Aicinam pieteikties apmācībām jaunos dabas ekspertus!

Dabas aizsardzības pārvalde un Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs aicina pieteikties interesentus jauno dabas ekspertu bezmaksas apmācībām, kas tiks organizētas Latvijas vides aizsardzības fonda finansētajā projektā „Dabas aizsardzības pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot jaunu sugu aizsardzības jomas ekspertu apmācību un paaugstinot profesionālo kompetenci DAP speciālistiem”, reģ. Nr. 1-08/ 171 / 2017. 

Projekta ietvaros plānots sagatavot kvalitatīvus metodiskos materiālus un nodrošināt jauno ekspertu un DAP speciālistu apmācību par dažādām sugu grupām (gliemeži, ķērpji, sūnas, sēnes, vaboles, spāres un tauriņi). Projekta norises laikā kopumā plānots organizēt 7 tematiskos divu dienu seminārus. Apmācības tiks organizētas kā teorētiski praktiskie semināri, kuru laikā apmācību dalībnieki varēs apgūt iemaņas īpaši aizsargājamo un reto sugu noteikšanā, iepazīt šo sugu ekoloģiskās īpatnības un apsekot apdzīvojamos biotopus. 

Projektā īstenoto darbību rezultātā paredzēts stiprināt Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk tekstā DAP) kapacitāti, nodrošinot vismaz 84 jaunu sugu aizsardzības jomas ekspertu apmācību, kā arī paaugstinot profesionālo kompetenci vismaz 21 DAP speciālistam.


Lai apzinātu projektā plānoto apmācību semināru potenciālos dalībniekus, aicinām visus interesentus aizpildīt elektronisko aptaujas formu: Apmācību semināru potenciālo dalībnieku anketa

Apmācību semināros aicināti piedalīties gan jau dabazinātņu nozarē izglītību ieguvuši speciālisti, gan dabaszinātņu studiju programmās studējošie.

Apmācību semināra cikla pirmais seminārs norisināsies 2017. gada 26. un 27. augustā Daugavpils Universitātes Studiju un pētniecības centrā “Ilgas” (Daugavpils novads, Skrudalienas pagasts). Pirmā semināra tēma “Īpaši aizsargājamās un retās gliemju sugas Latvijā”. Apmācību semināru vadīs sertificēta dabas aizsardzības jomas eksperte Dr. biol. Digna Pilāte. Apmācību semināra programma.

Pieteikties apmācību cikla pirmajam semināram “Īpaši aizsargājamās un retās gliemežu sugas Latvijā”. var aizpildot elektronisko pieteikuma formu līdz 21.08.2017.: Apmācību semināra elektroniskā pieteikuma forma

Papildus informācija:

Projekta vadītājs
Dr. biol. Uldis Valainis tālr.: 26113065
e-pasts: uldis.valainis@biology.lv