Nolikums

Publicēts: Vēstnesis 57 07.04.2006

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

28.03.2006
Rīgā

Noteikumi nr. 242

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas nolikums


(prot. Nr.17 21.§)
Izdoti saskaņā ar Valsts
pārvaldes iekārtas likuma
16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgais jautājums
 

1. Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (turpmāk - fonda administrācija) ir vides ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

II. Fonda administrācijas funkcijas, uzdevumi un kompetence

2. Fonda administrācija veic Latvijas vides aizsardzības fonda likumā noteiktās funkcijas.

3. Fonda administrācija veic Latvijas vides aizsardzības fonda likumā noteiktos uzdevumus, kā arī:

3.1. sagatavo budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" ieņēmumu un izdevumu tāmi kārtējam saimnieciskajam gadam iekļaušanai Vides ministrijas budžeta pieprasījumā;

3.2. ievieto Vides ministrijas un fonda administrācijas mājas lapā internetā informāciju par organizētajiem konkursiem un izsludināto projektu iesniegumu iesniegšanas termiņiem finansējuma saņemšanai;

3.3. ja nepieciešams, pieaicina ekspertus un speciālistus projektu iesniegumu izvērtēšanai vai pieprasa atzinumus no citām valsts institūcijām par projektu atbilstību politikas plānošanas dokumentiem;

3.4. apkopo un izvērtē pārskatus par projektu īstenošanas gaitu un piešķirto līdzekļu izlietojuma gaitu;

3.5. iesniedz projektu iesniegumus izskatīšanai Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvajā padomē (turpmāk - konsultatīvā padome);

3.6. mērķtiecīgi un efektīvi apsaimnieko fonda administrācijai piešķirtos valsts budžeta līdzekļus;

3.7. ja nepieciešams, nodrošina no fonda līdzekļiem finansētā projekta auditu projekta īstenošanas laikā, lai izvērtētu tā īstenošanas kvalitāti un līdzekļu izlietojuma atbilstību ar fonda administrāciju noslēgtajam līgumam;

3.8. ievieto fonda administrācijas mājas lapā internetā Latvijas vides aizsardzības fonda padomes (turpmāk - fonda padome) un konsultatīvās padomes lēmumus;

3.9. rakstiski informē projekta iesniedzēju par fonda padomes lēmumu par projekta atbalstīšanu vai noraidīšanu;

3.10. saskaņā ar fonda padomes lēmumu slēdz līgumu ar privātpersonu vai pašvaldību vai vienošanos ar vides aizsardzības valsts iestādi par projekta finansēšanu, paredzot projekta finansēšanas kārtību, kā arī fonda administrācijas, projekta iesniedzēja un izpildītāja tiesības, pienākumus un atbildību projekta īstenošanas laikā un pēc projekta pabeigšanas;

3.11. informē fonda padomi, ja fonda līdzekļu saņēmējs piešķirtos līdzekļus neizmanto projekta pieteikumā paredzētajiem darbiem atbilstoši fonda padomes lēmumam vai saskaņā ar noslēgto līgumu vai vienošanos ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju, vai neizmanto piešķirtos līdzekļus paredzētajā termiņā, kā arī ja fonda līdzekļu saņēmējs nesniedz pārskatus par projekta īstenošanu līgumā noteiktajos termiņos;

3.12. saskaņā ar fonda padomes lēmumu rakstiski pieprasa, lai fonda līdzekļu saņēmējs neatbilstoši izmantotos vai neizmantotos līdzekļus atmaksā budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" kontā.

4. Fonda administrācija atbilstoši kompetencei:

4.1. sadarbojas ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām, piedalās starpvalstu sadarbības programmās un projektos;

4.2. sadarbojas ar plašsaziņas līdzekļiem un sniedz tiem informāciju par administrācijas darbību.

III. Fonda administrācijas vadība

5. Fonda administrāciju vada fonda administrācijas direktors.

6. Fonda administrācijas direktors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās valsts pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas un citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

IV. Fonda administrācijas darbības tiesiskuma nodrošināšana
un pārskati par administrācijas darbību

7. Fonda administrācijas darbības tiesiskumu nodrošina fonda administrācijas direktors. Fonda administrācijas direktoram ir tiesības atcelt fonda administrācijas amatpersonu lēmumus un iekšējos normatīvos aktus.

8. Fonda administrācijas direktors pieņem lēmumu par privātpersonas apstrīdēto fonda administrācijas amatpersonas faktisko rīcību, ja ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

9. Fonda administrācijas direktora lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Vides ministrijā. Vides ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

10. Fonda administrācija ne retāk kā reizi gadā sniedz vides ministram pārskatu par fonda administrācijas funkciju izpildi un budžeta līdzekļu izlietojumu, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo publisko gada pārskatu. Vides ministram ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatu par fonda administrācijas darbību.

V. Noslēguma jautājums

11. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumus Nr.715 "Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 180.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministrs R.Vējonis

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.