolikuma prasībām?
 • Vai projekta iesniedzēja juridiskais statuss atbilst konkursa nolikuma prasībām?
 • Vai projekta iesniegumu ir parakstījusi persona ar pārstāvības tiesībām vai persona ar attiecīgo pilnvarojumu pārstāvēt iesniedzēju un pilnvarojuma oriģināls ir pievienots projekta iesniegumam?
 • Vai projekta iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz EUR 150.00?
 • Vai projekta iesniegumā norādītais līdzfinansējuma apmērs atbilst konkursa nolikumā noteiktajam minimālajam līdzfinansējuma apjomam?
 • Vai projekta iesniegumā norādītais projekta administratīvo izmaksu apmērs nepārsniedz konkursa nolikumā norādīto maksimālo apjomu?
 • Vai plānotais projekta īstenošanas periods nepārsniedz konkursa nolikumā noteikto maksimāli pieļaujamo projekta īstenošanas laika periodu?
 • Vai projekta iesniedzējs ir izpildījis visus līdz šim noslēgto līgumu par Fonda finansējuma saņemšanu nosacījumus un noteikumus, kā arī tam nav nenokārtotu saistību par iepriekš no Fonda finansētajiem projektiem?
 • Vai projekta iesnieguma veidlapa ir aizpildīta pilnībā, datorrakstā un latviešu valodā?
 • Vai projekta elektroniskā versija (projekta iesnieguma veidlapa, tāme un citi attiecīgie dokumenti) ir nosūtīta uz Fonda administrācijas e-pastu pasts@vraa.gov.lv?
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.