Par projektu konkursu rezultātiem 4 aktivitātēs

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija informē, ka noslēgušies izsludinātie projektu konkursi 4 aktivitātēs.

1) Aktivitātē “Jauniešu vides apziņas veicināšanas pasākumi” kopā iesniegti 25 projekti, finansējums piešķirts sekojošiem projektiem:

Projekta īstenotājs

Nosaukums

Piešķirtais finansējums

Vidzemes Augstskola, Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts

Jaunieši jauniešiem par vidi

6 706,00

Skudriņa, biedrība

Es un vide - simbioze

9 758,00

Latvijas Ornitoloģijas biedrība, biedrība

Izglītojošas un atraktīvas jauniešu iesaistes un vides apziņas veicināšanas aktivitātes

8 800,00

Sadarbības platforma, biedrība

Sakop Latviju - savas mājas

12 447,00

Latvijas Zaļā kustība, biedrība

ZAĻAI LATVIJAI - ZAĻAI JŪRAI

8 000,00

Vides izglītības fonds, nodibinājums

Tava vide, tava Latvija

8 000,00

Daibes ilgtspējas centrs, biedrība

Jaunie vides līderi - vides vēstneši

15 400,00

 

2) Aktivitātē “Reģionāla vai nacionāla mēroga sabiedrības izglītošana par videi draudzīgu dzīvesveidu” kopā iesniegti 18 projekti, finansējums piešķirts sekojošiem projektiem:

Projekta īstenotājs

Nosaukums

Piešķirtais finansējums

Latvijas Dabas fonds, nodibinājums

Vides apziņas celšana par dzidrūdens ezeriem un to videi draudzīgu apsaimniekošanu Latgalē

10 000,00

Zivju gani, biedrība

Akcija “Piedzīvo dabā” ar tematisko ievirzi “Cik ienes - tik iznes”

12 000,00

Latvijas Zaļā kustība, biedrība

“NaaC” – Piekrastes kāpu un infrastruktūras sakopšana, labiekārtošana un sertificēšana

12 000,00

Latvijas Mazpulki, biedrība

Vide prožektoru gaismā

12 000,00

Latvijas Ornitoloģijas biedrība, biedrība

Atklāj putnu migrācijas burvību 2018

12 000,00

Abavas ielejas attīstības centrs, biedrība

Tuvā nekuriene

12 000,00

Dabas muzeja atbalsta biedrība, biedrība

Interaktīvas nodarbības „Videi draudzīgs dzīvesveids”

10 000,00

Zaļā brīvība, biedrība

Kas ir mūsu skapjos? Apģērbu iegādes, lietošanas un utilizācijas paradumi Latvijā un to saistība ar modes negatīvo ietekmi uz vidi

10 000,00


 

3) Aktivitātē “Datu ieguve, apstrāde un analīze vides politikas veidošanai un ieviešanai” kopā iesniegti 25 projekti, finansējums piešķirts sekojošiem projektiem:

Projekta īstenotājs

Nosaukums

Piešķirtais finansējums

Latvijas Universitāte

Fona un kvalitātes robežvērtību izstrāde Latvijas pazemes ūdensobjektiem

23 545,00

Latvijas Universitāte

Īpaši aizsargājamo kukaiņu sugu un to dzīvotņu inventarizācija Biotopu direktīvā iekļauto sugu un biotopu aizsardzības stāvokļa izvērtējuma kontekstā

25 000,00

Latvijas Universitāte

Koncepcijas un metodikas izstrāde sistemātiskai sugu un biotopu aizsardzības mērķu noteikšanai

33 000,00

Latvijas Universitāte

Distrofo ezeru vides kvalitātes novērtējuma metodes izstrāde pēc makrozoobentosa organismiem

22 500,00

Daugavpils Universitāte

Invazīvo sugu – rotana (Perccottus glenii) un sarkanausu bruņurupuča (Trachemys scripta elegans) ietekmes novērtēšana un mazināšana uz reto abinieku un rāpuļu sugu populācijām

25 000,00

Biedrība “Latvijas Sikspārņu Pētniecības biedrība”

Sikspārņu sugu datu apkopošana dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols”

25 000,00

Nodibinājums “Vides risinājumu institūts”

Attālajā izpētē balstītas SEG monitoringa metodikas izstrāde purviem

40 000,00


 

4) Aktivitātē “Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti vides politikas veidošanai un ieviešanai” kopā iesniegti 25 projekti, finansējums piešķirts sekojošiem projektiem:

Projekta īstenotājs

Nosaukums

Piešķirtais finansējums

Biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija”

Vadlīniju izstrāde vides trokšņa novērtēšanas metožu piemērošanai Latvijā

17 000,00

Nodibinājums “Vides izglītības fonds”

Sadarbība jūras piesārņojošo atkritumu problemātikas risināšanā Latvijā

11 000,00

Biedrība “Baltijas Vides Forums”

Zemes īpašnieku, pašvaldību un valsts atbildība mazo upju aizsardzībai

11 000,00

Biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”

Noteiktu otrreizēji izmantojamu polimēru materiālu pārstrādes produktu gala statusa noteikšana

10 000,00

Biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija”

Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā izstrāde

11 000,00

Biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija”

VVD reģionālo vides pārvalžu veiktspējas celšana tehnisko noteikumu sagatavošanā, izsniegšanā un nosacījumu ievērošanas pārbaudē

12 000,00

Biedrība “Cleantech Latvia”

Normatīvo aktu priekšlikumu izstrāde ilgtspējīgās lietus ūdeņu apsaimniekošanas jomā

11 000,00

Nodibinājums “Pasaules dabas fonds”

Integrētās komunikācijas pasākumu kopums atkritumu samazināšanai dabas objektos

11 000,00

Biedrība “Bērnu Vides skola”

Uz zināšanām balstīta biotopu apsaimniekošana

11 000,00

Biedrība “Latvijas Meža īpašnieku biedrība”

Meža īpašnieku izglītošana un iesaiste lēmumu pieņemšanā par meža apsaimniekošanu aizsargājamās dabas teritorijās

10 000,00

Biedrība “Latvijas Makšķernieku asociācija”

Zivju resursu aizsardzības akcija "Dzīvais ūdens 2018"

11 000,00


 

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.