Tiek izsludināts projektu konkurss vadlīnijā „Ūdeņu aizsardzība”

21.01.2008
 

Tiek izsludināts projektu konkurss vadlīnijā „Ūdeņu aizsardzība"

 

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 7. novembra sēdes Nr.21 lēmumu izsludina 2008.gada projektu konkursus vadlīnijā „Ūdeņu aizsardzība" sekojošās aktivitātēs:

  • „Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi";
  • „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanas pasākumi"
  • „Atsevišķu pašvaldību iestāžu autonomās ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas darbības uzlabošanas pasākumi",
  • „Bezsaimnieka artēzisko urbumu tamponēšana".

Līdzekļi projektu īstenošanai tiks piešķirti no valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds" apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti".

Projektu konkursa nolikumos 2008.gadam noteikts, ka tiks atbalstītas sekojošas aktivitātes:

1. Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi:
  • Atdzelžošanas stacijas būvniecība pašvaldībās normatīvo aktu prasību izpildes nodrošināšanai aglomerācijās ar iedzīvotāju skaitu līdz 200;
  • § Atdzelžošanas stacijas būvniecība pašvaldībās normatīvo aktu prasību izpildes nodrošināšanai aglomerācijās ar iedzīvotāju skaitu no 200 līdz 2000, ja tās atrodas avārijas situācijā un pastāv būtiski sabiedrības veselības riski.
2. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanas pasākumi:
  • Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošana vai jaunu iekārtu būvniecība pašvaldībās, normatīvo aktu prasību izpildes nodrošināšanai aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu līdz 200;
  • § Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošana vai jaunu iekārtu būvniecība pašvaldībās, normatīvo aktu prasību izpildes nodrošināšanai aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu no 200 līdz 2000, ja saskaņā ar Valsts vides dienesta Reģionālās vides pārvaldes atzinumu attīrīšanas iekārtas nenodrošina notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši notekūdeņu normatīvo aktu prasībām un pastāv būtiski vides piesārņojuma riski.
3. Atsevišķu pašvaldību iestāžu autonomās ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas darbības uzlabošanas pasākumi:
  • Atsevišķu pašvaldību iestāžu autonomās ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas darbības uzlabošanas pasākumu veikšana gadījumos, ja šo iestāžu ūdens apgādes sistēmu nav iespējams pieslēgt centrālajai ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmai vai arī tās pieslēgšana nav tehniski-ekonomiski pamatota.
4.   Bezsaimnieka artēzisko urbumu tamponēšana:
  • Bezsaimnieka vai neizmantojamu pazemes ūdens ieguves artēzisko urbumu, kas atrodas uz zemes, kas atrodas valsts vai pašvaldības īpašumā vai valdījumā, likvidēšana tos tamponējot. 

 

Projektu konkursā var pieteikties no 2008.gada 21.janvāra līdz 1.februārim iesniedzot projekta iesniegumu Fonda administrācijā. Projekta iesniegums jāiesniedz 1 eksemplārā, cauršūts, pievienojot iesnieguma elektronisko versiju.

Projektu konkursos uz aktivitātēm, kas saistītas ar dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanu, var piedalīties pašvaldības, pašvaldību iestādes un aģentūras, kā arī kapitālsabiedrības, kurām ar pašvaldību noslēgts līgums par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. Savukārt projektu konkursā uz aktivitātes bezsaimnieka artēzisko urbumu tamponēšana īstenošanu, atbilstoši konkursa nolikumam finansējuma saņemšanai var pieteikties gan privātpersonas, gan publisko tiesību juridiskās personas (reģistrēti nodokļu maksātāji).

Projekta iesniedzējam projekta īstenošanai jānodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 50% no kopējām projektam atbilstošām izmaksām, izņemot aktivitāti „Bezsaimnieka artēzisko urbumu tamponēšana", kurā līdzfinansējums nav jānodrošina.

Projektu iesniegumi jāiesniedz atbilstoši apstiprinātajam projektu vadlīnijas „Ūdeņu aizsardzība" konkursa nolikumu 2008. gadam prasībām, Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā Pils ielā 17, Rīgā, 4.kabinetā darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu.

Projektu konkursa nolikumi un projekta iesnieguma veidlapas pieejamas Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā un interneta mājas lapā http://www.lvafa.gov.lv/

Sīkāka informācija pa tālr. 67503305; 67503322

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.