Vēsture

Sākums

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas pirmsākumi meklējami 1996. gadā, kad tika izveidots Latvijas vides aizsardzības fonds.

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (turpmāk - Fonda administrācija) tika izveidota 2004. gada 1.janvārī ar 2003.gada 16.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.715 “Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas nolikums” stāšanos spēkā.

Fonda administrācija atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada 3. decembra rīkojumam Nr.751 “Par Latvijas vides aizsardzības fonda likvidāciju” pārņēma Vides ministrijas pakļautībā esošās tiešās pārvaldes iestādes “Latvijas vides aizsardzības fonds” tiesības un saistības.

2004. gada 7. janvārī Fonda administrācija tiek reģistrēta Nodokļu maksātāju reģistrā.

2004 - 2007

Fonda administrācijas galvenais uzdevumus no tās izveidošanas brīža bija nodrošināt valsts budžeta programmas 21.00.00 “Latvijas vides aizsardzības fonds” līdzekļu administrēšanu, kā arī nodrošināt to efektīvu izmantošanu saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes lēmumiem.

Iestādi no tās izveidošanas brīža līdz 2013.gada jūnijam vadīja direktore Sandra Bērziņa.

Fonda administrācijas funkciju izpildi no izveidošanas brīža līdz 2008.gadam nodrošināja 3 struktūrvienības:

 • Projektu daļa
 • Audita daļa
 • Finanšu un grāmatvedības uzskaites daļa

2004.gada beigās iestādē strādāja 18 darbinieki.

2008 - 2009

2008.gadā saistībā ar izmaiņām Dabas resursu nodokļa likumā un tam pakārtotajiem Ministru kabineta noteikumiem Fonda administrācija pārņēma no Vides ministrijas funkcijas “Atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa maksāšanas administrēšana” īstenošanu. Lai nodrošinātu jaunās funkcijas īstenošanu, Fonda administrācijā tika izveidota jauna struktūrvienība – Dabas resursu nodokļa daļa ar 2 amata vietām. Uz 2008. gada beigām Fonda administrācijā strādāja 23 darbinieki.

2009.gada beigās sakarā ar būtisku finansējuma samazinājumu budžeta programmā “Latvijas vides aizsardzības fonds” tika veikta būtiska restrukturizācija samazinot gan darbinieku skaitu, gan veiktas izmaiņas struktūrā. Izmaiņu rezultātā uz 2009.gada beigām Fonda administrācijā strādāja 7 darbinieki un iestādes funkciju izpildi nodrošināja 2 struktūrvienības:

 • Projektu daļa
 • Dabas resursu nodokļa daļa

2010 - 2013

Laika posms no 2010 līdz 2013. gadam sakarā ar būtisko finansējuma samazinājumu iestādes galvenais uzdevums bija uzņemto ilgtermiņa projektu saistību izpilde un prioritāro nacionālas nozīmes projektu finansēšana, kā arī DRN atbrīvojuma funkcijas izpildes nodrošināšana.

2014 - 2016

No 2014. gada sakarā ar finansējuma palielinājumu (no 0.7 milj. EUR – 2013. gadā uz  2.8 milj. EUR – 2014) apakšprogrammā “Vides aizsardzības projekti” atsākās vides aizsardzības projektu finansēšana caur projektu konkursiem. Projektu konkursu skaits: 2014 - 19; 2015 - 17; 2016 - 13.

2015. gadā sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju tika sagatavots un iesniegts Eiropas Komisijā projekta “LIFE Capacity building project” (LIFE kapacitātes programma Latvijā). Projekts tika apstiprināts un ar 2016. gada 1. aprīli darbu uzsāka struktūrvienība – LIFE atbalsta vienība

Laika periodā no 2014. gada līdz 2016. gadam Fonda administrācija veica sekojošas funkcijas:

 • Valsts budžeta programmas “Latvijas vides aizsardzības fonds” līdzekļu izlietošanas administrēšana;
 • Atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par transportlīdzekļiem, kurus pirmo reizi pastāvīgi reģistrē Latvijas Republikā, par iepakojumu un vienreiz lietojamajiem galda traukiem un piederumiem, kā arī videi kaitīgām precēm, administrēšana;
 • Eiropas Komisijas finansētā projekta “LIFE Capacity Building project” (LIFE kapacitātes programma Latvijā) īstenošana;

Funkciju izpildi nodrošināja sekojošas struktūrvienības:

 • Projektu daļa
 • Dabas resursu nodokļa daļa
 • LIFE atbalsta vienība

2017 - šobrīd

No 2017. gada 1. janvāra sakarā grozījumiem ar Dabas resursu nodokļa likumā un tam pakārtotajiem Ministru kabineta noteikumos atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa administrēšanas funkcijas izpilde nodota Valsts vides dienestam.

Šobrīd Fonda administrācija turpina īstenot LIFE kapacitātes projektu, kā arī veic Kohēzijas fonda projekta “Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana” sagatavošanu.

Fonda administrācijā uz 2017.gada sākumu strādā 12 darbinieki, no 2014.gada aprīļa iestādi vada direktors Jānis Rudzītis.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.