Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvā padome

Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvā padome ir konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir veicināt sabiedrības interešu ievērošanu un līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā Fonda līdzekļu sadales procesos, atbalstot fonda līdzekļu piešķiršanu projektiem, kuri veicina ilgtspējīgu attīstību un to mērķis atbilst valstiski vai starptautiski atzītām vides politikas vai vides izglītības prioritātēm.

Fonda konsultatīvā padome darbojas saskaņā ar brīvprātības un atklātības principu.

Konsultatīvās padomes sastāvā ir biedrību un nodibinājumu, kuru mērķis saskaņā ar to statūtiem ir vides aizsardzība, un ar vides izglītības un vides zinātnes attīstību saistītu institūciju ievēlēti pārstāvji.

Konsultatīvajai padomei ir šādi uzdevumi:

  1. Atbilstoši Fonda padomes apstiprinātajām fonda līdzekļu izmantošanas vadlīnijām un saskaņā ar Fonda padomes apstiprināto projektu iesniegšanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtību izvērtēt un pieņemt ieteikuma rakstura lēmumus par Fonda administrācijā iesniegto projektu iesniegumu finansēšanu no Fonda līdzekļiem;
  2. Sniegt priekšlikumus Fonda padomei projektu iesniegšanas, novērtēšanas, finansēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtības pilnveidošanai.

Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvās padomes nolikums

Ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 04.08.2015. rīkojumu Nr. 249 apstiprināts Latvijas vides aizsardzības fonda Konsultatīvās padomes personālsastāvs (pilnvaru termiņš – 03.08.2017.).

 

Nr.p. k.

Organizācijas nosaukums (reģ. Nr.)

Deleģētais pārstāvis

Deleģētā pārstāvja vietnieks

1.

Biedrība „Latvijas Vides pārvaldības asociācija” (reģ. Nr. 40008036345)

Aiga Kāla

Sandra Krivmane

2.

Biedrība „Vides attīstības biedrība” (reģ. Nr. 40008140784)

Dilara Šabajeva

Kārlis Maulics

3.

Biedrība „Bērnu vides skola” (reģ. Nr. 40008002940)

Gatis Putenis

Laura Zvingule

4.

Biedrība „Baltijas Vides Forums” (reģ. Nr. 40008075450)

Ingrīda Brēmere

Daina Indriksone

5.

Biedrība “homo ecos:” (reģ. Nr. 40008119721)

Artūrs Jansons

Santa Krastiņa

6.

Biedrība „Vides izglītotāju asociācija” (reģ. Nr. 40008015697)

Ieva Veģere

Anda Andrušaite

7.

Nodibinājums „Latvijas Dabas fonds” (reģ. Nr. 40008019379)

Lelde Eņģele

Liene Auniņa

8.

Daugavpils Universitāte (reģ. Nr. 2741000222)

Digna Pilāte

Jolanta Bāra

9.

Biedrība „Abavas ielejas attīstības centrs” (reģ. Nr. 50008072441)

Iveta Piese

Ilze Dravniece

10.

Biedrība „Vides iniciatīvu centrs” (reģ. Nr. 50008101721)

Lāsma Zēberga

Agita Pleiko

11.

Biedrība „Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija” (reģ. Nr. 40008013925)

Armands Nikolajevs

Guna Bērziņa

12.

Biedrība “Eko line” (reģ. Nr. 40008174672)

Klinta Priedenfelde

Lilita Dravniece

13.

Nodibinājums “Vides izglītības fonds” (reģ. Nr. 40008097212)

Jānis Ulme

Daniels Truškāns

14.

Nodibinājums „Pasaules dabas fonds” (reģ. Nr. 40008067839)

Jānis Rozītis

Arta Mellupe

15.

Biedrība „Vides aizsardzības klubs” (reģ. Nr. 40008003594)

Elita Kalniņa

Aija Caune

16.

Biedrība “Baltijas krasti” (reģ. Nr. 40008116782)

Elīna Konstantinova

Līga Brūniņa