Par projektu konkursa rezultātiem 2 aktivitātēs

Š.g. 16. maijā Latvijas vides aizsardzības fonda padomes (Fonda padomes) sēdē Nr.7 tika pieņemti lēmumi par atbalstāmajiem projektiem aktivitātēs:

  • “Sugu un biotopu aizsardzības plānu ieviešana”
  • “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana”.

Aktivitātē “Sugu un biotopu aizsardzības plānu ieviešana” tika saņemti 8 projektu iesniegumi, finansējums tika piešķirts 4 projektiem.

Sugu un biotopu aizsardzības plānu ieviešana

Īstenotājs

Nosaukums

Piešķirtais finansējums, EUR

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Atbildīgo speciālistu apmācība plēsēju sugas identificēšanai lauksaimniecības dzīvniekiem nodarīto postījumu gadījumos, kas ietver dabā atstāto pazīmju pārbaudes prasmes un paraugu ievākšanu DNS analīzēm

11143

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Brūnā lāča populācijas stāvokļa monitoringa uzlabošana Latvijā ar molekulārās ģenētikas metodēm

38576

Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs, Biedrība

Biotopa „Parkveida pļavas un ganības 6530*” aizsardzības plānā paredzēto apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumos „Lubāna mitrājs”, „Sitas un Pededzes paliene” un „Mugurves pļavas”

54344

Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Mežirbes sugas aizsardzības plāna ieviešanas I kārta

45000


 

Aktivitātē “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” tika saņemti 27 projektu iesniegumi, finansējums tika piešķirts 14 projektiem.

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana

Īstenotājs

Nosaukums

Piešķirtais finansējums, EUR

Lielvārdes novada pašvaldība

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas „Daugava pie Kaibalas” dabas aizsardzības plānā noteikto tūrisma un dabas aizsardzības aktivitāšu ieviešana

45000

Kokneses novada dome

Dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma „Kokneses parks” teritorijas labiekārtošana

40323

Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes pagasta pārvalde

Drusku pilskalna takas pieejamības nodrošināšana

40000

Burtnieku novada pašvaldība

Dabas aizsardzības plāna īstenošana Burtnieku ezera pļavās

54315

Nīcas novada dome

Dabas parka “Bernāti” dabas aizsardzības plāna apsaimniekošanas pasākumu ieviešana

40000

Zaļā doma, Biedrība

Dabas lieguma “Ances purvi un meži” dabas aizsardzības plāna ieviešana

24728

Krimuldas novada dome

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība Kubeseles dabas takā

32146

Daugavpils Universitāte

Apdraudēto abinieku un rāpuļu sugu biotopu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumos „Karateri” un „Ilgas”

58955

Mednieku – makšķernieku biedrība "NURME"

Dabas parka “Engures ezers” dabas aizsardzības plānā iekļautā apsaimniekošanas pasākumu kompleksa – „Putnu salas” ieviešana

59600

Krāslavas novada dome

Dabas parka “Daugavas loki” Adamovas dabas takas daudzveidības saglabāšana un aizsardzība, īstenojot teritorijas apsaimniekošanas pasākumus

28970

Ogres novada pašvaldība

Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumi īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā “Ogres ieleja””

86243

Abavas ielejas attīstības centrs

Informācijas un vides pieejamība Abavas senlejā

21000

Pasaules dabas fonds, Nodibinājums

Apsaimniekošanas pasākumi DP “Pape”

32842

Dagdas novada pašvaldība

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāna pasākumu ieviešana Dagdas novadā

36677


 

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.