Tiek izsludināts projektu konkurss vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība"

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2007.gada 27.decembra sēdes Nr.25 lēmumu izsludina 2008.gada projektu konkursu vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība", aktivitātē „Dabas pieminekļu apzināšana un izpēte". Līdzekļi projektu īstenošanai tiks piešķirti no valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds" apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti".

Projektu konkursa nolikumā 2008.gadam noteikts, ka tiks atbalstītas aktivitātes, kas saistītas ar dabas pieminekļu apzināšanas un izpētes veikšanu vismaz viena administratīvā rajona robežās. Projektu konkurss attiecas uz dabas pieminekļiem atbilstoši likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 6.pantam.

Projektu konkursā var pieteikties no 2008.gada 21.janvāra līdz 1.februārim iesniedzot projekta iesniegumu Fonda administrācijā. Projekta iesniegums, kā arī tam pievienotie informatīvie materiāli, jāiesniedz 1 eksemplārā, cauršūts, pievienojot iesnieguma elektronisko versiju.

Projektu konkursā var piedalīties gan privātpersonas, gan publisko tiesību juridiskās personas (reģistrēti nodokļu maksātāji). Tiek atbalstīti projekti, kuru īstenošanai nepieciešamais finansējums ir līdz LVL 5000 (dabas pieminekļu apzināšanai un izpētes veikšanai vienā administratīvā rajonā). Projekta iesniedzējam projekta īstenošanai jānodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 10 % no kopējām projektam atbilstošām izmaksām.

Projektu iesniegumi jāiesniedz atbilstoši apstiprinātajam projektu vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība" konkursa nolikuma 2008. gadam prasībām, Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā Pils ielā 17, Rīgā, 4.kabinetā darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu.

Projektu konkursa nolikumi un projekta iesnieguma veidlapas pieejamas Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā un interneta mājas lapā http://www.lvafa.gov.lv/

Sīkāka informācija pa tālr. 67503308; 67503322

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.