• Sākums >
 • Fonda administrācijas sniegtie pakalpojumi, funkcijas un uzdevumi

Fonda administrācijas sniegtie pakalpojumi, funkcijas un uzdevumi

Fonda administrācijas sniegtie pakalpojumi, funkcijas un uzdevumi

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (turpmāk tekstā - Fonda administrācija) ir Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk tekstā - Fonds) līdzekļu turētājs un rīkojas saskaņā ar 2016.gada 14.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.375 “Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums”.

Fonda administrācija veic šādas funkcijas:

1. Projektu iesniegumu pieņemšana finansējuma saņemšanai no Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļiem

(informācija par pakalpojumu pieejama http://www.lvafa.gov.lv/ sadaļā „Projektu konkursi/Projektu konkursu nolikumi").

 Fonda administrācija veic Latvijas vides aizsardzības fonda likumā noteiktās funkcijas.

Fonda administrācija veic Latvijas vides aizsardzības fonda likumā noteiktos uzdevumus, kā arī:

 1. sagatavo budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" ieņēmumu un izdevumu tāmi kārtējam saimnieciskajam gadam iekļaušanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta pieprasījumā;
 2. ievieto Fonda administrācijas mājas lapā informāciju par organizētajiem konkursiem un izsludināto projektu iesniegumu iesniegšanas termiņiem finansējuma saņemšanai;
 3. ja nepieciešams, pieaicina ekspertus un speciālistus projektu iesniegumu izvērtēšanai vai pieprasa atzinumus no citām valsts institūcijām par projektu atbilstību politikas plānošanas dokumentiem;
 4. apkopo un izvērtē pārskatus par projektu īstenošanas gaitu un piešķirto līdzekļu izlietojuma gaitu;
 5. iesniedz projektu iesniegumus izskatīšanai Fonda Konsultatīvajā padomē;
 6. mērķtiecīgi un efektīvi apsaimnieko Fonda administrācijai piešķirtos valsts budžeta līdzekļus;
 7. ja nepieciešams, nodrošina no fonda līdzekļiem finansētā projekta auditu projekta īstenošanas laikā, lai izvērtētu tā īstenošanas kvalitāti un līdzekļu izlietojuma atbilstību ar Fonda administrāciju noslēgtajam līgumam;
 8. ievieto Fonda administrācijas mājas lapā Latvijas vides aizsardzības fonda padomes (turpmāk - Fonda padome) un Fonda Konsultatīvās padomes lēmumus;
 9. rakstiski informē projekta iesniedzēju par Fonda padomes lēmumu par projekta atbalstīšanu vai noraidīšanu;
 10. informē Fonda padomi, ja fonda līdzekļu saņēmējs piešķirtos līdzekļus neizmanto projekta pieteikumā paredzētajiem darbiem atbilstoši Fonda padomes lēmumam vai saskaņā ar noslēgto līgumu vai vienošanos ar Fonda administrāciju, vai neizmanto piešķirtos līdzekļus paredzētajā termiņā, kā arī ja fonda līdzekļu saņēmējs nesniedz pārskatus par projekta īstenošanu līgumā noteiktajos termiņos;
 11. saskaņā ar Fonda padomes lēmumu rakstiski pieprasa, lai fonda līdzekļu saņēmējs neatbilstoši izmantotos vai neizmantotos līdzekļus atmaksā budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" kontā.


 

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.