• Sākums >
  • Aktualitātes >
  • Jaunumi >
  • Par projektu konkursa rezultātiem aktivitātē “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai”

Par projektu konkursa rezultātiem aktivitātē “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai”

22.07.2020

Š.g. 6.jūnijā tika organizēta Latvijas vides aizsardzības fonda Padomes sēde. Sēdes ietvaros tika apstiprināti projektu iesniegumi aktivitātē “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai” un tiek noslēgti līgumi par sekojošu projektu īstenošanu.

 Projekta īstenotājs

Projekta nosaukums

Finansējums, EUR

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija

Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2020.-2025.gadam izstrāde

59 653

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija

Mājsaimniecībās izmantoto apkures iekārtu apzināšana un risinājumu izstrāde informācijas uzkrāšanai

31 500

European Sustainable Development Association

Piesārņoto teritoriju sanācijas vadlīniju un ieviešanas rekomendāciju izstrāde

30 714

Latvijas Universitāte

Dzeramā ūdens kvalitātes novērtējums akās Latvijā

28 850

Latvijas Universitāte

Latvijas zosu populāciju izpēte

47 275

Latvijas Universitāte

Lagūnu ekoloģiskās kvalitātes novērtējums

26 302

Latvijas Universitāte

Atmosfēras piesārņojuma kartēšana un novērtēšana ICP Vegetation programmas "Smago metālu, slāpekļa un noturīgā organiskā piesārņojuma (NOP) satura sūnās monitoringa" ietvaros

30 544

Biedrība “Latvijas Saldētājiekārtu inženieru asociācija”

Apmācību kursu izveide par alternatīvajiem aukstumaģentiem

44 996

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”

Latvijas upju ierindošana prioritārā secībā pēc to esošās un potenciālās nozīmes zivju faunas saglabāšanā

30 264

Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs

Monitoringa un populācijas lieluma aprēķina metodikas pilnveidošana un aprobācija trim ES aizsargājamām bezmugurkaulnieku sugām – platajai airvabolei, divjoslu airvabolei un medicīnas dēlei

37 318

CLEANTECH LATVIA

Ilgtspējīgo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu izmantošanas metodiskie norādījumi un projektēšanas vadlīnijas

30 030

Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija

Valsts informācijas sistēmas Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrs funkcionalitātes pilnveidošana

57 000

Rēzeknes pilsētas dome

Mājsaimniecībās izmantoto apkures iekārtu apzināšana un risinājumu izstrāde informācijas uzkrāšanai

31 350

Latvijas Medicīnas inženierzinātnes un fizikas biedrība

Medicīniski radiodiagnostisko iekārtu aktualizēto tehnisko parametru ieviešanas novērtējums

9 250

Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Datu ieguve Latvijas ligzdojošo putnu izplatības noteikšanai (2020.–2021. gadam)

52 000

Vides izglītības fonds

Jūras piesārņojošo atkritumu (JPA) situācijas datu apkopošana un sabiedrības iesaistīšana JPA problēmu aktualizācijā 2020. un 2021. gadā

43 603

International Transport Development Association

Kuģa radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas elektroniskā sistēma

38 000

Usmas krasts

Sabiedrisko vides inspektoru apmācība zvejas kontroles jomā

6 708

Zaļā upe

Ziemeļu upespērlenes Margaritifera (No Suggestions) un skabiozu pļavraibeņa Euphydrias aurinia atradņu un dzīvotņu identificēšana un ģeodatubāzes izveide

29 785

Latvijas Vides pārvaldības asociācija

Gaisu piesārņojošo vielu emisiju novērtēšana un kontrole

19 521

Vides Fakti

Mobilās lietotnes Vides SOS funkcionalitātes izvērtēšana un pilnveidošana

22 600

Daugavpils Universitātes aģentūra "Latvijas Hidroekoloģijas institūts"

Rīgas līča vides stāvokļa novērtēšanas rekomendāciju izstrāde un ieviešana klimata izmaiņu apstākļos, izmantojot vienšūņa Mesodinium rubrum attīstības īpatnības

39 040

Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociācija

Pilotprojekts “Nolietoto riepu gumijas granulu pievienošana bitumena modificēšanā un asfaltbetona ražošanā un eksperimentālā ceļa posma ieklāšana”

60 000

Ekodizaina kompetences centrs

Pazīsti EKOmarķējumu!

27 329

Latvijas Vides pārvaldības asociācija

Drošības pārvaldības sistēmas dokumentācijas sagatavošanas un izvērtēšanas procesa pilnveidošana

26 737

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”

Analītiskās metodoloģijas izstrāde ķīmiskā piesārņojuma identifikācijai apkārtējās vides objektos

27 250

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.