• Sākums >
  • Aktualitātes >
  • Jaunumi >
  • Tiek izsludināts projektu konkurss aktivitātē "Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošana" un aktivitātē “Jauniešu vides apziņas veicināšana un izglītošana par videi draudzīgu dzīvesveidu”

Tiek izsludināts projektu konkurss aktivitātē "Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošana" un aktivitātē “Jauniešu vides apziņas veicināšana un izglītošana par videi draudzīgu dzīvesveidu”

03.07.2020

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) padomes 2020. gada 18. jūnija sēdes lēmumu, izsludina divus projektu konkursus.
 

Projektu konkursa aktivitātē "Jauniešu vides apziņas veicināšana un izglītošana par videi draudzīgu dzīvesveidu" noteiktas sekojošas prioritārās tēmas:

  1. Virzība uz aprites ekonomiku: iespējas vides un dabas resursu saudzīgai izmantošanai (t.sk., bet ne tikai atkritumu apsaimniekošanas jomā);
  2. Dabas kapitāls: izpratnes veidošana par dabu kā kapitālu, ekosistēmu funkcionēšanu un savstarpējo mijiedarbību, izaicinājumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, tendences Latvijā un pasaulē u.c..

Pieejamais kopējais finansējums konkursā EUR 350 000. Maksimālais viena projekta finansējuma apjoms no Fonda līdzekļiem – EUR 50 000.

Konkursa ietvaros tiks finansēti projekti, kas paredz radoši izglītojošas akcijas/kampaņas, kuru primārā tiešā mērķauditorija ir personas vecumā no 13 līdz 25 gadiem, sasniedzot minimālo tiešo auditoriju vismaz 400 (četri simti) personas, netiešo auditoriju vismaz 8 000 (astoņi tūkstoši) personas.

Par projekta iesniedzēju (vadošo īstenotāju) var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums. Projekta iesniedzējs (vadošais īstenotājs) projekta aktivitāšu īstenošanai var piesaistīt projekta partnerus – Latvijas Republikā reģistrētu biedrību, nodibinājumu, zinātnisko institūciju, kuri ar saviem personāla resursiem un administratīvo kapacitāti īstenos kādu no projekta aktivitātēm, uzņemoties par to atbildību pret projekta vadošo īstenotāju un Fonda administrāciju.

Projekta īstenotājam projekta īstenošanai jānodrošina pašu ieguldījums ne mazāk kā 10 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2020.gada 4.augusts.


Projektu konkursa aktivitātē "Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošana" noteiktas sekojošas prioritārās tēmas:

  1. Sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošanas pasākumi Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (turpmāk – ĪADT), kas ir noteikti spēkā esošā ĪADT dabas aizsardzības plānā dabas vērtību aizsardzībai un apsaimniekošanai.
  2. Praktiskas aktivitātes aizsargājamo sugu dzīvotņu kvalitātes uzlabošanā atbilstoši spēkā esošam sugas aizsardzības plānam.

Pieejamais kopējais finansējums konkursā EUR 250 000. Maksimālais viena projekta finansējuma apjoms no Fonda līdzekļiem 1. aktivitātē – EUR 30 000 un 2.aktivitātē – EUR 20 000.

Par projekta iesniedzēju (vadošo īstenotāju) var būt Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona (atbilstoši zemāk norādītajai klasifikācijai sadalījumā pa aktivitātēm), kuras valdījumā esošā īpašumā tiks īstenotas projekta aktivitātes, vai kura var iesniegt vienošanos ar zemes īpašnieku (ja īpašnieks/valdītājs ir valsts institūcija/iestāde, tad vienošanās ar institūciju, kurai ir deleģētas valdījuma tiesības, piemēram īpašnieks VARAM – valdītājs DAP) par projekta aktivitāšu īstenošanu.

Projekta īstenotājam projekta īstenošanai jānodrošina pašu ieguldījums ne mazāk kā 10 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2020.gada 14.augusts.

 

Projektu konkursu nolikumi un to pielikumi elektroniski ir pieejami www.lvafa.gov.lv sadaļā – „Projektu konkursi/Projektu konkursu nolikumi”.

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz lvaf@vraa.gov.lv

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.